Hotărârea nr. 763/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial cu birouri garaj si imprejmuire, str. Apateului, nr.68, nr.cad.145/3 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial cu birouri, garaj si imprejmuire, str. Apateului, nr.68, nr.cad.145/3 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 272660 din 24.11.2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial cu birouri, garaj si imprejmuire, str. Apateului, nr.68, nr.cad.145/3 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Demian Constantin, Demian Lenuta, Demian Ioan Cornel si Demian Mariana Neli, in baza certificatului de urbanism nr.1901/08.07.2011in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a obiectivelor propuse, rezolvarea circulatiei si reglementarile urbanistice pe parcela studiata.

TerenulcarefaceobiectulprezentuluiPUD,estesituatinintravilanulmunicipiuluiOradea,inparteadesuda localitatii, intr-o zona de ses, a carei caracter dominant este reprezentat de functiunea economica si de servicii, fiind compus dintr-o parcela situata la strada Apateului, o alta parcela situata la Soseaua de Centura si o portiune de teren cu latimea de 3,0m si lungimea de 177,34m care leaga cele doua parcele. Prezenta documentatie de urbanism studiaza mobilarea parcelei situata la Soseaua de Centura (str. Ogorului). Legatura zonei cu municipiul se face pe strada Apateului pe de o parte si pe Soseaua de Centura (str. Ogorului) pe de alta parte. Zona este deservita de retele de alimentare cu energie electrica, apa si canalizare,

Terenulluatinstudiu,insuprafata de1802,0mp,identificatcunr.cad.145/3inscrisinCFnr.156922-Oradea se afla in proprietatea beneficiarilor Demian Constantin, Demian Lenuta, Demian Ioan Cornel si Demian Mariana Neli.

Regulamentul de zonare functionala al municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000,situeazaterenulpartial inzonaR2destinataconstruiriidelocuinteunifamilialesipartialinzonadetipC8 - servicii generale si functiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea catre zone de productie: servicii comerciale grele, producatoare de zgomot, vanzari si/sau prezentari masini, depozite.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial cu birouri, garaj si imprejmuire, str. Apateului, nr.68, nr.cad.145/3 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema program se propun urmatoarele obiective:

  • (1) - amplasarea unui imobil cu destinatia spatiu comercial si birouri, in regim de inaltime P+E+M pe portiunea de teren situata la Soseua de Centura;

  • (2) - construirea unui garaj care prin amplasarea lui obtureza accesul din str. Ogorului catre str. Apateului, impiedicand astfel circulatia intre zona de servicii si zona de locuire;

  • (3) - amenajarea a 12 locuri de parcare pentru autoturisme;

  • (4) - amenajare platforme betonate, alei carosabile, spatii verzi;

- Indici de utilizare a terenului :

- POTpropus=12,65; POTmaxim = 45,0%;

- CUTpropus = 0,36; CUTmaxim (pentru zona C8) = 5,0;

- Amplasarea constructiilor propuse, amenajarea incintei (platforme betonate, alei carosabile, parcari si zone verzi), se vor realiza conform prevederilor din plansa U/06- Reglementari urbanistice din proiectul P3/2011 intocmit de SC Architm SRL - arh. Antonina Buruiana:

- retrageri laterale: minim 3,30m fata de mejdia stanga, respectiv minim 1,90m fata de mejdia dreapta;

- retragere spate: minim 5,0m;

Parcela situata la str. Apateului nu este propusa pentru mobilare prin prezenta documentatie.

Organizarea circulației

  • -   Conform avizului nr. 3503/15.06.2011 de la Compania Naționala de Drumuri si Autostrăzi, accesul in incinta se va realiza provizoriu direct din Soseaua de Centura, conform plansei U/05, respectiv U/06 si definitiv din drumul colector(plansaU/07)dupafinalizareaacestuia, cu respectarea avizului nr.267386/12.04.2011 delaServiciul Rutier din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Bihor;

  • - Echiparea tehnico-edilitara

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețelele edilitare existente in zona pe str. Ogorului

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarilor Planului Urbanistic de Detaliu Demian Constantin, Demian Lenuta, Demian Ioan Cornel si Demian Mariana Neli;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 763


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila