Hotărârea nr. 796/2011

privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea unor societăţi comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare din partea unor societăți comerciale

Analizând raportul de specialitate nr. 278834 din data de 06.12.2011 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care s-a propus acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a sponsorizărilor din partea SC Holcim Romania SA, SC Vandana Com SRL, SC Regiana Drinks SRL, SC Regiana Soft Drinks SRL, SC Regiana Distilery SRL, SC Caro Internațional SRL, SC Schrack Technik SRL,

Ținând cont de prevederile art.1. art. 4 lit.a și b și art.5 din Legea nr.32/1994-privind sponsorizarea, actualizată,

Luând în considerare prevederile art.69 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), d), alin. (4), lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 3, art.45 alin.(3), alin. 121, alin. (3) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă sponsorizările din partea:

 • >  SC Holcim România SA, în valoare de 217.885 lei (echivalentul a 50.000 Euro)

 • >  SC Vandana Com SRL, în valoare de 15.000 lei.

 • >  SC Regiana Drinks SRL, în valoare de 500 lei

 • >  SC Regiana Soft Drinks SRL, în valoare de 500 lei

 • >  SC Regiana Distilery SRL, în valoare de 500 lei

 • >  SC Caro International SRL, în valoare de 10.000 lei

 • >  SC Schrack Technik SRL, în valoare de 40.000 lei

Art.2. Sponsorizările din partea SC Holcim România SA, SC Vandana Com SRL, SC Regiana Drinks SRL, SC Regiana Soft Drinks SRL, SC Regiana Distilery SRL, SC Caro Internațional SRL vor fi folosite pentru susținerea proiectului Construirea Centrului de oncologie, radioterapie și chimioterapie în Municipiul Oradea iar sponsorizarea din partea SC Schrack Technick SRL va fi folosită pentru susținerea proiectului Înființarea unui Centru de îngrijire paliativă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

 •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   SC Holcim România SA prin grija Direcției Economice

 • •   SC Vandana Com SRL prin grija Direcției Economice

 • •   SC Regiana Drinks SRL prin grija Direcției Economice

 • •   SC Regiana Soft Drinks SRL prin grija Direcției Economice

 • •   SC Regiana Distilery SRL prin grija Direcției Economice

 • •   SC Caro Internațional SRL prin grija Direcției Economice

 • •   SC Schrack Technik SRL prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 796

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”