Hotărârea nr. 798/2011

privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar

Analizând raportul de specialitate nr. 281269 din data de 09.12.2011 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (3), lit.c), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 37 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă mandatarea numiților:

 • >  Cupșa loan consilier local

 • >  Dan Octavian consilier local

 • >  Mercea Pavel consilier local

 • >   Ile Cristian consilier local

 • >   Delorean Ion lulius consilier local

în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Electrocentrale Oradea SA. Art.2. Se aprobă mandatarea numiților:

 • >  Carp Gheorghe consilier local

 • >  Negrean Daniel consilier local

 • >  Hossu Bogdan consilier local

 • >   Caciora Ciprian consilier local

 • >  Sarkozi Zoltan consilier local

în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Oradea Transport Local SA. Art.3. Se aprobă mandatarea numiților:

 • >  Huszar Istvan Eric consilier local

 • >  Manea Mihai consilier local

 • >  Mureșan Ovidiu consilier local

 • >   Corcheș Dorin consilier local

 • >  Szabo Jozsef consilier local

în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului Public SA Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele mandatate conform articolelor precedente. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Persoanele mandatate

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   SC Electrocentrale Oradea SA

 • •   SC Oradea Transport Local SA

 • •   SC Administrația Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 798

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”