Hotărârea nr. 78/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa S+P+M si imprejmuire teren, str. Branului, nr.3 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa S+P+M si împrejmuire teren, str. Branului,nr.3 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 314257/04.01.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa S+P+M si împrejmuire teren, str. Branului, nr.3 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Gere Ioan si Gere Erica, in baza certificatului de urbanism nr. 1577/06.05.2010, in vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe str. Branului colt cu str. Gheorghe Marinescu, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare,

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii, in zona de dealuri a municipiului Oradea, fiind delimitat la vest de strada Branului, la sud de strada Gheorghe Marinescu iar la est si nord de proprietati private.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1b destinata

locuintelor unifamiliale izolate cu densitate relativ redusa si cu terenuri libere adiacente acestora.

Terenul in suprafata de S=468,0mp s-a identificat cu nr. cad. 20083 inscis in CF nr. 153358-Oradea in favoarea beneficiarilor Gere Ioan si Gere Erica, ca teren intravilan,

Legatura zonei cu municipiul se realizeaza pe strada Louis Pasteur, str. Gheorghe Marinescu si o bretea a strazii Branului,

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de retele electrice, apa si canalizare

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALAL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa S+P+M si imprejmure teren, str. Branului, nr.3 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune construirea unei case de tip izolat, pe terenul identificat cu nr.cad.20083 si imprejmuire:

- regim de inaltime S+P+M;

- POTmaxim propus = 43,0%;

- CUT maxim = 0,60;

 • - Amplasarea construcției pe parcela studiata se va face conform propunerilor prezentate in plansa U3 - Reglementari din proiectul intocmit de catre arh. Geyer Laszlo:

 • -   limita de implantare gard: minim 4,0m din axul straziilor adiacente (str. Branului, respectiv strada Gheorghe Marinescu);

 • -   limita de implantare a constructiei: minim 3,0m din de la aliniamentul str. Branului, respectiv minim 6,0m de la aliniamentul str. Gheorghe Marinescu;

 • -   retrageri laterale:minim 1,0m fata de mejdia stanga;

 • -   retragere spate: pe mejdie;

 • -   sevaamenajaminimunlocdeparcarepeparcela sau garaj incorporat in cladire.

 • - Accesul laparcelasevarealizadin str.GheorgheMarinescu.

 • - Asigurarea utilitatilor: se va realiza racord la reteaua de apa si canalizare existente in zona, iar alimentarea cu energie electrica prin bransament la reteaua electrica din zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - BeneficiariiPlanuluiUrbanisticdeDetaliu,Gere Ioan si Gere Erica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 78

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.