Hotărârea nr. 760/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Budai Nagy Antal

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Budai Nagy Antal

Analizând Raportul de specialitate nr. 272989 din 24. 11. 2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Budai Nagy Antal elaborat de către SC Aquacons SRL,

În conformitate cu art. 44 - din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local ,

În teteart. 36 alin. (1), al. (2) lit. b), c), al. (4) lit.d) , al. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Budai Nagy Antal, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre

Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

 • 1. Valoarea totala a proiectului este de 1.364,933 lei si 314.247,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.194.243,00leisi274.949,00euro,inclusivTVA.,1EURO 4,3435 LEI

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I: 1.364.933,00 lei / 1.194.243,00 lei lei

3. duratade realizare:3 luni

Lungimea totala strada

341m

Locuri parcare din dale

64 buc.

Spații verzi

63 mp

Canalizare pluvială Dn 315 mm

170 m

Iluminatpublic

690 m


FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelorde investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică;

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor,

 • -  Primarul municipiului Oradea,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări,

 • -   Birou Drumuri Publice

 • -  Direcția Economică

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Florica Cherecheș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 760

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 760/2011

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

FOAIE DE CAPAT

Lucrare: MODERNIZARE STRADA B. N. ANTAL

Beneficiar:MUNICIPIUL ORADEA


Proiectant general:


S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent : 1 / 2011

Faza:


STUDIU DE FEZABILITATE


DIRECTOR:


ing. Petru Unita


SEF PROIECT: ing. Petru Unita

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2011

Lucrarea : Modernizare strada B.N. Antal"

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PLZ         Plan de incadrare in zona

sc. 1:5.000


PS1-PS2     Plan de situatie


sc. 1: 500


PTIP1..5      Profile transversale TIP 1..5         sc. 1: 50

1/Ac       Plan de situatie-canalizare meteorica sc. 1: 500 1/E Plan de situatie-iluminat public sc. 1: 500

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:
 • 1.  Denumirea obiectivului de investiții: „ Modernizare strada B.N. Antal"

 • 2. Amplasamentul: județul Bihor, Municipiul Oradea

 • 3. Titularul investiției: Primaria municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in zona nord-vestica a acestuia, in cartierul Rogerius de la intersectia strazilor Sovata cu Aluminei, pe langa scoala generala A. Muresan, de unde se bifurca o ramura revenind in str. Aluminei ( langa piata ) iar cealalta printre case si blocuri in str. Minerilor, viv-a-vis de Pompieri, conform planului general de ansamblu și planului de amplasare.

Necesitatea investiției

Tema este modernizarea str. B. N. Antal , reglementarea circulației rutiere prin eliminarea blocajelor rutiere precum si crearea de noi locuri de parcare.

Trebuie de asemenea menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Ca în toate orașele istorice din Europa și din lume, infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile pe arterele principale și de tranzit, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■      creșterea poluării.

Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Scopul obiectivului de investiții este fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră.

Amenajările propuse vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie

 • ■     reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     reducerea numărului de accidente;

 • ■     îmbunătățirea conditiilor de mediu din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea confortului riveranilor.

 • ■      igienizarea zonei

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, strada B.N.Antal se încadrează în categoria III - preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură.

Stare actuală:

Necesitatea reabilitării acestei străzi este impusă de condițiile existente din teren.

Strada B. N. Antal ce face obiectul prezentului proiect, este o artera de acces a riveranilor la imobile, la piața agro-alimentară , la scoala A. Muresan.

Strada B. N. Antal pe sectorul asfaltat are o latime de 3,50 m , iar pana la iesirea in str. Minerilor este o platforma balastata unde circulatia auto nu este separata de circulatia pietonala.

Creșterea traficului, cât și sporirea siguranței în circulația rutieră in zona, impune modernizarea arterei in vederea cresterii confortului in circulatie si micsorarea noxelor rezultate din utilzarea strazii in starea actuala (zgomot, vibratii, praf, etc). Se urmareste totodata reglementarea circulației rutiere prin eliminarea blocajelor rutiere precum si crearea de noi locuri de parcare.

Se vor inlatura inconvenientele amintite, prin realizarea elementelor constructive caracteristice obligatorii pentru profilul standardizat de strada - carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă, colectarea apelor meteorice prin canalizarea pluvială, trotuare, spații verzi, amenajare accese la imobilele riveranilor, amenajarea locurilor de parcare.

Necesitatea modernizării acestei străzi este impusă de următoarele condiții existente extrem de precare:

 • ■      traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi;

 • ■      carosabilul este foarte degradat, cu multe gropi, datorită stării avansate de degradare a sistemului rutier, care pe cea mai mare parte este alcatuit dintr-o balastare.

 • ■      scurgerea apelor se asigură deficitar - dispozitivele pentru colectarea și evacuarea acestora sunt insuficiente;

 • ■      elementele stradale nu sunt corelate nici în profil transversal, nici în profil longitudinal

siguranta rutiera, a vehiculelor si pietonilor, nu este asigurata, deoarece fluxurile auto nu sunt separate de cele pietonale;

locuri insuficiente de parcare

2. Descrierea investiției:

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort in intersectie se impun următoarele măsuri:

 • a) Scenariu tehnico economic

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de     tratamente

bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice si din beton de ciment. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor rigie si elastice se pot explicita dupa cum urmeaza:

Avantajele imbracamintii de beton de ciment

- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

- Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -   Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

 • - respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

 • - respectarea normelor tehnice in vigoare.

La modernizarea strazii B.N. Antal, se propune realizarea unei strazi cu latimi corespunzatoare astfel in vecinatatea scolii A. Muresan se propune mutarea gardului scolii, putandu-se realiza astfel un trotuar de 1m latime, o parcare longitudinala de 2,50 m latime pentru 15 autoturisme, un carosabil de 5,50 m si inca o parcare oblica pentru 25 autoturisme.

De la bifurcarea acestei strazi, pana la iesirea in str. Aluminei, pe langa micro piata agro-alimentara, traseul actual are o latime de 3,50 m, se propune realizarea pe acest sector a unui acces cu doua sensuri separate de o zona mediana.

In continuare strada se va moderniza asigurandu-se o latime de 5 m, trotuare de 1 m latime si parcari de o parte si de alta.

La iesirea in str. Minerilor s-a cautat imbunatatirea racordarii in plan si indreptarea ( pe cat posibil ) a strazii Minerilor in dreptul stalpului de curent.

La intersectia str. B.N. Antal cu str. Aluminei si cu str. Sovata se propune amenajarea unui mic sens giratoriu , la care insulele directionale si insula centrala sunt conturate cu borduri mici si mari de cauciuc. Latimea caii circulare este de 7 m.

Structura rutieră se va dimensiona corespunzatoare unui trafic mediu, luând în considerare datele geotehnice ale terenului de fundare și prevederile normativului pentru dimensionarea structurilor bituminoase de ramforsare a structurilor rutiere suple și semirigide.

Pentru asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort și pentru eliminarea punctelor periculoase se impun următoarele măsuri:

Modernizarea sistemului rutier, realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

 • -  carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă;

 • -  structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu pentru zonele de casetări;

 • -  se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal a străzii;

 • -  partea carosabilă se va încadra cu borduri;

 • -  se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

- se vor proiecta trotuare noi

 • -  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

 • -  se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare, în zona străzii unde se va creea sen unic;

 • -  se vor realiza locuri de parcare in limita spatiului disponibil.

Modernizare sistem rutier

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda categoriei a III-a de strazi .

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 - 87 si STAS 10144.

S-a mentinut pe cat posibil traseul existent al strazii.

Strada B.N. Antal are trei sectoare distincte .

In sectorul I s-a realizat un carosabil de 5,50 latime , cu parcari longitudinale si oblice la stanga si la dreapta.

In sectorul II carosabilul existent de 3,50 m latime a fost dublat de unul nou creeat tot de 3,50 m latime dar separat de cel vechi printr-o zona verde.

S-a realizat un trotuar de 1 m latime pe intreaga lungime a sectoarelor I si II, asigurandu-se legatura pietonala intre str. Aluminei ( piata ) cu str. Sovata.

In sectorul III s-a realizat o artera de 5 m latime , cu complectarea zonelor unde lipsesc trotuarele, cu realizarea de parcari inclinate la stanga si la dreapta strazii B. N. Antal.

Din strada B.N. Antal se desprinde o alee de 3,50 m latime care deserveste riveranii si la care sau prevazut cateva parcari inclinate, evident cu mentinerea accesului la proprietati.

Pentru a se fluidiza traficul prin intersecția celor trei strazi - Alumunei, Sovata si B.N. Antal -se prepune o intersectie giratorie mica, cu insule directionale create din borduri de cauciuc. Raza centrala interioara este de 3 m , iar latimea caii inelare este de 7 m.

Elementele geometrice ale traseului se vor adopta pentru viteza de baza cu valoarea de 50m/h.

In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural. S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

S-a urmarit ca nivelul partii carosabile sa se gaseasca sub nivelul trotuarelor actuale sau ce vor fi amenajate, pentru a se putea asigura o buna colectare a apelor meteorice de pe toate suprafetele adiacente strazii.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, la care elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arc de cerc, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strada B. N. Antal este de strada de categoria a III-a cu doua benzi de circulație, cu latimea partii carosabile de 5,50 m si 5,00 m, și un sector cu doua benzi de 3,50 m despartite de o zona verde.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144/3, pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2 % si 2,5 % pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%. A fost necesara modificarea elementelor geometrice existente in profil transversal ale strazii, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazii , astfel incat aceasta sa corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare.

Partea carosabila se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 12cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Ramforsarea sistemului rutier existent prevede :

Strat de uzura BA16                           4 cm

Geocompozit cu rol de antifisura

Complex rutier pentru trafic mediu :

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legatura BAD25

6 cm

Strat fundatie din pitra sparta

15 cm

Strat inferior fundatie balast

30 cm

Total.                                         55 cm

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

Trotuarele se vor încadra cu borduri mici prefabricate cu sectiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde

Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o îmbrăcăminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm gros., un strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Parcari

Intrucit se resimte acut lipsa spatiilor de parcare, prezenta documentatie trateaza amenajarea unor noi locuri de parcare.

In functie de locatiile disponibile, s-au identificat mai multe suprafete care se pot reamenaja ca spatii de parcare, principala problema careia au trebuit sa raspunda amplasamentele propuse fiind un acces facil in strazile adiacente.

Se vor realiza 64 locuri de parcare, din care 45 locuri de parcare inclinate la 450, 15 locuri de parcare longitudinale de 6 m x 2,30 m si 4 locuri perpendiculare de 6 m x 2,50 m.

Sistemul rutier adoptat pentru parcari este :

Strat de uzura din dale de pavaj carosabile inierbate

Strat baza din nisip pilonat

Strat fundatie din balast

Semnalizarea verticala si orizontala

Strada B. N.Antal dupa modernizare este o strada de categoria III, care face lagatura intre str. Minerilor cu str. Aluminei langa micro piata agro-alimentara si cu intersectia strazilor Sovata su Aluminei. Prin aceasta modernizare s-a cautat separarea fluxului pietonal de cel auto, prin amenajarea de noi trotuare, si s-a cautat cresterea fluentei si sigurantei circulatiei auto.

