Hotărârea nr. 772/2011

privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal luliu

Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60651/24.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, propune stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1

Luând în considerare imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preșcolar,

Ținând seama de adresa înregistrată sub nr. 58560 din 24.10.2011, Parohia Romano - Catolică Oradea Velența propune Administrației Imobiliare Oradea în calitatea de administrator al unităților de învățământ, încheierea unui nou act adițional la contractul de închiriere nr.10922/2007, pentru utilizarea imobilului cu destinația de grădiniță, din str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 2, solicitând același tarif de închiriere de 6000 RON/lună,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000,

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit.b), lit.d), alin. (4) lit.a) alin.(6) lit.a), pct.1, art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 1:

  • (a) încheierea unui act adițional în vederea prelungirii contractului de închiriere nr. 10922/2007, pentru imobilul situatîn Oradea. Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 2

  • (b) tarifele pentru închiriere sunt aceleași, respectiv 6000 lei/luna

  • (c) durata închirierii este de 1 an - respectiv începând cu 24.10.2011, până la data de 23.10.2012 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

  • •  Parohia Romano - Catolică Oradea „Velența” prin grija A.I.O.

  • •   Grădinița de copii nr.1 prin grija A.I.O.

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 772


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila