Hotărârea nr. 782/2011

privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 206 mp. teren, situat în Oradea, str. Ion Bogdan intersecţie cu str. Macului, în favoarea d-lui Lucaci Aron, în vederea amenajării unei parcări publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 206 mp. teren, situat în Oradea, str. Ion Bogdan intersecție cu str. Macului, în favoarea d-lui Lucaci Aron, în vederea amenajării unei parcări publice

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60841 din 28.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea concesionării directe a suprafeței de 206 mp. teren, situat în Oradea, str. Ion Bogdan intersecție cu str. Macului, în favoarea d-lui Lucaci Aron, în vederea amenajării unei parcări publice,

Parcarea publică pe care dorește dl. Lucaci Aron s-o realizeze, se va face în baza Avizului favorabil nr. 1204/10.11.2010 dat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul Primăriei Oradea,

Prin Planul de situație întocmit de dl. Stroia Dan Octavian s-a identificat suprafața totală de 206 mp. din nr. topo 5358/17 și 5358/65, pentru realizarea parcării publice situată la intersecția str. Ion Bogdan cu str. Macului, conform Planșei ”03.A - Plan de situație propusă” avizată de către C.M.UA.T. cu nr. 1204/2010,

Conform C.F. 3174 Oradea imobilele identificate cu nr. topo 5358/17 și 5358/65 sunt proprietatea Municipiului Oradea,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

Ținând cont de prevederile art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată, Legea fondului funciar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5), lit. „b”, art. 45 alin.(3) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 206 mp., constituită din cota de 171 mp. teren identificat cu nr. topo 5358/17 și cota de 35 mp. teren identificat cu nr. topo 5358/65 înscrisă în C.F. 3174 Oradea, în vederea amenajării unei parcări publice.

Art.2. Investiția reprezentând parcare publică, situată în Oradea str. Ion Bogdan intersecție cu str. Macului, menționată la art.1 din prezenta Hotărâre, se va realiza conform Planșei ”03.A - Plan de situație propusă”, avizată favorabil de C.M.U.A.T. cu nr. 1204/2010.

Art.3. Se aprobă durata concesionării terenului identificat la ar.1 din prezenta Hotărâre, pentru o perioada de 3 ani, de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune.

Art.4. Se aprobă redevența de 1,00 leu/mp./an.

Art.5. Concesionarul are obligația de a obține Autorizația de construire pentru terenul concesionat conform art. 1 din prezenta Hotărâre și să înceapă construirea parcării în maxim un an de la data intrării în vigoare a Contractului de concesiune.

Art.6. Concesionarul datorează redevența stabilită conform art. 3 din prezenta Hotărâre de la data obținerii Autorizație de construire, dar nu mai târziu de un an de la data încheierii Contractului pentru terenul concesionat.

Art.7. Redevența menționată la art. 4 rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Bunurile de retur sunt: terenul și investiția realizată pe terenul concesionat, ce se vor preda în proprietatea publică a Municipiului Oradea la încetarea Contractului de concesiune.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   Dl. Lucaci Aron prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 782


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ,,pentru” 4 voturi “abținere”