Hotărârea nr. 761/2011

privind abrogarea art. 3 si art. 13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 26.05.2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea art. 3 si art. 13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 26.05.2010

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 246054 din 28.10.2011, prin care Instituția Arhitectului Șef propune abrogarea art. 3 si art. 13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 26.05.2010,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 26.05.2010 privind atribuirea unor denumiri străzilor nou create, situate în zona străzii Nojoridului,

Întrucât nu s-au eliberat certificate de nomenclatura stradala si adresa cu noile străzi Ciprian Porumbescu si Munkacsi Mihaly,

Potrivit Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 (2) lit. c, alin.5 lit.d si art. 45 alin.2 lit.e din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se abroga art. 3 si art. 13 din Hotărârea Consiliului Local nr. 369/ 26.05.2010.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează instituția Arhitectului Șef.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Oradea

 • -   Politia municipiului Oradea

 • -  Politia Locală Oradea

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

 • -  Romtelecom SA

 • -  SC Electrica SA

 • -  Posta Romana SA

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Crișana al jud. Bihor

 • -   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 761


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila