Hotărârea nr. 804/2011

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 16 mp teren situat în Oradea, str. Transilvaniei fn, în favoarea S.C. LIBRIS ANTICA S.R.L.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 16 mp teren situat în Oradea, str. Transilvaniei fn, în favoarea S.C. LIBRIS ANTICA S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 281.144 din data de 09.12.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafața de 16 mp, situat în Oradea, str. Transilvaniei fn., în favoarea S.C. LIBRIS ANTICA S.R.L.,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Luând în considerare nota de negociere nr. 280.450/09.12.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 16 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 200 euro/mp plus T.V.A.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 3.200 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 200 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 280.450/09.12.2011, pentru terenul situat în Oradea, str. Transilvaniei fn, în favoarea S.C. LIBRIS ANTICA S.R.L.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliara Oradea

  • -   Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Terenuri

  • -   Biroul Achiziții Publice

  • -   S.C. LIBRIS ANTICA S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 804


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila