Hotărârea nr. 789/2011

Privind avizarea constituirii unui nr. 141 nr. cadastrale cu suprafaţa totală de 369.262 mp identificate prin Planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de dl topograf Mircea Bereschi reprezentând teren cu construcţii speciale – drum, situate în municipiul Oradea “Drumul de centură”, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj-Napoca

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind avizarea constituirii unui nr. 141 nr. cadastrale cu suprafața totală de 369.262 mp identificate prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de dl topograf Mircea Bereschi reprezentând teren cu construcții speciale - drum, situate în municipiul Oradea “Drumul de centură”, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60888 din data de 28.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, avizarea constituirii unui nr. 141 nr. cadastrale cu suprafața totală de 369.262 mp identificate prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de dl topograf Mircea Bereschi reprezentând teren cu construcții speciale - drum, situate în municipiul Oradea “Drumul de centură”, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca,

Prin documentația întocmită de dl topograf Mircea Bereschi s-au făcut măsurători pe traseul Drumului de centură și s

au identificat:

  • - un nr. de 38 parcele topografice reprezentând terenuri ce nu sunt înscrise în CF în proprietatea publică a Municipiul

Oradea;

- un nr. de 9 parcele topografice reprezentând terenuri ce nu sunt înscrise în CF ca fiind în proprietatea CAP Ogorul

Nou Seleuș sau la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii 18/1991;

- un nr. de 27 parcele topografice reprezentând terenuri ce nu sunt înscrise în CF în proprietatea Municipiul Oradea;

- un nr de 36 parcele topografice reprezentând terenuri ce nu sunt înscrise în CF în proprietatea Statului Român;

  • - două parcele cadastrale reprezentând terenuri ce sunt în proprietatea Statului Român aflate în administrarea instituțiilor deconcertate sau a SN CFR;

- un nr de 31 parcele cadastrale reprezentând terenuri ce nu sunt înscrise în CF în proprietatea Municipiul Oradea sau a Statului Român;

- alte terenuri aflate în proprietate privată pentru care se impune reglementarea situației juridice prin schimburi de proprietăți sau expropriere,

În vederea corelării situației juridice cu folosința faptică, a terenurilor ce au fost în administrarea municipiului, este necesară înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a terenurilor identificate cu nr. topo 401, 407/3, 545,403/6, 1576, 2098, 2133, 3051,3143, 1573/2, 1624/4, 1625/1, 1625/2,1625/3, 1626/12, ,8565/2, 4631, 4701,5190, 7789, 7808, 8012, 8587,8602, 8604, , 1634/2, 1714/32, 3049/1,4700/3, 5151/6, 5152/9, 5153/1, 7788/2,7805/6, 8565/2 din teritoriul cadastral Oradea, Sântandrei și Seleuș și constituirea unui nr. de 139 nr. cadastrale cu suprafața totală de 366.179 mp identificate prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de dl topograf Mircea Bereschi reprezentând teren cu construcții speciale - drum situate în municipiul Oradea “Drumul de centură”, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 79/15.02.2006, ale Hotărârii Guvernului României nr. 883/05.07.2006, și ale Protocolului de transfer al terenului și infrastructurii drumului de centură în proprietatea publică a Statului Român înregistrat cu nr. 127721/T/23.08.2006 și nr. CD/4012/29.08.2006;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 36 noi coli de Carte Funciară a suprafeței totală de 413.687 mp teren identificată cu:

- nr. topo 401 în suprafață de 12.818 mp, 407/3 în suprafață de 299 mp, 545 în suprafață de 14.717 mp, 403/6 în suprafață de 10.012 mp, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 69515/09.11.2011 din teritoriul cadastral Seleuș,

  • - nr. topo 1576 în suprafață de 17.609 mp, topo 2098 în suprafață de 32.078 mp, 2133 în suprafață de 7.402 mp, 3051 în suprafață de 11.078 mp, 3143 în suprafață de 5.298 mp, 1573/2 în suprafață de 18.541 mp, 1624/4 în suprafață de 137 mp, 1625/1 în suprafață de 7.531 mp, 1625/2 în suprafață de 543 mp, 1625/3 în suprafață de 11.240 mp, 1626/12 în suprafață de 737 mp, 1627/1 în suprafață de 12.330 mp, 1634/1 în suprafață de 73.570 mp, 1634/2 în suprafață de 1.885 mp, 1714/32 în suprafață de 22.244 mp, , 3049/1 în suprafață de 6.450 mp, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 69513/09.11.2014 din teritoriul cadastral Sântandrei,

  • - nr. topo 4700/3 în suprafață de 9.046 mp, 5151/6 în suprafață de 581 mp, 5152/9 în suprafață de 385 mp, 5153/1 în suprafață de 212 mp, 7788/2 în suprafață de 8.632 mp, 7805/6 în suprafață de 2.532 mp, 8565/2 în suprafață de 21.341 mp, 4631 în suprafață de 3.546 mp, 4701 în suprafață de 48.911 mp, 5190 în suprafață de 5.028 mp, 7789 în suprafață de 727 mp, 7808 în suprafață de 12.344 mp, 8012 în suprafață de 2.172 mp, 8587 în suprafață de 4.589 mp, 8602 în suprafață de 5.510 mp, 8604 în suprafață de 21.612 mp conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 69512/09.11.2027 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se avizează Planurile de amplasament și delimitare a imobilului în vederea constituirii a 38 nr. cadastrale având suprafața totală de 70.263 mp identificate conform tabelului:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F / Nr.

adeverință OCPI în care este înscris nr. topo.

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața

ce rămâne

nr. topo -mp-

Obs. Teritoriul cadastral

1.520

401

69515/09.11.2011

12.818

11298

Seleuș

162

407/3

69515/09.11.2011

299

137

Seleuș

518

545

69515/09.11.2011

14.717

14199

Seleuș

574

403/6

69515/09.11.2011

10.012

9438

Seleuș

3.665

1576

69513/09.11.2011

17.609

13944

Sântandrei

398

2098

69513/09.11.2011

32.078

31680

Sântandrei

6.094

2133

69513/09.11.2011

7.402

1308

Sântandrei

7.810

3051

69513/09.11.2011

11.078

3268

Sântandrei

14

3143

69513/09.11.2011

5.298

5284

Sântandrei

18.541

1573/2

69513/09.11.2011

18.541

0

Sântandrei

129

1624/4

69513/09.11.2011

137

8

Sântandrei

1.092

1625/1

69513/09.11.2011

7.531

6439

Sântandrei

444

1625/2

69513/09.11.2011

543

99

Sântandrei

2.864

1625/3

69513/09.11.2011

11.240

8376

Sântandrei

291

1626/12

69513/09.11.2011

737

446

Sântandrei

1.917

1627/1

69513/09.11.2011

12.330

10413

Sântandrei

858

1634/1

69513/09.11.2011

73.570

72712

Sântandrei

708

1634/2

69513/09.11.2011

1.885

1177

Sântandrei

2.118

1714/32

69513/09.11.2011

22.244

20126

Sântandrei

1.143

3049/1

69513/09.11.2011

6.450

5307

Sântandrei

1.137

4700/3

69512/09.11.2011

9.046

7909

Oradea

158

5151/6

69512/09.11.2011

581

423

Oradea

92

5152/9

69512/09.11.2011

385

293

Oradea

85

5153/1

69512/09.11.2011

212

127

Oradea

53

7788/2

69512/09.11.2011

8.632

8579

Oradea

79

7805/6

69512/09.11.2011

2.532

2453

Oradea

879

8565/2

69512/09.11.2011

21.341

20462

Oradea

2.662

4631

69512/09.11.2011

3.546

884

Oradea

3.421

4701

69512/09.11.2011

48.911

45490

Oradea

1.146

5190

69512/09.11.2011

5.028

3882

Oradea

678

7789

69512/09.11.2011

727

49

Oradea

69

7808

69512/09.11.2011

12.344

12275

Oradea

86

8012

69512/09.11.2011

2.172

2086

Oradea

224

8587

69512/09.11.2011

4.589

4365

Oradea

231

8602

69512/09.11.2011

5.510

5279

Oradea

490

8604

69512/09.11.2011

21.612

21122

Oradea

1501

7804/27

69512/09.11.2011

20407

18906

Oradea

6412

5154/16

69512/09.11.2011

20689

14277

Oradea

70.263

454.783

384520

TOTAL

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 38 coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 2 din prezenta hotărâre, reprezentând ”Drum public - centura Municipiul Oradea” proprietate

publică a Statului Român - în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca.

