Hotărârea nr. 769/2011

privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60675/2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Roman si in administrarea Consiliului local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării in baza prevederilor Legii nr. 550/2002,

Luând in considerare Legea 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Având in vedere prevederile Legii nr.558 din 07.12.2004 pentru modificarea Legii 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea in executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodica a listei privind spațiile comerciale și de prestări servicii care fac obiectul vânzării in baza Legii nr. 550/2002

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă completarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002, prin includerea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat în Oradea, astfel:

  • •   Parcul Traian nr.7 - înscris in CF nr. 150071, nr. Top 556/1, 557/1 luând in considerare Sentința Tribunalului Bihor nr.159/CA/2010, prin care obliga Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administrația Imobiliara Oradea sa vândă spațiul comercial situat la adresa menționata anterior către S.C CONTIMEX S.A - negociere directa, in condițiile Legii nr.550/2002,

  • •   Str. AdyEndrenr.24, înscris in CF nr.1559 Oradea, nr. topo 674 - apartamentul nr.9 - demisol - spațiu liber -licitație publica cu strigare, organizată în baza Legii nr. 550/2002

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • Instituția Prefectului - județul Bihor

  • Primarul Municipiului Oradea

  • Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

  • Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002

  • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

  • Se publică pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 769


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila