Hotărârea nr. 771/2011

privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an, a spaţiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primăriei nr.3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primăriei nr.3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 60656 din 24.11.2011, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la etajul I din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr.3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea,

Având în vedere faptul că municipalitatea are un rol important în promovarea cu prioritate a disciplinelor sportive cu tradiție și valoare deosebită în municipiul Oradea,

Ținând cont de faptul că, contractul de comodat înregistrat sub nr.55376/2009 a expirat la data de 01.08.2011,

Luând în considerare adresa înregistrată sub nr. 60087/15.11.2011, , prin care Clubul Sportiv Municipal Oradea ne solicită prelungirea contractului de comodat nr.55376/2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 1 an, a spațiului situat la etajul I al imobilului din Oradea, Str. Primăriei nr.3 (clădirea Primăriei Municipiului Oradea - deasupra fostei cantine) în favoarea Club Sportiv Municipal Oradea

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr. 55376/2009, în vederea prelungirii cu o perioada de un an.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile,

  • •  Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul Documente de proprietate

  • •  Club Sportiv Municipal Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 771


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila