Hotărârea nr. 76/2011

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuinţe, str. Calea Sântandrei, nr.cad. 161819 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuințe, str. Calea

Sântandrei, nr.cad. 161819 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 292149/2011, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuințe, str. Calea Sântandrei, nr.cad. 161819 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei ASOCIATIA „ACTIUNEA FELIX”, in baza certificatului de urbanism nr.2929/15.09.2010, având ca scop extinderea limitei intravilanului si parcelarea terenului in vederea construirii de locuințe, reglementarea accesului la parcelele beneficiarilor, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu este cuprins in extravilanul municipiului Oradea la limita sud - vestica a teritoriului administrativ, spre comuna Sântandrei. Terenul se învecinează la sud cu incinta “Caminul Felix”, la est cu terenuri agricole, la vest cu terenuri proprietăți private ce fac parte dintr-o parcelare (destinata construirii de locuințe familiale) studiata prin documentație de urbanism PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 791/2008, iar la nord cu canalul de desecare aflat in administrarea ANIF- Someș.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul studiat corespunde zonei A - terenuri

arabile.

Terenul in suprafața totala de S = 60400,0mp, s-a identificat cu nr.cad. 161819 înscris in CF nr. 161819 - Oradea,

ca teren extravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe drumul ce deservește “Căminul Felix” racordat la drumul județean DJ 797 (Calea Sântandrei), si pe drumul de exploatare situat la limita nordica a amplasmentului de-a lungul canalului de desecare, respectiv drumul de exploatare situat la limita sudica a amplasamentului. Zona nu este deservita de rețele de energie electrica, apa si canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru locuințe, str. Calea Sântandrei, nr.cad. 161819 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se propune

 • (1) - Extindere intravilan si parcelare teren in vederea construirii de locuințe pentru tineri.

 • (2) - Crearea unei rețele stradale care sa asigure accesul la viitoarele parcele. Suprafața de teren extravilan propusa a se introduce in intravilan : S = 60400,0mp. Terenul introdus in intravilan se va scoate din circuitul agricol.

 • - Condiții generale impuse prin Regulamentul aferent PUZ-ului:

 • - număr de loturi propuse: 71 (68 parcele destinate construirii de locuințe individuale si 3 parcele destinate construirii de locuințe înșiruite - cate 5 locuințe /parcela);

 • - mărimea lotului: minim 400,0 mp;

 • - front la strada: minim 18.0m m;

 • - regim maxim de inaltime: S+P+M;

 • - POT maxim propus = 35,0%;

 • - CUTmaxim propus = 0,60;

 • - parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • - Mobilarea parcelelor se va realiza conform prevederilor din planșa U3-Reglementari aferente proiectului nr. 20/2010 întocmit de arh. Czirjak Levente;

- limita de implantare gard: minim 6,0m din axul drumului cu profil de 12,0m propus, minim 5,5m din axul străzilor de acces cu

profil transversal de 11,0m, respectiv minim 4,5m din axul drumului adiacent canalului de desecare.

 • - limita de implantare a construcțiilor: minim 3,5m de la aliniamentul străzilor de acces;

 • - retrageri laterale pentru locuințele individuale: in total 4,0m, cu respectare Cod Civil;

- retrageri spate: minim 5,0m;

Condiții specifice impuse: zona verde, minim 20% din suprafața lotului.

Se propune amenajarea unei zone verzi, in partea sudica a amplasamentului, cu scopul realizării unei bariere de protecție intre zona rezidențiala propusa si fermele existente in incinta Căminului Felix.

 • - Modernizarea circulației

Accesul la amplasamentul studiat se realizează pe drumul ce deservește “Căminul Felix” racordat la drumul județean DJ 797 (Calea Sântandrei), si pe drumul de exploatare situat la limita nordica a amplasmentului de-a lungul canalului de desecare, respectiv drumul de exploatare situat la limita sudica a amplasamentului.

In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa U4 - Circulația terenurilor, rețeaua stradala propusa pentru asigurarea accesului

la parcele se va constitui din:

 • -   drumul de exploatare situat la limita sudica a amplasmentului propus pentru lărgire la profil transversal de 12,0m;

-   drumul de exploatare situat la limita nordica a amplasamentului, in lungul canalului de desecare, propus pentru lărgire la profil transversal de 9,0m;

 • -   cinci străzi publice noi propuse (patru străzi cu profil transversal de 11,0m pe direcția NE-SV si o strada cu profil transversal de 11,0m pe direcția NV-SE);

- strada de la limita nordica se va constitui din:

- drumul de exploatare existent;

- cota parte din terenurile identificate cu nr.cad. 161819;

- strada de la limita sudica se va constitui din:

- drumul de exploatare existent;

- cota parte din terenul identificat cu nr.cad. 161819;

 • - străzile nou create se vor constitui din cota parte din terenul identificat cu nr.cad. 161819 înscris in CF nr. 161819 - Oradea

 • - terenul destinat lărgirii străzilor existente si creării de noi străzi se va ceda domeniului public conform propunerilor din PUZ, planșa U4 - Circulația terenurilor , si a ofertei de donație autentificate notarial.

 • - in urma acceptării donației, terenul necesar creării de noi străzi si lărgirii celor existente, Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara cu destinația de drum public.

 • - La faza de autorizare a construcțiilor se vor prezenta extrasele CF pe drumurile nou create si drumurile lărgite in favoarea

municipiului Oradea

Inițiatorul PUZ-ului se obligă să realizeze extinderea utilităților la parcele (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, conform declarației autentificată notarial.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, ASOCIATIA „ACTIUNEA FELIX, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 76


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.