Hotărârea nr. 774/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dume Dănuţ şi soţia Dume Maria, pentru suprafaţa de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 171516 înscris în C.F. 171516 Oradea situat în Oradea în zona str. Nojoridului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Dume Dănuț și soția Dume Maria, pentru suprafața de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 171516 înscris în C.F. 171516 Oradea situat în Oradea în zona str. Nojoridului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60790 din data de 25.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 171516 înscris în C.F.171516 Oradea situat în Oradea str. Nojoridului cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.945/12.10.2011 domnul Dume Dănuț și soția Dume Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 171516 înscris în C.F. 171516 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Dume Dănuț și soția Dume Maria pentru suprafața de 11 mp teren identificat cu nr. cadastral 171516 înscris în C.F.171516 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și domnul Dume Dănuț și soția Dume Maria.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■   Domnul Dume Dănuț și soția Dume Maria prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 774


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”