Astfel se propune amenajarea unui mic sens giratoriu la intersectia celor trei strazi - Aluminei, Sovata si B.N.Antal - giratie cu raza centrala interioara de 3 m , latimea caii inelare de 7 m, iar raza de giratie de 10 m. Insulele separatoare se vor executa cu bordura mica cauciucata, iar insula centrala cu borduri mari cauciucate. La intrarea in giratie s-au montat indicatoarele „ intersectie cu sens giratoriu „ si „ cedeaza trecerea „ precedate de presemnalizarea intersectiei cu sens giratoriu fig. A39 si de limitarea de viteza la 30 km/h .

La extremitatea strazii B.N.Antal s-a prevazut o bretea de ocolire a giratiei, pentru relatia dreapta spre Aluminei , acelasi lucru s-a prevazut si pentru str. Sovata , o bretea de ocolire a giratiei si acces direct in str. B.N. Antal , bretele prevazute cu indicatoarele „la dreapta” si „cedeaza trecerea”

La iesirea din giratie, str. B. N. Antal are amenajate de o parte si de alta 40 de locuri de parcare marcate cu indicatorul parcare fig. G34. La terminarea acestei zone strada de bifurca, artera prioritara ramanand ramura ce duce spre str. Aluminei langa micro piata agro- alimentara.Pe aceasta ramura strada s-a largit cu o bretea de 3,5 m cu sensul dinspre Aluminei , bretea separata de o zona verde de veche bretea care are sensul spre Aluminei. La extremitatile zonei verzi sunt montate pe o baliza directionala care indica ocolirea obstacolului prin dreapta indicatoarele de acces interzis si ocolire.

Labifurcatia str. B.N.Antal se monteaza indicatorul „ cedeaza trecerea” pe artera ce duce spre str. Minerilor, artera ce nu are prioritate nici fata de str. Minerilor unde este montat indicatorul „oprire”.

Din strada B.N. Antal se desprinde o alee de 3,50 m latime care deserveste riveranii si la care sau prevazut cateva parcari inclinate, evident cu mentinerea accesului la proprietati, la inceputul aleii fiind montat indicatorul „ drum fara iesire” fig. F15 pentru atentionarea celor ce nu cunosc zona.

La toate cele trei extremitati ale strazii B.N.Antal s-au prevazut treceri de pietoni marcate si semnalizate cu indicatoarele fig. G1.

Toate aceste indicatoare, precum si marcajele rutiere longitudinale si transversale, respecta indicatiile din STAS 1848/1 - 7 - 86, si sunt prezentate in plansa de semnalizare rutiera SR1.

Utilitati
•  Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului spre gurile de scurgere existente sau nou proiectate care vor le vor conduce prin racorduri spre un colectorul stradal existent sau nou proiectat.

•  Iluminat public

Pentru realizarea iluminatului public al spatiilor modernizate aferente strazii B.N. Antal sunt necesare lucrari de completare a iluminatului public existent. Alimentarea cu energie electrica se va face din circuitele de iluminat public existent in zona.

Documente de referinta
 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • > Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:
a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartierul Rogerius.

b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea .

Lucrările propuse de modernizare a strazii B.N.Antal se vor desfășura in totalitate a traseului în limitele tramei actuale a strazii.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 5162,87 mp, reprezentand teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate astfel: 3789,73 mp parte carosabila, 427,71 mp trotuare, 945,43 mp parcari.

 • d) Studii de teren

 • •  Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

 • •  Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului.

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - la suprafata s-au interceptat impietruiri recente cu grosimea medie de 15cm, constand din pietris cu pamint 20-40%

 • - terenul de fundare este alcatuit din umpluturi neomogene alcatuite din pamanturi nisipo-prafoase

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

 • •     Clasa tehnica strada III

 • •    Lungimea totala strada                                341 m

 • •    Latime parte carosabila strada dublu sens                5,00 m- 5,50 m

 • •    Latime trotuare                                          1,50 - 1,00 m

 • •     Complex rutier reabilitare partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16                            4 cm

Geocompozit

Sistem rutier existent

 • •    Complex rutier partea carosabila strada:

  Strat de uzura BA16

  Strat de legarura BAD25

  Strat de piatra sparta

  Strat inferior fundatie balast

  • •    Complex rutier parcari:

  Strat de uzura din dale de pavaj carosabile inierbate

  Strat baza din nisip pilonat

  Strat fundatie din balast

  • •    Complex trotuare noi :

  Strat de uzura BA8

  Strat de baza balast stabilizat cu ciment

  Strat inferior fundatie balast

  • •    Complex trotuare existente :

  Strat de uzura BA8

  Sistem rutier exiestent


 • f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata corespunzator (apa, canal menajer).

Sunt in curs de promovare colectoare stradale pentru apa meteorica.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

- starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

- poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investiției este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operatii / Luni

1

2

3

4

5

Organizare licitatie pentru executia lucrarilor si pentru intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie

Intocmire proiect tehnic, inclusiv studiile necesare, intocmire detalii de executie

Obtinere avize si autorizatia de construire

Executia lucrarilor

Receptia

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a proiectului este de 1.364,933 lei si 314.247,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M

1.194.243,00 lei si 274.949,00euro,inclusivTVA.

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI "Modernizare strada B.N.Antal"

la cursul din 1 octombrie 2011 de 4,3435 lei/euro

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare

TVA

Valoare

Crt.

de cheltuieli

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

1

2

3

4

4

5

6

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000

0,230

0,240

1,240

0,285

3.3

Proiectare și engineering

21,765

5,011

5,224

26,989

6,214

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultantă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.6

Asistență tehnică

9,535

2,195

2,288

11,823

2,722

TOTAL CAPITOL 3

32,300

7,436

7,752

40,052

9,221

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

953,563

219,538

228,855

1.182,418

272,227

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

953,563

219,538

228,855

1.182,418

272,227

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. lucrări de construcții

9,536

2,195

2,289

11,825

2,722

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane,taxe,cotelegale,costuride finanțare

12,396

2,854

0,000

12,396

2,854

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

95,356

21,954

22,886

118,242

27,223

TOTAL CAPITOL 5

117,289

27,003

25,174

142,463

32,799

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.103,152

253,978

261,781

1.364,933

314,247

Din care C+M

963,099

3.924,317

231,144

1.194,243

274,949

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției
 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 15

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Valoarea totala a proiectului este de 1.364,933 lei si 314.247,00 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.194.243,00 lei si 274.949,00 euro, inclusiv TVA.

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 1.364.933,00 lei / 1.194.243,00lei lei

 • 3. durata de realizare (luni): 3 luni

Clasa tehnica strada III


Lungimea totala strada

Latime parte carosabila strada dublu sens

Latime trotuare

Complex rutier reabilitare partea carosabila strada: Strat de uzura BA16

Geocompozit

Sistem rutier existent

Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legarura BAD25

Strat de piatra sparta

Strat inferior fundatie balast


341 m

5,00 m- 5,50 m

1,50- 1,00 m

4 cm


4 cm

6 cm

15 cm

30 cm


Complex rutier parcari:

Strat de uzura din dale de pavaj carosabile inierbate Strat baza din nisip pilonat

Strat fundatie din balast

Complex trotuare noi :

8 cm

5 cm

25 cm

Strat de uzura BA8

Strat de baza balast stabilizat cu ciment

Strat inferior fundatie balast

Complex trotuare existente :

4 cm

10cm

15 cm

Strat de uzura BA8 Sistem rutier exiestent

4 cm

 • 4. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu
 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent nr. 1/2010

Lucrarea : Modernizare strada B.N. Antal

Beneficiar : Municipiul Oradea Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. - Obținerea terenului

 • 1.2. - Amenajarea terenului

 • 1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1- Studii de teren

3.2- Taxe pentru obtinerea de avize ,acorduri si autorizatii

1.000,0 lei

3.3. - Proiectare si inginerie:

 • - Strada       836.451,00 lei x2%

 • - Accese +parcari 117.112,00x 4,3%

16.729,00 lei

5.036,00 lei

Total 3.3

21.765,00 lei

 • 3.4. -Organizareaprocedurilordeachzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

9.535,00 lei

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. -Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica Total cap.3 (fara TVA)

1.000,00 lei

21.765,00 lei

9.535,00 lei

32.300,00 lei

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții -

 • 4.1.1. Obiect nr.1 - Modernizare Strada B.N. Antal

1. - Lucrări pregătitoare

- Conf. calculatie anexa

81.695,00 lei

Total. 1

81.695,00 lei

2 - Sistem rutier

- Conf. calculatie anexa

382.177,00 lei

Total.2

382.177,00 lei

3 - Trotuare

- Conf. calculatie anexa

31.384,00 lei

Total. 3

31.384,00 lei

4 - Siguranta circulatiei

- Conf. calculatie anexa

14.219,00 lei

Total. 4

14.219,00 lei

5 - Spatii verzi

- Conf. calculatie anexa

1.229,00 lei

Total.5

1.229,00 lei

6 - Lucrari anexe

- Conf. calculatie anexa

4.052,00 lei

Total.6

4.052,00 lei

7 - Canalizare pluviala

- Conf. calculatie anexa

83.995,00 lei

Total.7

83.995,00 lei

Total ob.nr.1. (fara TVA)

598.751,00 lei

4.1.2. Obiect nr.2 - Parcari

1 - Parcari

- Conf. calculatie anexa

117.112,00 lei

Total.6

117.112,00 lei

2 - Iluminat public

- Conf. calculatie anexa

237.700,00 lei

Total.9

237.700,00 lei

Total ob.nr.2. (fara TVA)

354.812,00 lei

Total cap.4.1. (fara TVA)

953.563,00 lei

Total cap. 4

953.563,00 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli
 • 5.1. - Organizare șantier

 • 5.1.1. - Lucrări de construcții aferente organizării de șantier           9.536,00 lei

 • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier                            -

  5.2. - Comisioane, taxe

  - 1,3% din 4.1.

  12,396 lei

  5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

  - 10% din cap. 4

  95,356 lei

  RECAPITULATIE - Capitol 5

  Pct. 5.1. - Organizare santier

  9.536,000 lei

  Pct. 5.2. - Comisioane, taxe

  12,396 lei

  Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

  95,356 lei

  TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

  117,288 lei

  RECAPITULATIE

  Cap.1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

  -

  Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

  -

  Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

  32,300 lei

  Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

  953,563 lei

  Cap. 5 - Alte cheltuieli

  117,288 lei

  TOTAL (fara TVA)

  1.103,151 lei

  Din care C + M ( 1.2 + 1.3 + 4.1+5.1)

  963,099 lei

Contract subsecvent nr. 1/2010

Obiectiv: Modernizare strada B.N. Antal Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.

crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Denumirea capitolelor pe cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA

Din care C+M

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6

1.1.

Obtinerea terenului

4

Investitia de baza

4.1.

Constructii

4.1.1.

Obiect 01 Strada B.N. Antal

598.751,00

4.1.2.

Obiect 02 Parcari

354.812,00

5.1.

Organizare de santier

9.536,00

5.1.1.

Lucrari de constructii

-

5.1.2.         Cheltuieli conexe

organizarii de santier

9.536,00

Total valoare ( exclusiv TVA)

963.099,00

TVA

231.144,00

Total Valoare ( Inclusiv TVA)

1.194.243,00

Proiectant:

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

FORMULAR F2

Obiectiv: Modernizare strada B.N. Antal

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Strada B.

N. Antal

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

81.695,00

3

2

Sistem rutier

382.177,00

4

3

Trotuare

31.384,00

5

4

Siguranta circulatiei

14.219,00

6

5

Spatii verzi

1.229,00

8

6

Lucrari anexe

4.052,00

9

7

Canalizare pluviala

83.995,00

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

598.751,00

Taxa pe valoarea adaugata

143.700,24

TOTAL VALOARE:

742.451,24

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

1351

24,82

33.532,00

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

2300

2,13

4.899,00

3

Spargere betoane

mc

72

101,00

7.272,00

4

Umpluturi

mc

250

31,20

7.800,00

5

Desfacere borduri

ml

679

15,50

10.525,00

6

Taierea cu discul

ml

679

18,50

12.562,00

7

Frezare imbracaminte asfaltica

mp

450

4,30

1.935,00

8

Doborirea arborilor

buc

15

211,35

3.170,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

81.695,00

Proiectant:S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Piatra sparta

mc

343

168,00

57.624,00

2

BAD25

to

401

238,00

95.438,00

3

BA16

to

358

281,00

100.598,00

4

Dala prefabricata beton

ml

154

44,00

6.776,00

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

1057

44,00

46.508,00

6

Balast

mc

686

49,78

34.149,00

7

Geocompozit

mp

1.504

18,00

27.072,00

8

Bordura cauciucata mica

ml

97

131,00

12.707,00

9

Bordura cauciucata mare

ml

10

130,50

1.305,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

382.177,00

Proiectant:S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

65

49,78

3.236,00

2

BA 8 trotuar

to

42

268,00

11.256,00

3

Balast stabilizat

mc

43

221,00

9.503,00

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

377

19,60

7.389,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

31.384,00

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări: Siguranțe circulației

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t Transpo rt (3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,145

691,61

101,00

2

Semnalizare rutiera

pct

1

335,80

336,00

3

Stalp indicatoare

buc

36

87,40

3.146,00

4

Indicatoare noi

buc

57

186,60

10.636,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

14.219,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări: Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

63

12,00

756,00

2

Inierbare spatii verzi

mp

63

7,50

473,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 +10) x %

P0

TOTAL GENERAL

1.229,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări : Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Material e (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

5

729,00

3.645,00

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

4

31,30

125,00

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

3

31,30

94,00

4

Ridicare la cota a guri de scurgere

buc

6

31,30

188,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

4.052,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări : Canalizare pluviala

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transpo rt (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SI

ECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura 0 -1,5m

mc

204

27,00

5.508,00

2

Conducta canalizare Dn315 mm

ml

170

138,00

23.460,00

3

Camine de vizitare

buc

16

1.220,15

19.522,00

4

Guri de scurgere

buc

26

501,73

13.045,00

5

Racorduri guri de scurgere

ml

175

92,00

16.100,00

6

Capac si rama din fonta cu piesa suport

buc

6

1.060,00

6.360.00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • - CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -  alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

83.995,00

Proiectant:S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor: I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiect nr. 2: Parcari

Nr. crt.

Nr. cap/subcap.

deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Parcari

117.112,00

3

2

Iluminat public

237.700,00

Total I

354.812,00

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

354.812,00

Taxa pe valoarea adaugata

85.154,88

TOTAL VALOARE:

439.966,88

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări : Parcari

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b)

U

Utilaj (3 x4c)

t Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

ANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

189

24,82

4.691,00

2

Dale pavaj “ECO”

mp

946

45,25

42.807,00

3

Balast

mc

237

221,00

52.377,00

4

Strat nisip

mc

48

122,60

5.885,00

5

Strat vegetal

mp

946

12,00

11.352,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

117.112,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

Obiectul : Strada B.N. Antal

Categoria de lucrări : Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x4b )

U

Utilaj ( 3 x 4c)

t Transpo rt (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA!

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stalpi iluminat metalici 8m

buc

6

8.700,0

52.200,00

2

Cablu de alimentare

km

0,69

150.000,0

103.500,00

3

Stalpi ornamentali

buc

8

1.500,0

12.000,00

4

Corpuri de iluminat

buc

20

3.500,0

70.000,00

Chel

tuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -  fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

237.700,00

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor! - cantitate

II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport