Hotărârea nr. 783/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 342 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. G. Toparceanu, nr. 9 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 159/342 mp teren în favoarea d-lui Pecher Vasile şi soţia Pecher Anamaria

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 342 mp teren cu construcții situat în

Oradea str. G. Toparceanu, nr. 9 și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 159/342 mp teren în favoarea d-lui Pecher Vasile și soția Pecher Anamaria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60842 din data de 28.11.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 342 mp teren și obținerea acordului de principiu a Consiliului Local pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 159/342 mp teren,

Conform CF nr. 18182 Oradea, dl Pecher Vasile și soția Pecher Anamaria, sunt proprietarii imobilului situat în Oradea, str. G.Toparceanu, nr. 9, reprezentând casă de locuit compusă din 3 camere, bucătărie, baie, WC, magazie, cămară și hol, pivniță, cu teren aferent și împrejmuiri, precum și suprafața de 183 mp. teren dobândit prin cumpărare ca bun comun,

Ținând cont de prevederile art. 10 alin.(2) din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. b) art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral nou format în suprafață de 342 mp, astfel

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

-mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații

4592/11

9828 Oradea

342

342

Municipiul Oradea asupra cotei de 159 mp. teren și Pecher Vasile și soția Pecher Anamaria asupra cotei de 183 mp teren plus construcții

TOTAL

342

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre ca teren cu construcții, astfel : cota de 183/342 mp teren și 1/1 construcții în favoarea numiților Pecher Vasile și soția Pecher Anamaria iar cota de 159/342 mp teren în favoarea Municipiului Oradea - proprietate privată.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 159/342 mp teren identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lui Pecher Vasile și soția Pecher Anamaria, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -    Serviciul Terenuri;

  • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • -   Dl. Pecher Vasile și soția Pecher Anamaria prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 783 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”