Hotărârea nr. 770/2011

privind aprobarea vânzării cotei de ½ din imobilul – cu destinaţia de sediu partid politic – situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal – Filiala Bihor

ROMANA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării cotei de % din imobilul - cu destinația de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60710/2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea vânzării cotei de / din imobilul - cu destinația de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Topo 570/9, către Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor,

Luând în considerare adresa înregistrată sub nr.51678/2009, prin care Partidul Democrat Liberal, în baza Legii nr. 90/2003 își manifestă intenția de cumpărare a cotei de / din imobilul situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, imobil pe care îl deține în chirie în baza Contractului de închiriere nr.200146/1999,

Ținând seama de prevederile Legii nr.90/2003, privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

Având în vedere prevederile Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată,

În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar,

Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr.927/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea și înscrierea la OCPI a proprietății imobiliare - cota de / - situată în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Top 570/9.

Art.2. Se aprobă vânzarea cotei de / din imobilul - cu destinația de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Top 570/9, către Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor.

Art.3. Prețul de vânzare a cotei de / din imobilul - cu destinația de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Top 570/9 este de 60. 636 lei, reprezentând / din valoarea de inventar actualizată a întregului imobil.

Art.4. Se împuternicesc Primarul municipiului Oradea și Directorul General al Administrației Imobiliare Oradea în vederea semnării contractului de vânzare - cumpărare a cotei de / din imobilul - cu destinația de sediu partid politic - situat în Oradea, Parcul Traian nr.14, înscris în C.F. nr. 168044, nr. Top 570/9, către Partidul Democrat Liberal - Filiala Bihor.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

  • •   Partidul Democrat Liberal

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 770


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru” 5 voturi „abținere”