Hotărârea nr. 77/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Magazine si servicii comerciale str. Calea Clujului nr 199 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator - Magazine si servicii comerciale str. Calea Clujului nr199 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 209102/2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator - Magazine si servicii comerciale str. Calea Clujului, nr.199 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanismnr.2472/23.07.2010lainitiativabeneficiarei SC BADOR SA, in scopulmodificariizonariifunctionale,aregimuluide inaltime si a parametrilor tehnici de utilizare a terenului studiat prin PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 940/30.10.2008,

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea estica a localitatii, in zona de ses. SC Bador SA este situata pe platforma industriala de est care se racordeaza la linia CF Oradea - Cluj. Conform PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 940/2008 , pe terenul care a generat PUZ-ul este prevazuta zona de locuinte de tip R7, R3b si zona de servicii C5.

Terenul luat in studiu, in suprafata totala de S= 92368mp identificat cu nr. topo. 7947/8, 8166/26, 8166/27 8166/28, 8167/6, 8170/76, 8170/77, 8170/78, 8170/79, 8170/80, 8170/81, 8170/82, 8170/83, 8170/84, 8170/85, 8170/86, 8170/87, 8170/88, 8170/89, 8170/90, 8170/91, 8170/92, 8170/93, 8170/94, 8170/64, 8170/65, 8170/66, 7947/6, 8166/24, 8170/49, 8170/52, 8170/53, 8170/54, 8170/55, 8170/56, conform planului de situatie vizat OCPI nr. 1641/11.08.2008 , se afla in proprietatea SC Bador SA.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Calea Clujului.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, in zona exista retele de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal modificator - Magazine si servicii comerciale str.Calea Clujului, nr.199 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Se propune:

 • 1. Modificarea zonarii functionale, pe intreg amplasamentul, in zona functionala C4 - zona comerciala (locuinte, magazine, birouri) de interes orasenesc si functiuni complementare, fata de zonarea functionala aprobata prin HCL nr. 940/30.10.2008 (doua subzone de locuit de tip R7, o subona de locuit de tip R3b si o subzona comerciala de tip C5);

 • 2. Modificatea indicilor de utilizare a terenului;

 • - de la POTmaxim aprobat = 80% la POT maxim propus = 45%;

 • - de la CUTmaxim aprobat = 5 la CUTmaxim propus = 2,5 ;

 • 3. ModificarearegimuluimaximdeinaltimedelaP+14laP+4E:

 • 4. Modificarealimiteideimplantareaconstructiilor:delaminim32,0mlaminim25,0mdinaxulstr.CaleaClujului

Amenajarea incintei (platforme betonate, alei carosabile si private, locuri de parcare) se va realiza conform prevederilor dinplansaU3-Reglementari,dinproiectulintocmitdearh.PopescuSturzAdrian:

Se vor amenaja spatii verzi si locuri de parcare conform HGR 525/1996.

Organizarea circulatiei

 • 1. Accesul la parcela se face din strada Calea Clujului, printr-o intersectie semaforizata, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 940/30.10.2008 si a propunerilor prezentate in plansa U3 - Reglementari, cu respectarea cerintelor avizului nr.268023/07.07.2008delaInspectoratuldePolitieJudeteanBihor-ServiciulRutier.

 • 2. Se preia din PUZ-ul aprobat propunerea de creare a unei artere de circulatie in interiorul zonei, cu 2 fire de circulatie, cu caracter public, care va asigura legatura cu reteaua stradala existenta str. Micsandrelor si str. Moliere;

Intersectia propusa se va face pe cheltuila beneficiarului iar terenul necesar realizarii acesteia se va ceda domeniului public, conform plansei U2 - Proprietati asupra terenurilor si ofertei de donatie autentificata notarial. Dupa acceptarea donatiei, terenul se va inregistra la Cartea Funciara avand destinatia de drum public;

 • 3. Se renunta la drumul colector prevazut a separa zona de locuit de zona comerciala avand in vedere ca prin actuala documentatie se propune o singura zona functionala pe intreg amplasamentul studiat.

Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la retelele existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC BADOR SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 77


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila