Hotărârea nr. 764/2011

Privind acordul Consiliului Local cu privire la realizarea statuii Reginei Maria pe amplasamentul din P-ta Ferdinand

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordul Consiliului Local cu privire la realizarea statuii Reginei Maria pe amplasamentul din P-ta Ferdinand

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 272754 din 24.11.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea realizarii statuii Reginei Maria prin exprimarea optiunii consilierilor asupra lucrarilor care au ocupat locurile I si II la concursul organizat in acest scop.

De asemenea, se evidentiaza faptul ca cele doua lucrari ocupante a locurilor I si II au intrunit acelasi numar de puncte, 70, la etapa de evaluare din cadrul jurizarii.

Amplasamentul statii - Statuia se va reamplasa în Piața Ferdinand - definita ca zona cuprinsa intre cladirea Teatrului de Stat, strazile Patriotilor, Madach Imre, Republicii si podul peste Crisul Repede, este situata intr-un areal protejat al orasului: „Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea.

Având in vedere exprimarea optiunii prin vot cu unanimitate de voturi ,,pentru” - pentru lucrarea avand codul de identificare PD 53727

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local al municipiului Oradea cu privire la realizarea statuii Reginei Maria pe amplasamentul din P-ta Ferdinand, pentru lucrarea avand codul de identificare PD 53727.

Art.2. Se aprobă amplasarea statuii Reginei Maria in P-ta Ferdinand pe amplasamentul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 483/20.07.2011.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

-    Institutia Arhitectului Sef

- Autorii celor doua lucrari pentru care s-a exprimat optiunea de vot, prin girja Institutiei Arhitectului Sef

-   Biroul Achizitii Publice

- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 764


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila