Hotărârea nr. 812/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe familiale D+P+E

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale D+P+E și reglementare acces, str. Făcliei, nr. cad. 171886, 171887, 171888, 171889,

171890, 171891, 171892, 171893 și 171894 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 280018/08.12.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale D+P+E și reglementare acces, strada Făcliei, Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Pop Aurel, în baza certificatului de urbanism nr. 2609/21.09.2011, având ca scop parcelarea terenului situat pe str. Făcliei, aflat în proprietatea beneficiarului, în vederea: construirii de locuințe individuale respectiv reglementarea accesului la parcele, stabilirii condițiilor de mobilare a parcelelor, organizarea rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în zona de dealuri și se învecinează în partea de sud cu str. Făcliei, la nord, est și vest cu terenuri proprietăți private. In prezent construcțiile existente în zonă sunt locuințe izolate în general cu regim mic de înălțime.

Conform Regulamentului aferent Strategiei de Dezvoltare a municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1a -

locuințe unifamiliale izolate, zona aflându-se într-o continuă dezvoltare,

În prezent terenul este liber de construcții,

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Făcliei, strada cu un profil transversal neconform din punct de

vedere tehnic,

Terenul în suprafață totală de S= 5.976,0mp, este identificat cu nr. cad. 171886 înscris în CF nr.171886-Oradea, nr.cad.171887 înscris în CFnr.171887-Oradea, nr.cad.171888 înscris în CFnr.171888-Oradea, nr.cad.171889 înscris în CF nr.171889 - Oradea, nr.cad.171890 înscris în CF nr.171890-Oradea, nr.cad.171891 înscris în CF nr. 171891-Oradea, nr. cad. 171892 înscris în CF nr.171892-Oradea, nr. cad. 171893 înscris în CF nr.171893 și nr. cad. 171894 înscris în CF nr. 171894-Oradea, în favoarea beneficiarului Pop Aurel,

În prezent, zona este deservită de rețele de energie electrică, apă și canalizare pe str. Făcliei,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale D+P+E și reglementare acces, strada Făcliei, nr. cad. 171886, 171887, 171888, 171889, 171890, 171891, 171892, 171893 și 171894 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune:

 • -   parcelarea terenului studiat în 7 parcele destinate amplasării de locuințe familiale și reglementarea accesului la parcele:

 • -   principala funcțiune propusă: locuințe familiale;

 • -   Condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • -   suprafața lot propus: minim 600,0mp;

 • -   front lastrada: minim 14,0m;

 • -  regim maxim de înălțime: D+P+E;

 • - POTmaximpropus=35,0%;

 • -  CUTmaxim propus = 0,80;

 • -  parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Mobilarea parcelelor se va realiza conform prevederilor din planșa “U/3- Reglementări” aferentă proiectului întocmit de către SC GISPRO SRL - arh. Diana Sime;

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Făcliei și respectiv minim 3,50m din axul drumului privat nou de acces (nr.cad.171894);

 • -   limita de implantare: minim 10,50m din axul străzii Făcliei și respectiv minim 7,0m din axul drumului privat nou de acces (nr.cad.171894);

-   retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;

- retragere spate: minim 2,0m;

- gard transparent spre strada;

 • -  Modernizarea circulației

 • -   In conformitate cu precederile din PUZ, planșa “U/4 - Circulația terenurilor” se propune lărgirea străzii Făcliei la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor) și crearea unui drum privat de acces (nr.cad.171894), cu profil transversal de 7,0m, prevăzut cu zona de întoarcere, care va asigura accesul la parcelele;

 • -   drumul privat nou propus cu profil transversal de 7,0m, prevăzut cu zona de întoarcere, care va asigura accesul la parcelele propuse, conform planșei “U/4- Circulația terenurilor”, se va constitui din terenul identificat cu nr.cad.171894.

 • -   strada Făcliei propusă pentru lărgire la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor), conform planșei " U/4 -Circulația terenurilor , se va constitui din:

 • -   strada Făcliei existentă,

-   terenul identificat cu nr. cad. 171886, propus pentru cedare domeniului public.

 • -   terenul (nr.cad.171886) rezervat lărgirii străzii Făcliei se va ceda domeniului public conform prevederilor din planșa " U/4 -Circulația terenurilor" aferenta PUZ și ofertei de donație autentificate notarial cu nr. 3004/10.11.2011.

 • -   în urma cedării, terenul (nr. cad. 171886), necesar lărgirii străzii Făcliei se va înregistra la Cartea Funciară (având destinația de drum public) în proprietatea municipiului Oradea;

 • -  Echiparea tehnico-edilitară

Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente în zonă. Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •   Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Pop Aurel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 812


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”