Hotărârea nr. 799/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011 şi majorarea contribuţiei financiare alocate fundaţiei din fondurile bugetului local cu suma de 5.000 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011 și majorarea contribuției financiare alocate fundației din fondurile bugetului local cu suma de 5.000 lei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 280.981 din 09.12.2011, prin care Direcția Economică solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011 și majorarea contribuției financiare alocate fundației din fondurile bugetului local cu suma de 5.000 lei,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 69/15.04.2011cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a cotei de 20% corespunzătoare sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (21%) precum și a sumelor rezultate din gradul de necolectare, pe anul 2011,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.194 privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 120.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

În baza prevederilor art. 7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. b), lit.d) alin.(4) lit.a) alin (6) lit.a) pct.10 și ale art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011, și majorarea contribuției financiare alocate fundației din fondurile bugetului local cu suma de 5.000 lei, conform activităților prezentate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru anul 2011 contribuția financiară alocată Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor este în sumă de 214.490 mii lei, din care 125.000 lei alocați din bugetul local, iar 89.490 repartizați de către Consiliul Județean Bihor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 799


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi ,,pentru”. 1 vot “abținere”

Anexa nr.1 la H.C.L. 799/2011

Municipiul Oradea

Bugetul Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2011

Lei

Nr.crt

Activitate

Total

general sume alocate

Total sume propuse din

care:

Propunere alocare sume BL

Suma alocata din cote def. din TVA cf. HCJ 69/2011

Suma alocata din cote IVG cf.HCJ69/2001

Diferente

1.

Proiect educațional de mediatizare a

Monumentelor Istorice

20.000

20.000

10.000

10.000

2.

Întocmire de documentații tehnice pentru două clădiri

62000

62.000

48.000

14.000

3.

Proiect arhitectura vernaculară

20.000

20.000

-

20.000

4.

Salarii personal cu contract de muncă

48.392

48.392

30.500

17.892

5.

Contracte civile personal-activități

6.248

6.248

6.248

6.

Servicii de administrare-management activități

8.000

8.000

8.000

-

7.

Cheltuieli administrative sediu

3.500

3.500

3.500

-

8.

Placa comemorativa -Biserica Reformata Olosig

20.000

20.000

20.000

9.

Editare pliante centru istoric 2 ore RO/HU/2000 bucx3

7390

7.390

7.390

10.

Editare pliante porti si feerstre RO/HU

1500

1.500

1.500

11.

Plata partiala promovare turn Ideart si Linos Design

2800

2.800

2.800

12.

Promovare monumente istorice-editare pliante circuite istorice

9660

9.660

9.660

13.

Monument comemorativ - Biserica Reformată Oradea Rogerius

5.000

5.000

5000

TOTAL

209.490

214.490

125.000

59.490

30.000

5.000