Hotărârea nr. 787/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de SC ATP EXODUS SRL , pentru suprafaţa de 775 mp teren identificat cu nr. cadastral 171570 înscris în C.F. 171570 Oradea situat în Oradea în zona str. Borşului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de SC ATP EXODUS SRL , pentru suprafața de 775 mp teren identificat cu nr. cadastral 171570 înscris în C.F. 171570 Oradea situat în Oradea în zona str. Borșului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60840 din data de 28.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 775 mp teren identificat cu nr. cadastral 171570 înscris în C.F.171570 Oradea, situat în Oradea str. Borșului cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1289/07.11.2011 SC ATP EXODUS SRL donează Municipiului Oradea suprafața de 775 mp teren identificat cu nr. cadastral 171570 înscris în C.F. 171570 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.”a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de SC ATP EXODUS SRL pentru suprafața de 775 mp teren identificat cu nr. cadastral 171570 înscris în C.F.171570 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■   SC ATP EXODUS SRL prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 787


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila