Hotărârea nr. 779/2011

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 28 mp. teren situat în Oradea b-dul DACIA nr. 70 , identificat cu nr. cadastral 160224 (nr. cadastral vechi imobil: 13109) înscris în C.F. nr. 160224 (nr. C.F. vechi nr.86541) Oradea, în favoarea S.C. MENTA S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 28 mp. teren situat în Oradea

b-dul DACIA nr. 70 , identificat cu nr. cadastral 160224 (nr. cadastral vechi imobil: 13109) înscris în C.F. nr. 160224 (nr.

C.F. vechi nr.86541) Oradea, în favoarea S.C. MENTA S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60847 din data de 28.11.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea, darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 28 mp. teren situat în Oradea B-dul DACIA nr. 70 , în favoarea S.C. MENTA S.R.L,

Conform C.F. nr. 160224 (nr. C.F. vechi nr.86541) Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 160224 (nr. cadastral vechi imobil: 13109) Oradea, cu suprafața de 28 mp. este proprietatea Municipiului Oradea, iar construcția identificată cu nr. cadastral 160224-C1, înscrisă în C.F.-ul mai sus menționat, este proprietatea S.C. MENTA S.R.L.,

Potrivit art. B.5 alin (1) din Regulamentul de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului aprobat prin HCL 758/2005 și modificat prin HCL 448/28.06.2007 : „La solicitarea concesionarului terenurile a căror situație juridică este reglementată prin contract de concesiune pot face obiectul vânzării prin negociere directă în următoarele condiții - a) terenul este ocupat integral de construcții notate în evidențele de carte funciară, în proprietatea concesionarului, realizate conform prevederilor legale.”,

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Luând în considerare prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5), lit. b) ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 28 mp. teren identificat cu nr. cadastral 160224 (nr. cadastral vechi imobil: 13109) Oradea, înscris în C.F. nr. 160224 (nr. C.F. vechi nr.86541) Oradea, în favoarea S.C. MENTA S.R.L., în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.1 din prezenta Hotărâre, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Financiar Contabil;

- Serviciul Terenuri;

  • - Birou Licitații - Achiziții Publice;

  • - S.C. MENTA S.R.L. prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 779


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”