Art.4. Se avizează Planurile de amplasament și delimitare a imobilului în vederea constituirii a 9 nr. cadastrale având suprafața totală de 9.910 mp identificate conform tabelului:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo.

Suprafața

nr. topo

-mp-

Suprafața

ce rămâne nr. topo

-mp-

Obs.

72

317/3

29 Seleuș

4.009

3.937

1.628

8475/2

10909 Oradea

2.435

807

4.487

316/4

1320 Seleuș

10.998

6.511

103

8149/11

16336 Oradea

134

31

687

8053/1

16336 Oradea

705

18

73

8052/2

16336 Oradea

136

63

382

8052/1

16336 Oradea

382

0

2.305

8050/17

16336 Oradea

2.305

0

173

477/9

10917 Seleuș

173

0

9.910

21.277

11.367

TOTAL

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 9 coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 4 din prezenta hotărâre, reprezentând ”Drum public - centura Municipiul Oradea” proprietate publică a Statului Român - în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca.

Art.6. Se avizează Planurile Avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea constituirii a 27 nr. cadastrale având suprafața totală de 124.766 mp identificate conform tabelului:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața

ce rămâne

nr. topo -mp-

Obs.

1682

4686

3174 Oradea

60515

58833

8259

4630/1

3174 Oradea

188405

180146

4414

4630/2

3174 Oradea

8756

4342

353

8477/2b

3506 Oradea

3423

3070

38795

4680/1

14690 Oradea

1218420

1179625

4138

7799/1

59672 Oradea

6559

2421

3371

8531

69802 Oradea

4931

1560

970

8478/12

72913 Oradea

1443

473

662

4685

76223 Oradea

733

71

4003

4684

76833 Oradea

218644

214641

5430

4702/1

151304 Oradea

44835

39405

153

5139

10643/a Oradea

886

733

14417

8586

10643/a Oradea

133060

118643

3790

5145/2

10643/a Oradea

9851

6061

628

5187/3

10643/a Oradea

736

108

11292

8589/8

10643/a Oradea

18676

7384

1315

5138/1

10643/a Oradea

9631

8316

101

5138/2

10643/a Oradea

421

320

1140

5138/3

10643/a Oradea

6675

5535

53

1559

1666 Sântandrei

1050

997

7183

3144/102/A

1672 Sântandrei

45054

37871

10903

1631/83

2298 Sântandrei

56497

45594

497

1590/30

2996 Sântandrei

2372

1875

303

1591/3

2996 Sântandrei

2618

2315

649

1631/85

9628 Sântandrei

5662

5013

16

1631/67

50109 Sântandrei

896

880

249

3144/102/B

50870 Sântandrei

989

740

124766

2051738

1926972

TOTAL

Art.7. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 27 coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 6 din prezenta hotărâre, reprezentând ''Drum public - centura Municipiul Oradea” proprietate publică a Statului Român - în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca.

Art.8. Se avizează Planurile de amplasament și delimitare a imobilului în vederea constituirii a 36 nr. cadastrale având suprafața totală de 143.923 mp identificate conform tabelului:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața nr. topo -mp-

Suprafața

ce rămâne

nr. topo -mp-

Obs.

9277

5150/23

16613 Oradea

40024

30747

811

8477/6

3115 Oradea

1293

482

348

5119/27

6028 Oradea

543

195

414

5120/17

6028 Oradea

414

0

3340

5149/6

9513 Oradea

36834

33494

527

7803/1

9513 Oradea

9625

9098

547

7804/15

9513 Oradea

1260

713

834

8590

9513 Oradea

29786

28952

87

7804/13

10118 Oradea

3556

3469

1587

7804/14

10118 Oradea

29284

27697

11008

7804/21

10118 Oradea

145353

134345

16120

4632

10380 Oradea

212060

195940

15908

5146/20

18614 Oradea

67811

51903

28

5148/4

18614 Oradea

75

47

822

5186/2

18614 Oradea

1639

817

2521

8018/11

22569 Oradea

3167

646

16695

5136/7

25105 Oradea

103885

87190

527

7804/4

69261 Oradea

6270

5743

325

7793/7

70539 Oradea

399

74

589

1550

2645 Sântandrei

4197

3608

78

1554/1

2646 Sântandrei

254

176

115

1554/3

2646 Sântandrei

297

182

3607

1555/1

2646 Sântandrei

9364

5757

1468

1558/3

2646 Sântandrei

43030

41562

4985

1626/57

3596 Sântandrei

8079

3094

220

1631/68

9629 Sântandrei

1552

1332

7386

1556/27

10050 Sântandrei

37233

29847

7951

1486/40

10143 Sântandrei

69280

61329

4150

2269/1

10727 Sântandrei

11698

7548

98

490

375 Seleuș

1957

1859

2701

489/3

375 Seleuș

18075

15374

15304

489/8

375 Seleuș

55418

40114

9109

390/9

9895 Seleuș

40901

31792

781

544

9901 Seleuș

5775

4994

1488

517/3

9901 Seleuș

54923

53435

2167

522/11

10023 Seleuș

42204

40037

143923

1097515

953592

Art.9. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 36 coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 8 din prezenta hotărâre, reprezentând ”Drum public - centura Municipiul Oradea” proprietate publică a Statului Român - în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca.

Art.10. Se avizează Planurile de amplasament și delimitare a imobilului în vederea lotizării a 31 nr. cadastrale având suprafața totală de 135.792 mp în vederea constituirii a 31 nr. cadastrale în suprafață totală de 20.400 mp ce intră în constituirea drumului de centură identificate conform tabelului:

Suprafața nr.

cadastral Lot 1 constituit pentru drumul de centură

- mp -

Nr. Cadastral care se lotizează pentru constituirea nr. cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. Cadastral.

Suprafața nr.

Cadastral -mp-

Suprafața ce rămâne pentru Lot

2 din

Cadastral -mp-

Obs.

86

132

1030 Oradea

562

476

35

1252

1201 Oradea

9466

9431

1

1697

158251

Oradea

1400

1399

concesionat de Metalurgica

Industrial S.A. Oradea

1

1698

3179 Oradea

1000

999

5616

2890

154683

Oradea

30746

25130

9

3074

9605 Oradea

3160

3151

1157

3701

2449 Oradea

1631

474

378

3742

3551 Oradea

552

174

402

3744

3552 Oradea

580

178

897

3746

3745 Oradea

1340

443

986

3797

4592 Oradea

1657

671

2252

4810

3503 Oradea

3342

1090

47

6047

162091

Oradea

2003

1956

Statul Român in administrarea SNCFF

1436

7060

6904 Oradea

1785

349

182

7767

6375 Oradea

4648

4466

813

8242

7668 Oradea

5423

4610

95

8244

7668 Oradea

3849

3754

297

10858

86492

Oradea

7325

7028

511

12223

10127 Oradea

10050

9539

945

13071

164566

Oradea

3566

2621

Municipiul Oradea, administrare ANL

1578

13072

164568

Oradea

5933

4355

975

13073

164567

Oradea

17178

16203

972

16871

89145

Oradea

1552

580

36

153388

153388

Oradea

2094

2058

47

154207

154207

Oradea

3122

3075

Municipiul Oradea terenul în comodat la Fundația Societatea Biblică din România

34

162840

162840

Oradea

10303

10269

100

165651

165651

Oradea

100

0

10

165849

165849

Oradea

47

37

12

676/2

6973 Oradea

685

673

112

677/2

6973 Oradea

315

203

378

7022/2

6103 Oradea

378

0

20400

135792

115392

TOTAL

Art.11. Se aprobă diminuarea suprafeței de tren transmisă în concesiune către SC Metalurgica Industrial S.A. Oradea cu 1 mp, diminuarea suprafeței de tren transmisă în comodat către Fundația Societatea Biblică din România cu 47 mp respectiv diminuarea suprafeței de tren transmisă în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe cu 945 mp.

Art.12. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 36 coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 10 (cloana Lot.1) din prezenta hotărâre, reprezentând ''Drum public - centura Municipiul Oradea” proprietate publică a Statului Român - în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca.

Art.13. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 36 coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 10 (cloana Lot.2) din prezenta hotărâre ce se vor înscrie în cartea funciară în favoarea vechilor proprietari.

Art. 14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și CNADR -Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca

Art.15. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -      Instituția Prefectului - Județul Bihor

-     Primarul Municipiului Oradea

  • -      Direcția Economică - Impunere Persoane Juridice

  • -      Administrația Imobiliară Oradea

-      Serviciul Terenuri

  • -      OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -      CNADR - Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 789

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”