Hotărârea nr. 794/2011

Privind desemnarea d-lui Negrean Daniel Dumitru ca reprezentant al autorităţii publice locale în consiliul de administraţie al Grădiniţei ,, Trei Ursuleţi” din municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind desemnarea d-lui Negrean Daniel Dumitru ca reprezentant al autorității publice locale în consiliul de administrație al Grădiniței ,, Trei Ursuleți” din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 281167 din data de 09.12.2011 prin care Direcția Juridică propune desemnarea în Consiliul de Administrație al Grădiniței „Trei Ursuleți” din municipiul Oradea, a d-lui Negrean Daniel, reprezentant al autorității publice locale,

În conformitate cu prevederile art. 33 alin.1 din Ordinului nr.4925/08.09.2005 emis de Ministerul Educației și Cercetării, privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

Luând în considerare adresa înregistrată sub nr. 44754/11.03.2011 a Grădiniței „Trei Ursuleți”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin 2 lit. „d” alin.6 lit. „a” pct.1, precum și a art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se desemnează dl. Negrean Daniel Dumitru, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea, ca reprezentant al autorității publice locale în Consiliul de Administrație al Grădiniței ,, Trei Ursuleți” din municipiul Oradea.

Art.2. Membrul desemnat în Consiliul de Administrație al Grădiniței ,, Trei Ursuleți” din municipiul Oradea, potrivit art.1 din prezenta hotărâre, are obligația de a participa la întrunirile lunare organizate în cadrul unității prin grija directă a președintelui Consiliului de Administrație - directorul unității de învățământ.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și dl. Negrean Daniel Dumitru.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Direcția Juridică

  • •   Grădinița ,, Trei Ursuleți”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Dl. Negrean Daniel Dumitru - consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 13 decembrie 2011

Nr. 794


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”