Hotărârea nr. 758/2011

privind modificarea anexei nr. 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, pentru actualizarea Programului de transport pentru reţeaua traseelor de autobuze-curse regulate,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, pentru actualizarea Programului de transport pentru rețeaua traseelor de autobuze-curse regulate,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 272510 din 23.11.2011 prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al municipiului Oradea modificarea anexei 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Oradea, pentru actualizarea Programului de transport pentru rețeaua traseelor de autobuze-curse regulate, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011 privind aprobarea modalității de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale și a Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Oradea

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificata si completata;

  • -   Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public local, cu completările si modificările

ulterioare;

  • -  Ordinului nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a) pct. 14 și ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea anexei 1 a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate in municipiul Oradea, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.720/31.10.2011, pentru actualizarea Programului de transport pentru rețeaua traseelor de autobuze-curse regulate, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și S. C. Oradea Transport Local S.A.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu:

-  Primarul municipiului Oradea

  • -   Instituția prefectului Județului Bihor

  • -  Directia Tehnica

- SC OTL SA

- Se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 758


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

LINIA 21

C. Aradului - B-dul Decebal - B-dul Bacia - Fagului ■ Cazaban - Meșteșugarilor - C. Aradului

TRASEUL:

C. Aradului (Real l)-Ogorului-C. Aradului-B-dul Decebal-B-dul Dacia-Carpați-Fagului-Oneștilor-Cazaban-Salcâmilor-Meșteșugarilor-C. Aradului (Real I)ANEXA

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZE -CURSE REGULATE DIN MUNICIPIUL ORADEA PE ANUL 2011

I. aprobat prin H.C.L. nr.720/31.10.2011

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

21

12 statii / cursa completă;

9,90 km

Traseu cu un singur cap linie:

Str. Ogorului 171 - str. Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia - b-dul Decebal - str. Spaiul Crișanei - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban -str. Salcamilor - str. Meșteșugarilor - str. Calea Aradului - Str. Ogorului 171

100 locuri/unitate de transport

5:30-8:30

8:30-13:00

13:00-17:00

17:00-23:00

Prima în cursă de la stația Andrei Saguna

Ultima de la Real 1în cursă/garaj

60'

60'

60'

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

-

-

60' 60'

60'

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

05:30-08:00

08:00- 16:00

16:00-21:30

-

-

60'

60'

60'

5:30

20:30/22:30

II. Propunere modificare

Linia

Numar statii/sens

Lungimea

Traseul

Capacitate

(nr.locuri)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

Plecari de la capetele de traseu

21

11 statii / cursa completă; 10,00 km

Traseu cu un singur cap linie:

Str. Ogorului 171 -str. Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia -str. Carpați - str. Fagului _ Podul Sovata - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. Salcamilor - str. Meșteșugarilor - str. Calea Aradului -Str. Ogorului 171

100 locuri/unitate de transport

5:30-23:30

Prima în cursă de la stația Andrei Saguna

Ultima de la Real 1în cursă/garaj

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5:2

-

-

60'

5:30

20:30/23:30

Intervalul de succedare a curselor în zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

5:30 - 23:30 în ziua 6 și 5:30-22:30 în ziua 7

-

-

60'

5:30

20:30/22:30

III. înființarea liniilor de autobuz nr. 25 și 26

25

13 statii / cursa completă;

9,50 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 87 (Oradea Shopping City) - str. Calea Aradului - str. Oneștilor - Podul Sovata -Str. Fagului - str. Carpați - b-dul Dacia - b-dul Decebal - str. Calea Aradului - Calea Aradului 87 (Oradea Shopping City)

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5:2

Plecari de la capetele de traseu

8:55-22:30

Prima cursă de la statia Aviatorilor

Ultima de la Oradea Shopping City în cursă/garaj

50'

8:55

21:00/22:15

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5:2

-

-

50'

8:55

21:00/22:15

Intervalul de succedare a curselor în zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

-

-

8:55-22:30

-

-

50'

8:55

21:00/22:15

26

15 statii / cursa completă; 10,80 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului 87 (Oradea Shopping City) - str. Calea Aradului - str. Ogorului - str. Umbrei - str. Universității - str. Armata Română - str. Avram Iancu - P-ța Unirii - str. T Moșoiu - P-ța Independenței - str. Independenței - P-ța Unirii -str. Avram Iancu - str. Armata Română - str. Universității - str. Umbrei - str. Ogorului - str. Calea Aradului - Calea Aradului 87 (Oradea Shopping City)

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5:2

Plecari de la capetele de traseu

9:00-22:30

Prima în cursă de la

Biserica

Emanuel

Ultima de la OSC în cursa/garaj

30'

9:00

21:00/22:15

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5:2

-

-

30'

9:00

21:00/22:15

Intervalul de succedare a curselor în zilele 6-7

Numarul de mijloace de transport în zilele 6-7 : 2

-

-

9:00-22:30

-

-

30'

9:00

21:00/22:15