Hotărârea nr. 781/2011

privind aprobarea modificării art. 1 din contractul de concesiune nr. 1190 încheiat între Administraţia Imobiliară Oradea şi S.C. BENE INTERNAŢIONAL S.R.L. în vederea înfiinţării unui punct de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării art. 1 din contractul de concesiune nr. 1190 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L. în vederea înființării unui punct de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60844 din data de 28.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării obiectului contractului de concesiune nr. 1190/2008 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L. în vederea înființării unui punct de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, prin alocarea parcelei de teren identificată cu nr. cadastral 171210 înscrisă în CF 171210 în suprafață de 18.386 mp,

Conform C.F. 171210 Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 171210 suprafața de 18.386 mp, este proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În vederea realizării punctului de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice conform obiectivelor stabilite prin hotărârea Consiliului Local nr. 400/2007 și contractul de concesiune nr. 1190/2008;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se modifică art.1 alin. (1) din contractul de concesiune nr. 1190/2008 încheiat între Administrația Imobiliară Oradea și S.C. BENE INTERNAȚIONAL S.R.L. în vederea înființării unui punct de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în sensul că în schimbul suprafeței de 20.000 mp identificat cu nr. cadastrale 2145/3 și 2145/4 înscrise în CF 1316 Oradea, se atribuie în concesiune suprafața de 18.386 mp teren identificat cu nr. cadastral 171210 înscris în CF 171210 Oradea, situat în Oradea, str. Matei Corvin, zona Depozitului Ecologic de Deșeuri.

Art.2. Obligațiile contractuale privind realizarea investiției, stabilite prin contractul de concesiune nr. 1190/2008 curg din momentul predării către concesionar a noului amplasament menționat la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Administrația Imobiliară Oradea

o Serviciul Terenuri

o Serviciul Financiar - Contabil

o OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

o S.C. Bene Internațional S.R.L. prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 781

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila