Hotărârea nr. 780/2011

privind aprobarea reavizării Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. cadastral 167221, cu suprafaţa de 11.143 mp., pentru modificarea conturului şi suprafeţei nr. cadastral 167221, înscris in C.F. nr. 167221 Oradea, teren proprietatea Municipiului Oradea, transmis în folosinţa Bisericii Penticostale nr.1 ”BETEL”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reavizării Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 167221, cu suprafața de 11.143 mp., pentru modificarea conturului și suprafeței nr. cadastral 167221, înscris in C.F. nr.

167221 Oradea, teren proprietatea Municipiului Oradea, transmis în folosința Bisericii Penticostale nr.1

”BETEL”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60846 din 28.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea reavizării Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 167221, cu suprafața de 11.143 mp., pentru modificarea conturului și suprafeței nr. cadastral 167221, înscris în C.F. nr. 167221 Oradea,

Prin Planul de amplasament și delimitare întocmit de dl. topograf Stroia Dan Octavian s-a identificat imobilul situat in Oradea str. Nicolae Șova nr. 6, cu suprafața de 11.143 mp., reprezentând incinta împrejmuită cu construcții proprietatea Bisericii Penticostale nr.1 ”BETEL”, teren proprietatea Municipiului Oradea,

Prin Avizul nr. 1116/2011, dat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din Primăria Municipiului Oradea, s-a avizat favorabil mărirea suprafeței transmisă în folosință (în vederea extinderii curții de recreație) conform propunerii prezentate în planșa A/1 aferentă proiectului întocmit de către S.C. Gispro S.R.L.,

Suprafața de teren propusă a se atribui suplimentar în folosința Bisericii Penticostale nr.1 ”BETEL” este de

1.168 mp.,

In vederea actualizării situației juridice în concordanță cu situația faptică, prin modificarea în evidențele de Publicitate imobiliară, a conturului și a suprafeței nr. cadastral 167211 Oradea,

În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă reavizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului identificat cu numărul

cadastral 16722

Oradea, astfel:

Nr. cadastral reavizat

Nr. cadastral / topo din care se constituie

nr. cadastral reavizat

Nr. C.F.-.ului in

care este înscris Nr. cadastral / topo din care se constituie nr.

cadastral reavizat

Suprafața nr. cadastral / topo care se constituie în nr.

cadastral reavizat - mp -

Observații:

167221

167221 Oradea

9.975

Municipiul Oradea-proprietar asupra terenului

Biserica Penticostala nr.1 - proprietar asupra construcțiilor

167221

486/16

7759 Seleus

1.168

TOTAL

11.143

Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a nr. cadastral 167221 Oradea reavizat, reprezentând teren proprietatea privată a Municipiului Oradea și construcțiile 167221-C1, 167221-C2 și 167221-C3, proprietatea Bisericii Penticostale nr.1 Oradea.

Art.3. Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de comodat nr. 188/02.05.2011, pentru transmiterea în folosința Bisericii Penticostale nr.1 ”Betel” a suprafeței de 11.143 mp. teren identificat cu nr. cadastral 167221 reavizat, conform art. 1 din prezenta hotărâre, în condițiile Avizului favorabil nr. 1116/2011 dat de C.M.U.A.T. din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea ;

  • -  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -   Serviciul Terenuri;

  • -   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • -   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară ;

  • -   Biserica Penticostală nr.1 „”Betel” prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 780


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila