Hotărârea nr. 790/2011

privind aprobarea lotizării imobilului identificat cu nr. cadastral 158241 înscris în C.F. 158241 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei 594 mp teren

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea lotizării imobilului identificat cu nr. cadastral 158241 înscris în C.F. 158241 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței 594 mp teren

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60935 din data de 28.11.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea lotizării imobilului identificat cu nr. cadastral 158241 înscris în C.F. 158241 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței 594 mp teren,

Conform C.F. 158241 Oradea imobilul identificat cu nr. cadastral 158241reprezentînd suprafața 594 mp. teren și construcții aparține proprietății publice a Municipiului Oradea,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de

594 mp teren identificat cu nr. cadastral 158241 înscris în C.F. 158241 Oradea astfel:

Nr. cadastral desmembrat

CF în care

este înscris nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

158241

158241

594

LOT1

499

Teren și construcții

LOT 2

95

Teren și construcții

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea de două noi coli de Carte Funciară, a nr. cadastrale constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren și construcții proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 790


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila