Hotărârea nr. 773/2011

privind modificarea organigramei pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 258296 din 03.11.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea organigramei, pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

Având în vedere prevederile: art. 107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. XVI alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (actualizată);

Ținând seama de prevederile anexei nr.I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE" Cap.I, lit.A și cap.II, lit.A și D din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu referatul de fundamentare nr.235939 din 11.10.2011 privind reorganizarea Direcției Economice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „a”, alin. 3 lit. „b” și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Biroului Resurse Umane

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 773


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila