Hotărârea nr. 8/2011

privind aprobarea demolării rezervorului de beton aferent Staţiei de Hidrofor nr. 839 din zona str. Peneş Curcanu

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea demolării rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr. 839 din zona str. Peneș

Curcanu

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 40369 din 10.01.2011, prin care se propune aprobarea unor masuri în vederea demolării rezervorului de beton aferent Stației de Hidrofor nr.839 din zona str. Penes Curcanu,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.166/28.02.2007 prin care s-a aprobat repartizarea și darea în folosință gratuită a punctului termic situat în Oradea, str. Peneș Curcanul, în favoarea Bibliotecii Județene “Gheorghe Șincai”, pentru amenajarea unei filiale care să deservească locuitorilor din cartierul Nufărul,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. b), c) alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. b), și art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art. I. Se revocă Art.2 și Art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/28.02.2007 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 de ani, a spațiilor în care își desfășoară activitatea filialele Bibliotecii Județene “Gheorghe Șincai” Oradea.

Art. II. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a rezervorului din beton aferent Stației de Hidrofor nr. 839, amplasat în zona str. Penes Curcanul, având numărul de inventar 102413 și o valoare de inventar de 21.986 lei.

Art. III. Se aprobă demolarea rezervorului din beton identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. IV. Se aprobă scoaterea din inventarul municipiului Oradea după efectuarea demersurilor cu privire la demolarea rezervorului din beton aferent Stației de Hidrofor nr.839.

Art. V. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Tehnic -Compartiment construcții.

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - județul Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate,

  • Serviciul Tehnic - Compartiment construcții din cadrul A.I.O.

  • Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor; și pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 8


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila