Hotărârea nr. 802/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 273.552 din 25.11.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2011.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

Ținând seama de Dispoziția Primarului nr.3521/29.11.2011 privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aferente finanțării cheltuielilor de personal din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2011,

În conformitate cu Dispoziția Primarului nr.3875/05.12.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului pe anul 2011

Ținând cont de prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,

În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), și alin.6 lit.a) ale art. 45 alin. 2 lit.a) si ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobărectificarea bugetului local pentru anul 2011, conform anexei nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă programele Casei de Cultură a Municipiului Oradea a căror finanțare se realizează din venituri proprii, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Lista de investiții pentru anul 2011.

Art.5. Se aprobădonația S. C. Shopping Center Holding SRL în sumă de 12.983,40 lei, donația CG & GC Hitech Solutions SRL în sumă de 1.000 lei, donația S.C. Proges SRL în sumă de 1.000 lei și donația S.C. Heineken România SA în sumă de 27.500 lei. Se aprobă direcționarea sumelor încasate conform reglementărilor prevăzute în contractul de sponsorizare încheiat între aceste entități și Casa de Cultură a Municipiului Oradea pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul evenimentelor culturale ( inclusiv cheltuieli ocazionate cu organizarea conferințelor realizate în cadrul acestor evenimente).

Art.6.Sevalidează Dispoziția Primarului nr. 3875/05.12.2011 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011 și majorarea cotizației financiare alocate din bugetul local, Clubului Sportiv Fotbal Club Oradea de la suma de 1.560 mii lei, la suma de 1.720 mii lei.

Art.7. Se validează Dispoziția Primarului nr.3521/29.11.2011 privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aferente finanțării cheltuielilor de personal din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2011.

Art.8. Se aprobă transferul cu titlu gratuit către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana județul Bihor a bunurilor de natura obiectelor de inventar și a activelor fixe, a căror valoare totală este de 11.272,55 lei, conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri

Art.9. Se aprobă scăderea/înregistrarea din/în gestiunea obiectelor de inventar la valoarea contabilă din evidențele actualului deținător, pe baza unui protocol de predare - primire ce se va încheia între Municipiul Oradea și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana județul Bihor.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică. Art.11.Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • •  Spitalul Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu prin grija Compartiment Management Spitale

 • •  Grădinița cu Program Prelungit nr.46 prin grija Direcției Economice

 • •  Grădinița cu Program Prelungit Orsolya prin grija Direcției Economice

 • •   Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Județul Bihor

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență prin grija Compartiment Management Spitale

 • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •  SCOradeaTransportLocalSA

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 802


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L.802/2011

Propunere rectificare buget local pe anul 2011

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

350265.85

256920.31

-93345.54

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Functionare

3,548.51

3,402.40

-146.11

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Functionare

107,774.73

110,119.89

2345.16

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

07.02.01.01

Functionare

11,500.00

11,853.00

353.00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07.02.01.02

Functionare

24,500.00

24,000.00

-500.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

Functionare

3,700.00

3,600.00

-100.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

Functionare

6,200.00

5,500.00

-700.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

Functionare

3,000.00

3,300.00

300.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

Functionare

4,500.00

3,200.00

-1300.00

Taxe hoteliere

12.02.07

Functionare

400.00

477.00

77.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

Functionare

75.00

83.00

8.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

Functionare

7,600.00

7,701.00

101.00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16.02.02.02

Functionare

7,000.00

7,100.00

100.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

Functionare

48.20

49.13

0.93

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

Functionare

11,763.21

9,515.24

-2247.97

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

Functionare

2,497.13

2,492.15

-4.98

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.10

Functionare

350.00

365.00

15.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

1,500.00

1,540.00

40.00

Alte venituri

36.02.50

Functionare

3,900.00

4,400.00

500.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

- 90,289.71

- 86,895.02

3394.69

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

90,289.71

86,895.02

-3394.69

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

Dezvoltare

16.08

35.40

19.32

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

4,900.47

4,919.65

19.18

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Dezvoltare

1,705.00

1,205.00

-500.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Dezvoltare

36,480.00

19,494.00

-16986.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Dezvoltare

1,270.00

2,189.00

919.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Dezvoltare

21,546.17

4,530.00

-17016.17

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

Functionare

20,000.00

7,000.00

-13000.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

Dezvoltare

38,185.86

3,500.50

-34685.36

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Dezvoltare

3,338.47

3,338.47

0.00

Prefinanțare

45.02.01.03

Dezvoltare

22,935.23

11,988.47

-10946.76

Prefinantare

45.02.02.03

Dezvoltare

31.79

22.01

-9.78

II

CHELTUIELI

271438.58

178093.04

-93345.54

1

CAP.51.02.01.03 Autoritati executive

13919.76

13153.04

-766.72

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

5,482.00

5,497.00

15.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Functionare

349.00

351.00

2.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

710.00

693.00

-17.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

149.28

158.28

9.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

465.00

495.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

1,834.11

2,049.53

215.42

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

124.90

189.90

65.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Functionare

105.00

135.00

30.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

3,260.72

3,420.72

160.00

Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect BL

56.02.01

Dezvoltare

9.26

0.00

-9.26

Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect BS

56.02.01

Dezvoltare

171.25

0.00

-171.25

Consolidarea capacității instituționale a Primăriei Oradea prin formarea resurselor umane în managementul de proiect UE

56.02.02

Dezvoltare

393.41

0.00

-393.41

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda BL

56.01.01

Dezvoltare

259.61

159.61

-100.00

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda BS

56.01.01

Dezvoltare

177.79

0.00

-177.79

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda UE

56.01.02

Dezvoltare

408.43

0.00

-408.43

Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Arhitectura, Cultura,Legenda chelt neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

20.00

4.00

-16.00

2

Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

241.00

211.00

-30.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

121.00

102.00

-19.00

Constributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

120.00

109.00

-11.00

3

Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala

28.75

28.69

-0.06

Cap.61.02.03.04 Politie comunitara

-1.25

-1.31

-0.06

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-1.25

-1.31

-0.06

Cap. 61.02.05 Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

30.00

30.00

0.00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

30.00

18.72

-11.28

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

3.18

3.18

Mașini, echipamente si mijloace de transport-Sistem de alimentare cu aductiune de aer respirabil comprimat pentru interventie in spatii inguste tip SADAC

71.01.02

Dezvoltare

0.00

8.10

8.10

4

Cap.65.02 Invatamant

35,940.73

29,344.37

-6,596.36

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar Gradinita cu program prelungit Orsolya

0.00

10.80

10.80

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

-

10.80

10.80

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar Gradinita cu program prelungit nr.20

0.00

2.00

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

-

2.00

2.00

Cap.65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit nr.23

373.29

374.29

1.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

373.29

374.29

1.00

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant Prescolar Gradinita Nr.46

0.00

20.00

20.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

-

20.00

20.00

Cap.65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit nr.47

308.60

309.60

1.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

308.60

309.60

1.00

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar AIO

2,821.00

2,802.40

-18.60

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1,775.00

1,810.00

35.00

GRADINITA NR. 19 -RK acoperis fatada si inst electrice

71.03

Dezvoltare

295.00

298.40

3.40

GRADINITA NR. 30 Acoperis ,amenajari interioare

71.03

Dezvoltare

751.00

694.00

-57.00

Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar AIO

2,125.00

2,205.00

80.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

2,125.00

2,205.00

80.00

Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar PMO

5241.59

2855.59

-2386.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

1752.50

204.50

-1548.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

1053.96

384.96

-669.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

2428.97

2255.97

-173.00

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea chelt. Neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

6.16

10.16

4.00

Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar- Scoala Szacsvay Imre

1320.93

1325.93

5.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1,320.93

1,325.93

5.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal AIO

5,535.00

6,035.00

500.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

4,410.00

4,910.00

500.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

650.00

750.00

100.00

COL NAT E GOJDU fațadă+coridoare

71.03

Dezvoltare

375.00

275.00

-100.00

COL NAT E GOJDU fațadă+coridoare

71.03

Dezvoltare

100.00

100.00

0.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal PMO

9,798.13

4,993.57

-4,804.56

Burse

59.01

Functionare

7.56

0.00

-7.56

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BL

56.01.01

Dezvoltare

418.00

668.00

250.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna BS

56.01.01

Dezvoltare

1697.59

239.59

-1458.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna UE

56.01.02

Dezvoltare

3967.06

969.06

-2998.00

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

87.10

88.10

1.00

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BL

56.01.01

Dezvoltare

648.21

98.21

-550.00

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” BS

56.01.01

Dezvoltare

465.30

564.30

99.00

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” UE

56.01.02

Dezvoltare

2457.31

2281.31

-176.00

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Zsuszana” Oradea” ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

50.00

85.00

35.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal Colegiul National

Pedagogic I.Vulcan

1,835.48

1,855.48

20.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1,835.48

1,855.48

20.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal Colegiul Economic

Partenie Cosma

1,778.68

1,758.68

-20.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1,778.68

1,758.68

-20.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant Liceal -Liceul Teologic

Ortodox Roman Ciorogariu

1,173.31

1,183.31

10.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1,173.31

1,183.31

10.00

Cap.65.02.04.02-Invatamant Liceal -Colegiul Tehnic Traian

Vuia

1,996.46

1,979.46

-17.00

Salar de baza

10.01.01

Functionare

1,996.46

1,979.46

-17.00

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

1,633.26

1,633.26

Hrana pentru oameni

20.03.01

Functionare

1,633.26

0.00

-1,633.26

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Functionare

0.00

1,633.26

1,633.26

5

Cap.66.02.06. Spitale generale

35195.79

35884.93

689.14

Cap.66.02.06.01 Spitale Generale AIO

606.95

404.95

-202.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

238.00

246.00

8.00

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp B1,B2

71.03

Dezvoltare

81.80

89.80

8.00

Spital TBC sectia boli infectioase-demolare cladire

71.01.30

Dezvoltare

87.15

37.15

-50.00

SPITALUL JUDETEAN -vestiare

71.01.30

Dezvoltare

200.00

32.00

-168.00

Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO

32105.87

33066.72

960.85

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Dezvoltare

29,059.00

29,978.00

919.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

3,076.00

3,124.00

48.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-29.13

-35.28

-6.15

Cap.66.02.08 Servicii de sanatate publica

2380.24

2375.26

-4.98

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

1,405.88

1,403.57

-2.31

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

Functionare

147.00

146.30

-0.70

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

183.83

181.71

-2.12

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

360.50

360.62

0.12

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

Functionare

8.65

8.62

-0.03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

Functionare

89.61

89.61

0.00

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Functionare

2.60

2.60

0.00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Functionare

14.63

14.66

0.03

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

3.90

4.10

0.20

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

142.09

141.89

-0.20

Medicamente

20.04.01

Functionare

11.03

11.03

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

10.52

10.55

0.03

Cap. 66.02.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii

102.73

38.00

-64.73

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima BL

56.01.01

Dezvoltare

32.00

38.00

6.00

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima BS

56.01.01

Dezvoltare

21.46

0.00

-21.46

Centrul euroregional de interventie cardio-vasculara invaziva Viva Anima UE

56.01.02

Dezvoltare

49.27

0.00

-49.27

6

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

31,034.97

22,811.80

-8,223.17

Cap. 67.02.03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice AIO

1,398.32

1,563.32

165.00

Reabilitare Cetatea Oradea

71.01.30

Dezvoltare

224.00

20.00

-204.00

Bastion Cetatea Oradea

71.03

Dezvoltare

1,174.32

1,543.32

369.00

Cap. 67.02.05.01-SportAIO

3,019.00

3,007.87

-11.13

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

905.00

1,005.00

100.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

190.00

220.00

30.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

63.00

69.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

350.00

379.00

29.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

372.00

348.00

-24.00

Bazin Olimpic Bazin initiere

71.01.01

Dezvoltare

20.00

10.00

-10.00

Achizitie masina intretinere gazon-Stadion Municipal

71.01.02

Dezvoltare

25.00

20.87

-4.13

Sala Sporturilor - RK fatada grup electrogen modernizare instalatii electrice

71.03

Dezvoltare

765.00

820.00

55.00

Instalatie climatizare Sala Sporturilor proiectare+executie

71.03

Dezvoltare

329.00

136.00

-193.00

Cap. 67.02.05.01-SportPMO

7,390.00

7,610.00

220.00

Transferuri interne Club Sportiv Municipal Oradea

51.01.01

Functionare

5,770.00

5,890.00

120.00

Asociatii si fundatii-Fotbal Club Sportiv FC Bihor

59.11

Functionare

1,620.00

1,720.00

100.00

Cap 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement PMO

6,134.95

3,603.47

-2,531.48

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

369.83

375.06

5.23

Achizitie aparate de joaca

71.01.30

Dezvoltare

270.16

264.93

-5.23

Amenajare parc Linistii

71.01.30

Dezvoltare

1,350.00

1,130.00

-220.00

Amenajare parc in MO delimitat de str. C.Aradului-O.Goga- Padisului (proiectare + executie)

71.01.30

Dezvoltare

500.00

10.00

-490.00

Amenajare Parc Salca etapa I BL

71.01.30

Dezvoltare

43.07

3.07

-40.00

Amenajare Parc Salca etapa I BS

71.01.30

Dezvoltare

1206.31

0.00

-1206.31

Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

424.91

424.91

Amenajare Parc in Santul de Est al Cetatii Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

1717.77

1331.77

-386.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Împădurirea dealului de pe str. Branului, Oradea pentru îmbunătățirea calității mediului și stoparea degradării acestuia (administratia fondului pentru mediu) BL

71.01.30

Dezvoltare

28.73

28.73

0.00

Împădurirea dealului de pe str. Branului, Oradea pentru îmbunătățirea calității mediului și stoparea degradării acestuia (administratia fondului pentru mediu) BS

71.01.30

Dezvoltare

194.17

0.00

-194.17

Imbunatatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor situate in perimetrul Uzinei de apa de pe str. Clujului nr.196 si a statiei de Epurare a apelor uzate de pe Sos.Borsului BL

71.01.30

Dezvoltare

30.00

35.00

5.00

Subcap. 67.02.50-Alteservicii indomeniile culturii, recreerii si religiei AIO

7,018.00

6,886.14

-131.86

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

239.00

193.00

-46.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

31.00

38.00

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

661.00

694.00

33.00

Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea-rets. Lucrari int +ext

71.01.30

Dezvoltare

5,180.00

5,201.00

21.00

Amenajare Teatru de Vara in Cetate

71.01.30

Dezvoltare

892.00

746.20

-145.80

Reabilitare interior Teatru de Stat Oradea-componente artistice

71.01.30

Dezvoltare

15.00

13.94

-1.06

Subcap. 67.02.50-Alteservicii indomeniile culturii, recreerii si religiei PMO

6,074.70

141.00

-5,933.70

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

138.00

138.00

0.00

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

2525.83

0.00

-2525.83

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

3407.87

0.00

-3407.87

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului

Wellness Termal "Nymphaea" Oradea ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

3.00

3.00

0.00

7

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

17330.25

8684.35

-8645.90

Cap.68.02.05.02Asistentasocialaincazdeinvaliditate

ASCO

6,176.00

5,776.00

-400.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Functionare

6,176.00

5776.00

-400.00

Subcap. 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO

31.79

22.01

-9.78

Protectia copilului -de la teorie la practica

56.02.01

Dezvoltare

0.00

11.20

11.20

Protectia copilului -de la teorie la practica

56.02.02

Dezvoltare

31.79

10.81

-20.98

Cap. 68.02.11 Crese AIO

180.00

179.00

-1.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

160.00

155.00

-5.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

20.00

24.00

4.00

Cap.68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ASCO

100.00

0.00

-100.00

externalizare azil noapte

20.30.30

Functionare

100.00

0.00

-100.00

Cap.68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO

10842.46

2707.34

-8135.12

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-6.10

-7.98

-1.88

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 BL

56.01.01

Dezvoltare

381.70

381.70

0.00

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 BS

56.01.01

Dezvoltare

582.16

0.00

-582.16

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de Cazare Temporară nr. 1 UE

56.01.02

Dezvoltare

1346.66

440.66

-906.00

Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală Centrul de

Cazare Temporară nr. 1 ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

5.00

5.00

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 BL

56.01.01

Dezvoltare

7.50

0.00

-7.50

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 BS

56.01.01

Dezvoltare

349.10

0.00

-349.10

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 UE

56.01.02

Dezvoltare

807.50

0.00

-807.50

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2 ch. neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

5.00

1.00

-4.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 BL

56.01.01

Dezvoltare

8.90

8.90

0.00

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 BS

56.01.01

Dezvoltare

384.25

0.00

-384.25

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 UE

56.01.02

Dezvoltare

888.25

0.00

-888.25

Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3 ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

5.00

5.00

0.00

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) BL

56.01.01

Dezvoltare

23.34

23.34

0.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) BS

56.01.01

Dezvoltare

245.90

0.00

-245.90

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) UE

56.01.02

Dezvoltare

566.78

417.78

-149.00

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro) ch.neelig

56.01.03

Dezvoltare

17.10

71.10

54.00

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

31.12

346.12

315.00

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

573.95

0.00

-573.95

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

1322.31

475.31

-847.00

Reabilitare, modernizare și extindere Centru de Zi pentru persoane cu Scleroză Multiplă din municipiul Oradea chelt.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

25.47

25.47

0.00

Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi Iedera pentru copii cu sindrom Down BL

56.01.01

Dezvoltare

18.27

63.27

45.00

Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi Iedera pentru copii cu sindrom Down BS

56.01.01

Dezvoltare

336.86

66.86

-270.00

Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi Iedera pentru copii cu sindrom Down UE

56.01.02

Dezvoltare

776.48

311.48

-465.00

Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi Iedera pentru copii cu sindrom Down chelt.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

1.47

1.47

0.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

6.10

6.10

0.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

773.56

0.00

-773.56

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BL

71.01.30

Dezvoltare

5.01

5.01

0.00

Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BS

71.01.30

Dezvoltare

639.74

0.00

-639.74

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BL

56.01.01

Dezvoltare

38.94

38.94

0.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BS

56.01.01

Dezvoltare

200.33

0.00

-200.33

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea UE

56.01.02

Dezvoltare

465.12

11.12

-454.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

9.69

9.69

0.00

8

Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

63422.04

29841.29

-33580.75

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

1237.11

737.11

-500.00

Reabilitare termică 11 blocuri de locuinte-Lot II

71.01.30

Dezvoltare

1237.11

737.11

-500.00

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

2310.87

1609.54

-701.33

Reabilitarea rețelei de apă, canalizare pluviala pe str. Horea

55.01.12

Dezvoltare

875.67

89.69

-785.98

Reabilitare retea apa-canal zona V.Alecsandri-Piata Unirii

55.01.12

Dezvoltare

1435.20

1519.85

84.65

Subcap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

5000.00

5400.00

400.00

Incalzit , iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

5000.00

5400.00

400.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

8249.00

8394.92

145.92

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

292.00

342.00

50.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

279.00

294.00

15.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

575.00

650.00

75.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

5654.00

6029.00

375.00

Pregatire profesionala

20.13

Functionare

9.00

3.00

-6.00

Protectia muncii

20.14

Functionare

8.00

14.00

6.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

317.00

517.00

200.00

Achizitie instalatie pentru efectuare marcaje parcari

71.01.03

Dezvoltare

50.00

25.92

-24.08

Achizitie sisteme supraveghere unitati de invatamant

71.01.03

Dezvoltare

150.00

70.00

-80.00

Parcare Spitalul Judetean

71.03

Dezvoltare

150.00

5.00

-145.00

Reparatii capitale acoperis Palatul ULLMANN

71.03

Dezvoltare

25.00

5.00

-20.00

Sistem supraveghere video municipiu etapa I

71.01.03

Dezvoltare

340.00

240.00

-100.00

Redeschiderea acces carosabil -Curtea Primariei - executie

71.01.30

Dezvoltare

400.00

200.00

-200.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

46625.06

13699.72

-32925.34

Asociatii si fundatii - cotizatie Fundatia Protejare a Monumentelor Istorice

59.11

Functionare

120.00

125.00

5.00

Asociatii si fundatii-Zona metropolitana +50 mii CJ

59.11

Functionare

1130.00

1180.00

50.00

Refacerea Planului Urbanistic General al mun. Oradea

71.01.30

Dezvoltare

372.78

100.00

-272.78

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I BL

56.01.01

Dezvoltare

7.00

1007.00

1000.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I BS

56.01.01

Dezvoltare

13658.78

0.00

-13658.78

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I UE

56.01.02

Dezvoltare

16733.27

0.00

-16733.27

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

119.26

119.26

0.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II BS

56.01.01

Dezvoltare

954.26

0.00

-954.26

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II UE

56.01.02

Dezvoltare

1287.49

0.00

-1287.49

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) BL

56.01.01

Dezvoltare

134.28

134.28

0.00

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) BS

56.01.01

Dezvoltare

7.30

0.00

-7.30

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo) UE

56.01.02

Dezvoltare

308.47

344.47

36.00

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului BL

56.01.01

Dezvoltare

0.00

48.00

48.00

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului BS

56.01.01

Dezvoltare

310.23

0.00

-310.23

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului UE

56.01.02

Dezvoltare

722.77

0.00

-722.77

(PIDU - Vulturul Negru) Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

48.00

0.00

-48.00

Modernizarea Grădinii Zoologice BL

71.01.30

Dezvoltare

1,695.47

3,620.47

1,925.00

Modernizarea Grădinii Zoologice BS

71.01.30

Dezvoltare

7,000.00

7,000.00

-

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR BL

56.01.01

Dezvoltare

13.24

13.24

-

Identificarea tehnologiilor inovatoare pentru utilizarea apei geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR BS

56.01.01

Dezvoltare

106.05

0.00

-106.05

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii BL

56.01.01

Dezvoltare

20.00

0.00

-20.00

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii BS

56.01.01

Dezvoltare

365.20

0.00

-365.20

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii UE

56.01.02

Dezvoltare

850.00

0.00

-850.00

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

3.00

3.00

0.00

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand BL

56.01.01

Dezvoltare

5.00

5.00

-

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand BS

56.01.01

Dezvoltare

198.11

0.00

-198.11

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Ferdinand UE

56.01.02

Dezvoltare

455.10

0.00

-455.10

9

Cap.74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale

18504.00

1284.22

-17219.78

ISPA+DAAB-Buget de Stat

55.01.12

Dezvoltare

16700.00

100.00

-16,600.00

Reabilitare canal pluvial str. Drum Uzinal

55.01.12

Dezvoltare

1804.00

1184.22

-619.78

10

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

12434.61

5865.41

-6569.20

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I BL

56.01.01

Dezvoltare

3850.21

1850.21

-2000.00

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I BS

56.01.01

Dezvoltare

2947.44

1686.44

-1261.00

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I UE

56.01.02

Dezvoltare

908.96

908.96

0.00

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european -etapa I ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

100.00

100.00

0.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II BL

56.01.01

Dezvoltare

885.00

885.00

0.00

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II BS

56.01.01

Dezvoltare

1105.20

0.00

-1105.20

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II UE

56.01.02

Dezvoltare

2550.00

0.00

-2550.00

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II ch.neeligibile

56.01.03

Dezvoltare

3.80

3.80

0.00

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BL

56.01.01

Dezvoltare

84.00

84.00

0.00

Centru Non Profit de Sustinere a Afacerilor "Non profit Business Suport Centres in Haidu-Bihor and Bihor Counties:Development of operation and cooperation facilities" BS

56.01.01

Dezvoltare

0.00

347.00

347.00

11

Cap.81.02 Combustibil si energie

20000.00

7000.40

-12999.60

Cap.81.02.06 Energie termica PMO

20000.00

7000.40

-12999.60

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Functionare

20000.00

7000.00

-13,000.00

Aport la patrimoniul ADI Termoregio

71.01.30

Dezvoltare

0.00

0.40

0.40

12

Cap.84.02.Transport

23386.68

23983.54

596.86

Cap.84.02.03.02 Transportul incomun ASCO

4200.00

3239.40

-960.60

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Functionare

4200.00

3239.40

-960.60

Cap.84.02.03.02 Transportul incomun PMO

12485.95

13446.55

960.60

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Functionare

12485.95

13446.55

960.60

Cap.84.02.03.03 Strazi PMO

6700.73

7297.59

596.86

Modernizare str. Stanisoarei

71.01.30

Dezvoltare

20.00

24.80

4.80

Modernizare str. Blaise Pascal

71.01.30

Dezvoltare

10.00

0.00

-10.00

Modernizare str. Măcieșului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

645.13

650.33

5.20

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Dezvoltare

-224.10

-240.24

-16.14

Amenajare parcari si alei in Mun.Oradea

71.01.30

Dezvoltare

6,249.70

6,822.70

573.00

Reabilitare si reamenajarea podului din beton armat din Piata Unirii si a finisajelor zidurilor de sprijin aferente malului stang al Crisului Repede pe tronsonul cuprins intre Sinagoga Neologa si pod, respectiv in aval in dreptul zidului de sprijin amenajat cu parapeti si jardiniere de tip secesion si malul drept pe tronsonul aferent Pietei Ferdinand

71.01.30

Dezvoltare

-

30.00

30.00

Amenajare scuaruri si pavare pe str Vasile Alecsandri in vederea transformarii acesteia in spatiu pietonal

71.01.30

Dezvoltare

-

10.00

10.00

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L. 802/2011

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011

65.10.04.02 Colegiul Partenie Cosma                                                                       mii lei

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap. 65.10.04.02 - Invatamant liceal

VENITURI

15.00

35.00

20.00

Alte venituri din prestari de servicii

33.10.50

Functionare

15.00

35.00

20.00

CHELTUIELI

15.00

35.00

20.00

Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare

20.01.30

Functionare

15.00

35.00

20.00

67.10.03.06 Casa de Cultura a Municipiului                                                                        mii lei

Nr.

crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

VENITURI

33.50

75.94

42.44

Donații și sponsorizări

37.10.01

Functionare

33.50

75.94

42.44

CHELTUIELI

829.89

872.33

42.44

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

3.70

6.70

3.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

35.40

45.40

10.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

52.54

2.54

-50.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

44.67

21.91

-22.76

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

2.00

2.20

0.20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

691.58

793.58

102.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Sectiunea

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

7,092.87

7,637.23

544.36

Venituri

7,092.87

7,637.23

544.36

Donații și sponsorizări

37.10.01

Functionare

1,322.87

1,747.23

424.36

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Functionare

5,770.00

5,890.00

120.00

Cheltuieli

7,541.87

8,086.23

544.36

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

7,541.87

8,086.23

544.36

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ORADEA mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

117,474.00

108,412.58

-9,061.42

1

Venituri din concesiuni și inchirieri

30.10.05

Functionare

80.00

84.00

4.00

2

Venituri din prestări servicii

33.10.08

Functionare

3,277.98

2,851.37

-426.61

3

Venituri din contractele încheiate cu casele de sănătate

33.10.21

Functionare

87,496.18

83,467.18

-4,029.00

4

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Functionare

16,593.60

16,379.60

-214.00

5

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

Functionare

664.89

300.00

-364.89

6

Donații și sponsorizări

37.10.01

Functionare

86.35

102.43

16.08

7

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

43.10.14

Dezvoltare

1,595.00

1,474.00

-121.00

8

Sume din bugetul de stat către bugetele locale

43.10.16.02

Dezvoltare

7,680.00

3,754.00

-3,926.00

9

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiuni de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

Functionare

-2,321.02

-2,323.52

-2.50

10

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.10.04

Dezvoltare

2,321.02

2,323.52

2.50

11

CHELTUIELI

132,722.20

123,658.28

-9,061.42

12

10 TITLUL I.CHELTUIELI DE PERSONAL

10

64,037.77

61,308.16

-2,729.61

13

Salarii de bază

10.01.01

Functionare

32,018.10

31,775.25

-242.85

14

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

Functionare

6,470.60

6,045.00

-425.60

15

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

3,752.00

3,393.00

-359.00

16

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

10.01.10

Functionare

1,122.00

864.00

-258.00

17

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

Functionare

2,970.80

2,781.20

-189.60

18

Indemnizații de delegare

10.01.13

Functionare

21.90

4.07

-17.83

19

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

Functionare

694.63

387.00

-307.63

20

Tichete de masă

10.02.01

Functionare

3,376.80

3,112.00

-264.80

21

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Functionare

10,204.12

9,752.72

-451.40

22

Contribuții de asigurări sociale de șomaj

10.03.02

Functionare

224.47

230.43

5.96

23

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

Functionare

2,424.86

2,354.43

-70.43

24

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale

10.03.04

Functionare

130.78

131.04

0.26

25

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

Functionare

626.71

478.02

-148.69

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

26

20 TITLUL II.BUNURI ȘI SERVICII

20

Funcționare

50,379.17

48,091.86

-2,287.31

27

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

128.80

133.29

4.49

28

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

434.50

558.55

124.05

29

I ncălzit,iluminat și forță motrice

20.01.03

Functionare

2,521.00

2,531.21

10.21

30

Apă ,canal,salubritate

20.01.04

Functionare

662.25

671.90

9.65

31

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

Functionare

149.40

123.30

-26.10

32

Piese de schimb

20.01.06

Functionare

77.10

77.86

0.76

33

Transport

20.01.07

Functionare

76.00

76.00

0.00

34

Poșta,telecomunicații,radio,televizor,internet

20.01.08

Functionare

237.10

231.28

-5.82

35

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Functionare

3,736.67

4,059.37

322.70

36

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

Functionare

1,150.62

1,387.92

237.30

37

Reparații curente

20.02

Functionare

373.30

457.25

83.95

38

Hrana pentru oameni

20.03.01

Functionare

1,860.00

2,250.00

390.00

39

Medicamente

20.04.01

Functionare

17,834.18

20,939.75

3,105.57

40

Materiale sanitare

20.04.02

Functionare

5,672.17

6,582.09

909.92

41

Reactivi

20.04.03

Functionare

3,068.28

3,429.86

361.58

42

Dezinfectanți

20.04.04

Functionare

626.53

605.53

-21.00

43

Uniforme și echipamente

20.05.01

Functionare

340.00

0.00

-340.00

44

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

Functionare

77.03

130.36

53.33

45

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

623.80

609.42

-14.38

46

Deplasări interne, detașări ,transferări

20.06.01

Functionare

53.45

49.46

-3.99

47

Deplasări în străinătate

20.06.02

Functionare

29.95

29.95

0.00

48

Materiale de laborator

20.09

Functionare

183.38

353.88

170.50

49

Cărți ,publicații și materiale documentare

20.11

Functionare

6.00

5.00

-1.00

50

Consultanță și expertiză

20.12

Functionare

86.08

78.68

-7.40

51

Pregătire profesională

20.13

Functionare

78.00

76.00

-2.00

52

Protecția muncii

20.14

Functionare

83.95

122.13

38.18

53

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului,potrivit legii

20.25

Functionare

3.00

2.00

-1.00

54

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

Functionare

104.72

99.22

-5.50

55

Chirii

20.30.04

Functionare

316.00

339.00

23.00

56

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

Functionare

9,785.91

2,081.60

-7,704.31

57

Titlul VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

56.01.03

Dezvoltare

0.00

2.50

2.50

58

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

Dezvoltare

18,305.26

14,258.26

-4,047.00

59

TITLUL XII.ACTIVE NEFINANCIARE

71

Dezvoltare

18,305.26

14,258.26

-4,047.00

60

ACTIVE FIXE(INCLUSIV REP. CAPITALE(71.0

17.10.10l1a71.01.

3D0e) zvoltare

18,305.26

14,258.26

-4,047.00

61

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

Dezvoltare

5,658.86

5,648.82

-10.04

62

Alte active fixe

71.01.30

Dezvoltare

51.40

61.44

10.04

63

Reparații capitale af.activelor fixe din care:

71.03

Dezvoltare

12,595.00

8,548.00

-4,047.00

RK transfer CJ

Dezvoltare

1,000.00

1,000.00

0.00

Reparatii capitale corp B

Dezvoltare

146.00

15.00

-131.00

Reparatii capitale corp B

Dezvoltare

4,726.00

500.00

-4,226.00

Reparatii capitale sectia ATI

Dezvoltare

8.00

8.00

0.00

Reparatii capitale sectia ATI

Dezvoltare

264.00

264.00

0.00

RK recompartimentare si reamenajare stationarI corp A1+A2

Dezvoltare

2,750.00

2,750.00

0.00

RKambulatorstationar3Obstginecologie

Dezvoltare

1,190.00

1,490.00

300.00

RKambulatorstationar3Obstginecologie

Dezvoltare

36.00

46.00

10.00

RK instalatii electrice ascensoare

Dezvoltare

900.00

900.00

0.00

RK instalatii electrice ascensoare

Dezvoltare

28.00

28.00

0.00

Reparatii capitale ambulator

Dezvoltare

47.00

47.00

0.00

Reparatii capitale ambulator

Dezvoltare

1,500.00

1,500.00

0.00

Cap.66.10.06.01 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Dr Gavril Curteanu                                  mii lei

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Venituri

72,317.99

82,819.28

10,501.29

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

Functionare

63,091.89

68,000.00

4,908.11

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Functionare

3,878.00

4,115.28

237.28

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.50

Functionare

870.00

1,208.00

338.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

Functionare

6.10

10.00

3.90

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Dezvoltare

2,991.00

6,917.00

3,926.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Dezvoltare

1,481.00

1,650.00

169.00

Nr. crt

Explicație / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Sume din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Dezvoltare

0.00

919.00

919.00

Cheltuieli

89,247.94

99,749.23

10,501.29

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

21,037.67

22,652.00

1,614.33

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

Functionare

4,468.00

4,740.00

272.00

Alte sporuri

10.01.06

Functionare

3,768.00

3,840.00

72.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Functionare

920.00

893.00

-27.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

Functionare

950.00

1,111.00

161.00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

Functionare

12.00

11.00

-1.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Functionare

32.00

34.00

2.00

Tichete de masa

10.02.01

Functionare

2,410.98

2,700.00

289.02

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

7,013.00

7,502.00

489.00

Contributii de asigurari sociale de somaj

10.03.02

Functionare

161.15

166.00

4.85

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

Functionare

1,648.00

1,738.00

90.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Functionare

94.80

98.00

3.20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

Functionare

269.50

284.00

14.50

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

122.00

140.00

18.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

214.00

230.00

16.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

3,255.00

2,655.00

-600.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

766.00

803.00

37.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

Functionare

105.00

130.00

25.00

Piese de schimb

20.01.06

Functionare

35.00

50.00

15.00

Transport

20.01.07

Functionare

70.00

80.00

10.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

161.00

180.00

19.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

1,724.00

1,524.00

-200.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

1,940.60

1,998.99

58.39

Reparatii curente

20.02

Functionare

140.00

170.00

30.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Functionare

2,680.00

3,080.00

400.00

Medicamente

20.04.01

Functionare

11,066.62

12,547.73

1,481.11

Materiale sanitare

20.04.02

Functionare

1,703.48

1,503.48

-200.00

Reactivi

20.04.03

Functionare

2,132.00

2,924.00

792.00

Dezinfectanti

20.04.04

Functionare

282.25

348.25

66.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Functionare

20.00

35.00

15.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Functionare

90.00

150.00

60.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

491.50

782.39

290.89

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

23.00

33.00

10.00

Materiale de laborator

20.09

Functionare

88.50

118.50

30.00

Carti publicatii

20.11

Functionare

12.00

19.00

7.00

pregatire profesionala

20.13

Functionare

57.00

70.00

13.00

Protectia muncii

20.14

Functionare

44.00

69.00

25.00

Chirii

20.30.04

Functionare

65.00

85.00

20.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

165.00

230.00

65.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport din care

71.01.02

Dezvoltare

12,914.00

13,881.00

967.00

-aparatura BL

Dezvoltare

614.00

662.00

48.00

-aparatura BS

Dezvoltare

11,450.00

12,369.00

919.00

-aparatura medicala echipamente VP

Dezvoltare

850.00

850.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale din care:

71.01.03

Dezvoltare

140.00

140.00

0.00

-Echipamente infrastructuta informatica

Dezvoltare

140.00

140.00

0.00

Alte active fixe din care:

71.01.30

Dezvoltare

1,822.89

1,822.89

0.00

-Centru Oncologic BL

Dezvoltare

75.00

75.00

0.00

-Centru Oncologic BS

Dezvoltare

1,425.00

1,425.00

0.00

-Suport soft Interconectare locatii VP

Dezvoltare

322.89

322.89

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe din care:

71.03

Dezvoltare

4,133.00

8,180.00

4,047.00

-Reparatii capitale sectia ATI BL

Dezvoltare

9.00

9.00

0.00

-Reparatii capitale sectia ATI BS

Dezvoltare

291.00

291.00

0.00

-Reparatii capitale PAVILION I L Pasteur BL

Dezvoltare

83.00

0.00

-83.00

-Reparatii capitale PAVILION I L Pasteur BS

Dezvoltare

2,700.00

0.00

-2,700.00

-RKtransferCJ

Dezvoltare

500.00

500.00

0.00

-RK BL

Dezvoltare

200.00

200.00

0.00

-Rk imobil str C Coposu VP

Dezvoltare

350.00

350.00

0.00

RK imobil Corneliu Coposu nr.12 BS

Dezvoltare

0.00

6,626.00

6,626.00

RK imobil Corneliu Coposu nr.12 bl

Dezvoltare

204.00

204.00

PROGRAME SI PROIECTE CULTURALE DERULATE PRIN CASA DECULTURAAMUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2011

Nr.c rt.

Program

TOTAL sume

Sume aprobate si repartizate din Buget Local

Propunere rectificare Programe finantate din Buget Local

Diferente

Buget Local

Sume repartizate din Venituri Proprii

Sume propuse din Venituri Proprii

Diferente Sume propuse din Venituri Proprii

1

Ziua nationala a cult romane

2,500

2,000

2,000

-

500

500

2

Ziua nationala a culturii maghiare

2,000

2,000

2,000

-

-

3

Ziua Unirii

1,400

500

500

-

900

900

4

Sustinere particip Eurovision 2011 -Hotel F.M.

10,000

-

10,000

10000

5

Aniversare Iosif Vulcan

2,500

2,000

2500

500

6

Eliberarea Oradei

28,500

10,000

10,000

18500

18,500

7

Ziua Europei

40,300

30,000

30,000

10,000

10300

300

8

Ziua Copilului

4,100

3,000

3,000

1100

1,100

9

Expozitie RO-HU Fresh Art

1,900

1,000

1,000

900

900

10

Ziua Drapelului

500

500

500

-

11

Serbarile Cetatii

60,000

60,000

60,000

5,000

0

- 5,000

12

Ziua Imnului

500

500

500

-

13

Fereastra spre Europa

54,250

54,250

54,250

-

14

Concert Hiroshima

3,000

3,000

3000

-

15

Toamna Orădeană

405,500

265,500

265,500

80,000

140000

60,000

16

Nasterea poetului Ady Endre

5,000

5,000

5,000

-

17

Ziua Națională

25,000

15,000

25,000

10,000

-

18

Sărbători de iarnă

40,000

45,000

40,000

- 5,000

-

19

Revelion 2011

55,000

60,000

55,000

- 5,000

-

20

Revelion 2010

600

600

600

21

Editia a III-a a Salonului International de arta fotografica Eurofotoart 2011

4,000

4000

4,000

22

Festivalul International de Folclor Campia Turzii

3,000

3000

3,000

23

Gala Absolventilor

4,500

4500

4,500

24

Videoclip Spiritual Ravishment

1,300

1300

1,300

25

Filme documentare pe Corso

3,200

3200

3,200

26

Recital Celelalte Cuvinte

1,600

1600

1,600

27

Guitar Idol-deplasare chitarist Marius Pop

1,400

1400

1,400

27

Concert AB BAARS

3,800

3800

3,800

28

Promovare concert din turneul Kumm-Where do broken Hearts go? Tour

900

900

900

TOTAL:

766,250

554,250

554,250

-

110,000

212,000

102,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar si active fixe transferate cu titlul gratuit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana

lei

Nr.c

rNt.atura bunului

Denumire

Nr. Bucati

Valoare contabila

Total valoare contabila

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Pulverizator 16 litri

10

89.99

899.9

2

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Lanterne GDLITE -8810

23

99

2277

3

Activ fix

Sistem de alimentare cu aductiune de aer respirabil comprimat pentru interventie in spatii inguste tip SADAC

1

8095.65

8095.65

Total

11272.55

Anexa 2 la H.C.L 801/2011

privind indicatorii cu privire la execuția bugetului local al Municipiului Oradea

pe trimestrul III al anului 2011

A. Calculul indicatorilor cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul III al anului 2011 -Venituri

Nr. crt.

Indicatori

Formula de calcul

Trimestrul III

Anual

Sume

Procent/ Suma

Sume

Procent/ Suma

1.

Gradul de realizare a veniturilor

Venituri totale încasate

318.041.981

83,88%

318.041.981

65,55%

Venituri totale programate

485.190.270

379.164.140

2.

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Venituri proprii încasate

214.470.238

115,83%

214.470.238

96,30%

Venituri proprii programate

185.160.660

222.722.980

3.

Gradul de finanțare din veniturile proprii

Venituri proprii încasate, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit

214.470.238

67,43%

-

-

Venituri totale încasate

318.041.981

4.

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii încasate, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit

128.125.076

40,29%

-

-

Venituri totale încasate

318.041.981

5.

Gradul de autonomie decizională

Venituri depersonalizate încasate

215.861.738

-

-

Venituri totale încasate

318.041.981

67,87%%

6.

Estimatul anual din venituri fiscale

a.

Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (2010)

(se calculează trimestrial)

Venituri fiscale cumulate an anterior (trimestrul III), exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

56.516.772

80,52%

-

-

Total încasări venituri fiscale aferente întregului an anterior, exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

70.189.129

b.

Estimatul anual din venituri fiscale

Venituri fiscale cumulate an de calcul (trimestrul III), exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

59.438.157

73.817.880

lei

-

-

Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

80,52

B. Calculul indicatorilor cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul III al anului 2011 -Cheltuieli

Nr. Crt.

Indicatori

Formula de calcul

Sume

Procent/ Suma

1.

Rigiditatea cheltuielilor

Total plăți aferente cheltuielilor de personal -trimestrul III

79.294.476

30,78%

Total plăți trimestrul III

257.644.785

2.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți

Plăți aferente secțiunii de funcționare -trimestrul III

189.843.313

73,68%

Total plăți trimestrul III

257.644.785

3.

Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți

Plăți aferente secțiunii de dezvoltare -trimestrul III

67.801.472

Total plăți trimestrul III

257.644.785

26,32%

4.

Deficitul sau excedentul secțiunii de funcționare, determinat conform Legii nr. 273/ 2006, cu modificările și

Venituri încasate (secțiunea de funcționare)

237.902.163

189.843.313

completările ulterioare

-pentru trimestrul III al anului 2011-

Cheltuieli efectuate (secțiunea de funcționare)

48.058.850 lei

5.

Deficitul sau excedentul secțiunii de dezvoltare, determinat conform Legii nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

-pentru trimestrul III al anului 2011-

Venituri încasate (secțiunea de dezvoltare)

Cheltuieli efectuate (secțiunea de dezvoltare)

80.139.818

67.801.472

12.338.346 lei