Hotărârea nr. 788/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 951 mp teren situat în Oradea Sos. Borşului, nr. 18 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 951mp teren în favoarea SC Sogema SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 951 mp teren situat în Oradea Sos. Borșului, nr. 18 și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 951mp teren în favoarea SC Sogema SA.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60854 din data de 28.11.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 951 mp teren și obținerea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 951 mp teren,

Conform CF nr. 3598 Ep. Bihor, SC. Sogema SA, este proprietarul construcțiilor edificate pe terenul identificat cu nr. topo. 4129/30 și 4129/31, în suprafață de 8.960 mp situat în Oradea, Sos. Borșului, nr.18, care constau în hală de producție, birouri, grup sanitar, platformă betonată, gard incintă, cu titlu de construire și schimb, iar terenul solicitat spre vânzare este alipit acestuia,

Terenul identificat cu nr. topo. 4129/32, înscris în CF 1702 Oradea, în suprafață de 1082 mp. este înscris în favoarea Statului Roman în întregime, iar suprafața de 951 mp utilizată de SC Sogema SA, se află în spatele proprietății acesteia, pentru care achită taxa utilizare teren,

Ținând cont de prevederile art. 10(2) din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea ;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(5) lit.b) art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral nou format în suprafață de

951 mp, conform tabe

ului de mai jos :

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații

4129/32

1702 Ep. Bihor

1082

951

Municipiul Oradea asupra suprafeței 951 mp. teren

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta


hotărâre, 951 mp. teren în favoarea Municipiului Oradea - proprietate privată.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 951 mp teren identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea SC. Sogema SA, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Sogema SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -    Serviciul Terenuri;

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • -   SC.Sogema SA. prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 788


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”