Hotărârea nr. 797/2011

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociaţia Habitat Pentru Umanitate Beiuş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de către Asociația Habitat Pentru Umanitate Beiuș

Analizând Raportul de specialitate nr.198275, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădirile construite în Oradea, str. Voltaire nr.2,

Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș are sediul în municipiul Beiuș, str. N. lorga nr.27, este reprezentată de dl. Jurcan Mircea, director executiv,

În anul 2007 Asociația a încheiat un parteneriat cu Administrația Social Comunitară Oradea pentru construirea de locuințe necesare familiilor sărace din str. Voltaire nr.2,

În acest sens Asociația a investit peste 250.000 de euro, aceasta nu are resurse proprii bănești, sursele de finanțare ale asociației sunt donațiile și sponsorizările,

Luând în considerare prevederile art.250 alin.(1), pct.19 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș pentru clădirile din Oradea, str. Voltaire nr.2.

Art.2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică începând cu data de 01.01.2012 și până la intervenirea unor modificări în ceea ce privește proprietățile Asociației Habitat pentru Umanitate Beiuș.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane juridice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   Asociația Habitat pentru Umanitate Beiuș prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 797


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”