Hotărârea nr. 810/2011

privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituţiei publice POLIŢIA LOCALĂ ORADEA, începând cu data de 01.01.2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituției publice POLIȚIA LOCALĂ ORADEA,

începând cu data de 01.01.2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.6788 din 7 decembrie 2011, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul instituției publice de interes local Poliția Locală Oradea, începând cu data de 01.01.2012,

Având în vedere:

 • •   Legea nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliției Locale;

 • •   H.C.L. nr.844/2010, privind aprobarea înființării instituției publice de interes local cu personalitate juridică, Poliția Locală Oradea, prin preluarea posturilor și personalului Poliției Comunitare Oradea;

 • •   H.C.L. nr.133/2011, privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Poliția Locală Oradea, prin preluarea structurii din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcții;

 • •   H.G. nr.196/2005, privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, prin care se stabilește că în cadrul structurii forțelor de ordine și siguranță publică, Poliția locală reprezintă o forță complementară de ordine și siguranță publică;

 • •   O.G. nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată și actualizată, conform căruia se stabilește acordarea de hrană gratuită pentru personalul unor structuri de ordine publică și siguranță publică, menționate ca forțe complementare în H.G. nr.196/2005;

 • •   O.U.G.nr.30/2007, privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, actualizată;

 • •   prevederile Ordinului S/310 din 21.12.2009, emis de Ministrul Administrației și Internelor, privind hrănirea efectivelor Ministerului Administrației și Internelor, în timp de pace, coroborate cu prevederile art.14 din Legea nr.319/2006, a securității și sănătății în muncă și ținând cont de natura muncii depuse (efort fizic și psihic prelungit) cât și complexitatea activităților desfășurate de Poliția Locală Oradea, angajaților instituției trebuie să li se asigure hrană gratuită;

 • •   prevederile anexei la Ordinul Ministerului Apărării Naționale nr.S/131 din 28.12.2010,

 • •   Legea nr.118/2010, privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (diminuare cu 25%), respectiv Legea nr.285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice (majorare cu 15%),

 • •   nota de fundamentare nr.6.452 din 24.11.2011, privind acordarea normei de hrană, pentru personalul din cadrul instituției publice de interes local, Poliția Locală Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având in vedere amendamentul formulat și aprobat in plenul ședinței Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.b, d, alin. 4 lit.a, alin.6 lit. a pct.7 și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Începând cu data de 01.01.2012, se aprobă acordarea lunară a normei de hrană pentru personalul din cadrul instituției publice, Poliția Locală Oradea, astfel: pentru funcții publice de conducere și funcții publice specifice de polițist local în cuantum de 630 lei/lună.

Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se suspendă plata drepturilor speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii, prevăzute de art.31 lit.g din Acordul Colectiv de muncă, pentru personalul din cadrul instituției publice - Poliția Locală Oradea, care beneficiază de acordarea normei de hrană, potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane, Pregătire Profesională, Control în teren, Salarizare din cadrul Poliției Locale Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

- Poliția Locală Oradea - Compartimentul Resurse Umane, Pregătire Profesională, Control în teren, Salarizare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 810 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi ,,pentru”, 3 voturi ,,împotrivă” și 3 voturi ,,abținere”.                                              Ionel Vila