Hotărârea nr. 807/2011

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 27 mp teren situat în Oradea, str. Academiei nr. 1, în favoarea numitului d-nului Brîndaş Ioan şi soţiei Brîndaş Mirela Magdalena

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 27 mp teren situat în Oradea, str. Academiei nr. 1, în favoarea numitului d-nului Brîndaș Ioan și soției Brîndaș Mirela Magdalena

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 281.224 din data de 09.12.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 27 mp teren situat in Oradea, str. Academiei nr. 1, în favoarea numitului d-lui Brîndaș Ioan și soției Brîndaș Mirela Magdalena,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Conform notei de negociere nr. 280.452/09.12.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 27 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 140 euro/mp plus T.V.A,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 3.780 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 140 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 280.452/09.12.2011, pentru terenul situat în Oradea, str. Academiei nr. 1, în favoarea d-lui Brîndaș Ioan și soției Brîndaș Mirela Magdalena.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • -   Biroul Achiziții Publice

  • -   d-nul Brîndaș Ioan și soția Brîndaș Mirela Magdalena prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 807


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila