Hotărârea nr. 767/2011

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Administraţia Imobiliară Oradea

ROMANA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60.722 din 24 noiembrie 2011 prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform prevederilor legale,

Având în vedere:

  • •        prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată și actualizată;

  • •        prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

  • •        prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

  • •       prevederile Ordinului nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

  • •       adresa către Sindicatul “Civica” din Primăria municipiului Oradea, înregistrată sub nr. 60.721 din 24 noiembrie 2011,

La această dată, Administrația Imobiliară Oradea are în organigramă un număr de 179 posturi, din care: 101 funcții publice, restul de 78 posturi au natură contractuală,

Ținând cont de dezvoltarea activității de ridicare a vehiculelor oprite / staționate / parcate neregulamentar pe arterele de circulație din municipiul Oradea,

În cadrul Serviciului Parcări se impune preluarea de la SC Oradea Transport Local SA, a patru funcții contractuale de referent II, conform art. 173 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de activitatea prestată, respectiv activitatea de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar,

În urma propunerilor specificate anterior, Administrația Imobiliară Oradea, va avea în organigramă un număr de 183

posturi, din care 82posturi personal contractual,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „a”, alin. 3 lit. „b” și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică potrivit prevederilor legale;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor,

  • -   Primarul municipiului Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Compartiment Resurse Umane - Salarizare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 767


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Legendă:


personal contractualT

183


C

14


E

169


din care functii publice

101   11   |   90


T

C

E

56

4

52

din care funcții publice

131 2 | 11


T

C

E

97

6

91

din care funcții publice

58 |    5    |   53


T

C

E

29

3

26

din care funcții publice

29 |   3   | 26


PRIMAR


DIRECTOR GENERAL


ILIE BOLOJAN


CRISTIAN BELTECHI

Anexa la H.C.L. 767/2011

STAT DE FUNCȚII


și număr de personal al Administrației Imobiliarea Oradea

DIRECTOR GENERAL,

CRISTIAN BELTECHI


Functii cu contract individual de munca

Nr.crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Șef birou, gr. salarizare II

S

3

3

2

Consilier

S

IA

2

2

3

Consilier

S

I

1

1

4

Inspector de specialitate

S

II

4

4

5

Inspector

SSD

IA

1

1

6

Referent

M

IA

1

1

8

Referent

M

II

6

6

9

Administrator I

M

2

2

10

Magaziner

M

1

1

11

Ingrijitor

9

9

12

Portar

13

13

13

Muncitor calificat I

13

13

14

Muncitor calificat II

6

6

15

Muncitor calificat III

5

5

16

Muncitor calificat IV

6

6

17

Muncitor necalificat I

3

3

18

Sofer I

6

6

Total funcții cu contract individual de muncă

82

3

79

C.RESURSE UMANE - SALARIZARE PALER MALINA