Hotărârea nr. 766/2011

privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru acordarea de pachete de Crăciun copiilor si tinerilor asistaţi de asociaţiile si fundaţiile care oferă servicii sociale in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru acordarea de pachete de Crăciun copiilor si tinerilor asistați de asociațiile si fundațiile care oferă servicii sociale in municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 235984 din 21.10.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune alocarea sumei de 10.000 lei in vederea acordării de pachete de Crăciun copiilor si tinerilor asistați de asociațiile si fundațiile care oferă servicii sociale in municipiul Oradea,

Având în vedere solicitările primite de la fundațiile si asociațiile care oferă servicii sociale pentru categoriile vulnerabile din municipiului Oradea, prin ne solicită sprijin pentru organizarea unor evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarna,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, d și e, alin.4 lit.a, alin. 6 lit.a , pct.2, alin. 7, lit a; art. 45, alin.2, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Alocarea din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 “Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații, a sumei de 10.000 lei în vederea acordării de pachete de Crăciun copiilor si tinerilor asistați de asociațiile si fundațiile care oferă servicii sociale in municipiul Oradea.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 766


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila