Hotărârea nr. 79/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren, amplasare locuinţe individuale S(D)+P+E(M) si reglementare acces, prelungire str. Branului – nr.topo 6341, 6291 si 6273, nr.cad. 14664, 166853, 166854, 166856, 166857, 166858, 166859, 167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 si 167812 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren, amplasare locuințe individuale S(D)+P+E(M) si reglementare acces, prelungire str. Branului - nr.topo 6341, 6291 si 6273, nr.cad. 14664, 166853,166854,166856,166857,166858,166859,167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 si 167812 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 235417/13.09.2010, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren, amplasare locuințe individuale S(D)+P+E(M) si reglementare acces, prelungire str.Branului - nr.topo 6341, 6291 si 6273, nr.cad. 14664, 166853, 166854, 166856,166857, 166858, 166859, 167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 si 167812 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor SC Active Media SRL, Czirjak J.Levente cu sotia Eniko, Tirban Titiana, Kencse Renata cu soțul Iuliu, Kencse Gyula cu sotia Irma, Sincai Serban cu sotia Simona, Groza Calin, Groza Tudor-Calin, Tivadar I.Daniel în baza certificatului de urbanism nr. 2082/21.06.2010, având ca scop extinderea limitei intravilanului în vederea extinderea limitei intravilanului in vederea integrării unui ansamblului de locuinte individuale si a reglementarii accesului la terenul beneficiarilor (nr.cad. 14664,166853, 166854, 166856, 166857, 166858, 166859, 167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 si 167812), situat pe prelungirea străzii Branului (nr.topo 6341, 6291 si 6273), stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor,

Terenul luat în studiu este parțial în intravilanul și parțial în extravilanul municipiului Oradea, în partea de est a

teritoriului administrativ, în zona de deal, adiacent prelungirii strazii Branului (nr.topo 6341, 6291 si 6273), la limita vestica,

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul situat în intravilan corespunde zonei R1a -locuințe izolate unifamiliale iar perimetrul cuprins în extravilan este constituit din livezi,

Terenul studiat se învecinează în partea de nord cu str. Cartier Podgoria, în rest fiind înconjurat de terenuri proprietăți private,

Terenul in suprafața totala de S= 9530,0mp, s-a identificat cu nr.cad.166856 înscris in CF nr.166856-Oradea si nr.cad. 1 66857 înscris in CF nr. 1 66857-Oradea in favoarea beneficiarilor Czirjak J.Levente cu sotia Eniko, nr.cad. 1 671 75 înscris in CF nr.167175-Oradea, nr.cad.167176 înscris in CF nr.167176-Oradea, nr.cad.167254 înscris in CF nr.167254-Oradea si nr.cad.167255 înscris in CF nr.167255-Oradea in favoarea beneficiarilor Tirban Titiana, nr.cad.166853 înscris in CF nr.166853-Oradea si nr.cad.166854 înscris in CF nr.166854-Oradea in favoarea beneficiarilor Kences Gyula-Gergely cu sotia Irma si Kences Renata cu soțul Iuliu, nr.cad.167215 înscris in CF nr.167215-Oradea si nr.cad.167216 înscris in CF nr.167216-Oradea in favoarea beneficiarei SC Active Media SRL, nr.cad.14664 înscris in CF nr.162462-Oradea in favoarea beneficiarilor Sincai Simona Daniela si Serban Radu, nr.cad.167809 înscris in CF nr.167809-Oradea, nr.cad.167810 înscris in CF nr.167810-Oradea, nr.cad.167811 înscris in CF nr.167811-Oradea si nr.cad.167812 înscris in CF nr.167812-Oradea in favoarea beneficiarului Groza Tudor Calin, nr.cad.166858 înscris in CF nr.166858-Oradea si nr.cad.166859 înscris in CF nr.166859-Oradea in favoarea beneficiarului Tivadar Ianceu Daniel, ca teren parțial intravilan parțial extravilan,

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Branului. Zona este deservita de rețele de energie electrica, apa si canalizare pe str. Branului, strada in programul de modernizare si extindere a infrastructurii cu toate utilitățile urbane,

Prin PUZ se propune extinderea utilităților (rețelelor de apă, canalizare și electricitate, drumuri balastate) pe

amplasamentul studiat, pe cheltuiala beneficiarului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren, amplasare locuințe individuale S(D)+P+E(M) si reglementare acces, prelungire str.Branului - nr.topo 6341, 6291 si 6273, nr.cad. 14664, 166853, 166854, 166856,166857,166858,166859,167175, 167176, 167215, 167216, 167254, 167255, 167809, 167810, 167811 si167812-Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Se propune:

- extinderea limitei intravilanului si parcelarea terenului studiat in vederea amplasării de locuințe;

- prelungirea străzii Branului si lărgirea acesteia (identificata prin nr.topo 6341, 6291 si 6273) la profil transversal de 9,0m (4,50m pe partea beneficiarilor);

 • -    principala funcțiune propusa : locuințe individuale izolate;

 • -   număr loturi propuse - 9;

 • -   suprafața de teren extravilan propusa a se introduce in intravilan :cca 9.500,0 m;

 • -    amplasarea construcțiilor:

 • -   se va realiza conform prevederilor din plansa ”05.U-Plan Reglementari” din proiectul nr.647/2010 întocmit de SC Poliart SRL-arh.Tivadar I.Daniel cu respectarea recomandărilor din Studiul de risc natural (SRN) nr. 11.111/2010 întocmit de SC Prospect Geo 2000 SRL- verificator ing.Roman Florian :

 • -   regimmaximdeinaltime,conformstudiuderiscnatural(SRN):S(D)+P+E(M);

 • -  POTmaximpropus=35,0%,CUTmaximpropus=0,60;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -    limita de implantare gard: minim 4,50m din axul prelungirii străzii Branului;

 • -    limita de implantare a construcțiilor: minim 4,50m de la aliniamentul prelungirii străzii Branului;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retrageri spate: minim 4,50m;

 • -   condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantari arbori, 20% din suprafața lotului;

 • -   modernizarea circulației

 • -    accesul la parcele se asigura din strada Branului, prin prelungirea acesteia pe terenurile identificate prin nr.topo 6341, 6291 si 6273;

 • -   drumul situat in prelungirea str. Branului se va constitui din :

 • -   drumul existent,

 • -   terenurile identificate cu nr.cad.166856 înscris in CF nr.166856-Oradea in favoarea beneficiarilor Czirjak J.Levente cu sotia Eniko, nr.cad.167175 înscris in CF nr.167175-Oradea si nr.cad.167254 înscris in CF nr.167254-Oradea in favoarea beneficiarilor Tirban Titiana, nr.cad.166853 înscris in CF nr.166853-Oradea in favoareabeneficiarilorKencesGyula-Gergelycu sotia Irma si Kences Renata cu sotul Iuliu, nr.cad.167215 înscris in CF nr.167215-Oradea in favoarea beneficiarei SC Active Media SRL, nr.cad.167809 înscris in CF nr.167809-Oradea si nr.cad.167811 înscris in CF nr.167811-Oradea in favoarea beneficiarului Groza Tudor Calin, nr.cad.166858înscris in CF nr.166858-Oradea in favoarea beneficiarului Tivadar Ianceu Daniel si respectiv cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad.14664 înscris in CF nr.162462-Oradea, in favoarea beneficiarilor Sincai Simona Daniela si Serban Radu, propuse pentru cedare domeniului public;

 • -   terenurile destinate lărgirii străzii se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, plansa “03.U - Circulația terenurilor” si a ofertelor de donație autentificate notarial nr.2350/28.12.2010, nr.2351/28.12.2010,nr.38/12.01.2011,nr.163/13.01.2011,nr.1229/20.12.2010,nr.1227/20.12.2010sinr.3/05.01.2011;

 • -   in urma acceptării donației si trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

 • -    echiparea tehnico-edilitara:

 • -    alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețelele utilitare existente in zona;

 • -   inițiatorii PUZ-ului se obliga sa realizeze extinderea utilităților la parcele (drumuri balastate, rețea electrica, rețea de apa) pe cheltuiala proprie (conform declarațiilor autentificate notarial nr.4/05.01.2011, nr.1228/20.12.2010, nr.1230/20.12.2010,nr.162/13.01.2011,nr.101/20.01.2011,nr.102/18.01.2011si nr.74/20.01.2011).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC Active Media SRL, Czirjak J.Levente cu sotia Eniko, Tirban Titiana, Kencse Renata cu sotul Iuliu, Kencse Gyula cu sotia Irma, Sincai Serban cu sotia Simona, Groza Calin, Groza Tudor-Calin, Tivadar I.Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 79


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.