Hotărârea nr. 768/2011

privind aprobarea Programului de activităţi pentru luna decembrie 2011 în Orăşelul Copiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de activități pentru luna decembrie 2011 în Orășelul Copiilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60480 din 22.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Programului de activități cultural-artistice care urmează a se desfășura în Orășelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2011,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a) pct. 1 și art. 45 alin („), lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. (1) Se aprobă programul de activități ce urmează a se derula în Orășelul Copiilor pe parcursul lunii decembrie 2011, conform anexei care face parte integranta din hotărâre.

(2) Programul va fi îmbogățit pe măsură ce se anunță alte activități din partea colaboratorilor: instituții de învățământ, organizații pentru copii și tineret, fundații, asociații, instituțiil publice etc., cu specificarea că toate costurile activităților ce vor fi incluse ulterior în program vor fi suportate integral de propunători.

Art.2. (1) Se aprobă bugetul pentru activitățile menționate în programul aprobat potrivit art.1 din prezenta hotătâre, în sumă de 10.000 lei.

(2) Se aprobă alocarea sumei menționate la alin.1 din bugetul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta se comunică cu:

  • Primarul municipiului Oradea

  • Instituția Prefectului Județului Bihor

  • Administrația Imobiliară Oradea

  • Se publică în M.Of. al judetului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 768


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local 768/2011

Programului de activități în Orășelul Copiilor

pentru luna decembrie 2011

1-27 decembrie

orele 10:00-20:00 difuzare audio de colinde

2-16 decembrie:

orele 9:00 - 14:00 activități de creație cu copiii din școli și grădinițe sub îndrumarea învățătoarelor și educatoarelor

3 decembrie

orele 10:00 - 12:00 activități de creație cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități, participă Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 și Liceul German „Friederich Schiller”

10 decembrie:

orele 10:00 - 14:00 Finala turneelor lunare de șah 2011, desfășurate sub egida Orășelului Copiilor

6-16 decembrie:

orele 10:00 - 19:00 serbări de iarnă susținute de grădinițe și școli (în funcție de planificări)

9 decembrie

orele 8:00 - 13:00 „Fantezie și culoare” - proiect în parteneriat cu Liceul Ortodox „Roman Ciorogariu”

15 decembrie :

orele 16:00 - 18:00 Spectacol de colinde susținut de Biserica Copiilor

20 - 30 decembrie:

orele 10 - 13:00 - difuzare filme de animație

24 decembrie:

orele 11:00 - 13:00 Spectacol de colinde și distribuire de cadouri pentru copii

30 decembrie:

orele 17:00 -20:00 Revelionul Copiilor

În program: spectacol de muzică și dans pentru copii, jocuri și concursuri distractive, spectacol de teatru în limba maghiară, clowni, Miss și Mister Revelionul Copiilor, surprize.