Hotărârea nr. 757/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Copertina uşoară în Piaţa Cetate din municipiul Oradea ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“ Copertina ușoară în Piața Cetate din municipiul Oradea ”

Analizând Raportul de specialitate nr. 271573/22.11.201, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Copertina ușoară în Piața Cetate din municipiul Oradea ”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, d din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „“Copertina ușoară în Piața Cetate din municipiul Oradea ”, potrivit anexei care face parte integranta din hotărâre, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :..............................................SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției :                            9

din care C+M :

CAPACITĂȚI:

 • - Iluminat

 • - Învelitoare fibră

 • - Colectarea apelor meteorice-Jgheaburi


93612 lei / 230269 euro (inclusiv TVA)

876834lei / 203206 euro (inclusivTVA)

(preț Sept.2011: 1 euro = 4,315 lei)

73 buc- corpuri de iluminat

2835 mp

424ml

Durata de realizare a investiției :                                                                       3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din surse proprii SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

ORADEA.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea

 • -   se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 29 noiembrie 2011

  Nr. 757


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

410019 Oradea, jud. Bihor str. Mihai Eminescu nr.25

z^TRIUM

E3SB]QI3SB


Telefon: 0359 411 151 Fax:

0259 418 600 Mobil: 0751 175 974 E-mail:office@atriumproject.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

TITLUL PROIECTULUI: COPERTINA USOARA PIATA CETATE

Beneficiar: SC Administratia Domeniului Public SA Oradea

ORADEA

2011

(1)Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții;

9    7

Copertina usoara piata cetate

2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Piata Cetate Oradea Cf :153645 topo ;3582/15

3. Titularul investiției;

9        7

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, Piata Cetatii nr.4, Oradea.

4. Beneficiarul investiției;

9        7

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, Piata Cetatii nr.4, Oradea.

5. Elaboratorul studiului.

S.C. ATRIUM PROJECT S.R.L. Oradea

Str. Mihai Eminescu nr.25

J05/4692/1994

(2)Informații generale privind proiectul

I.Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Denumirea solicitantului:

SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

Certificat de înregistrare Fiscala:

7997507

Adresa sediului solicitantului:

Oradea, str.P-ta Independentei nr.21

Reprezentant legal:

Andrica Liviu

E-mail:

rapas@rdsor.ro

 • 2. Descrierea investiției:

9

 • a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

Terenul studiat, in suprafata construita (masurata) de 14.761 mp, se afla situat in localitatea Oradea pe strada Piata Cetatii numarul 4 si este in proprietatea Statului Roman, respectiv sub administrarea S.C. A.D.P. S.A. Oradea, conform extras CF nr. 153645.

Destinatia actuala a cladirii este de comercializare produse agroalimentare, si alte produse.

 • b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

a. scenariul 1. Structura metalica, compusa din stalpi metalici tubulari D 194 x 5, ferme transversale si longitudinale cu zabrele, grinz de rigidizare si pane. Invelitoare din placi ondulate armate cu fibra de sticla semitransparenta. Burlane montate in interiorul stalpilor. Rata de executie a investitiei este de 331,204 mii lei/luna.

b. scenariul 2. Structura metalica acatuita din stalpi metalici cu sectiune compusa, ferme transversale si longitudinale cu zabrele, grinz de rigidizare si pane. Invelitoare, placi din policarbonat semitransparenta. Burlane montate in exteriorul stalpilor. Rata de executie a investitiei va fi identica ca in scenariul 1 dar in partea de exploatare este cu 15% mai scumpa.

 • c)Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

 • 3. date tehnice ale investiției:

9

 • a)zona și amplasamentul;

Situat la numai 13 km de granita de vest a Romaniei, municipiul Oradea, resedinta administrativa a judetului Bihor, ocupa o pozitie central-europeana privilegiata, constituind un important nod de comunicatii, aflat la distanta sensibil egala de capitalele regiunii: Bucuresti (651 km), Viena (518 km), Praga si la numai cateva ore pe sosea de Budapesta. Latitudinea nordica de 47 03' si longitudinea estica de 21 55' plaseaza Oradea pe cursul Crisului Repede intr-o zona deluroasa aflata in prelungrea Muntilor Apuseni.

Relieful: La altitudinea de 126 m deasupra nivelului marii, Oradea se gaseste la deschiderea vaii Crisului Repede spre campie, intr-o zona de contact intre prelungirile Muntilor Apuseni si Campia Banato-Crisana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei si Dealurile Gepisului), catre cel de campie.

Clima: Clima orasului este determinata de vanturile din Vest, fiind asadar o clima temperat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,4 C, pentru luna iulie media nedepasind 21 C, in timp ce in ianuarie se inregistreaza o medie de -1,4 C. Precipitatiile inregistreaza o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de campie similara. Sezonul ploios repartizate pe parcursul anului.

 • b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Terenul este in proprietatea Statului Roman, respectiv sub administrarea S.C. A.D.P. S.A. Oradea, conform extras CF nr. 153645.

 • c)Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafata totala a terenului este de 14761 mp. Terenul se afla in intravilanul localitatii Oradea.

Astfel, rezulta urmatoarele suprafete si indici:

- suprafata teren = 14761 mp.

- suprafata construita propusa zona A = 1980 mp.

- suprafata construita propusa zona B = 314 mp.

- suprafata construita propusa zona C = 176 mp.

- suprafata construita desfasurata propusa = 2470 mp.

 • d)Studii de teren:

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

DATE GENERALE DE CUNOAȘTERE

GEOMORFOLOGIC, amplasamentul studiat este situat in cadrul Câmpiei de Vest, la nivelul terasei a I-a, a râului Crisul Repede, pe malul stâng al acestuia, intr-o zona plana si orizontala.

GEOLOGIC, zona aparține structurii majore depresionare a Câmpiei Pannonice, in care succesiunea geologica este data de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene, de culoare cenusie-vinetie, peste care se dispun discordant formațiuni recente de vârsta pleistocen-cuaternara. Lucrările executate au interceptat in acest caz nivelul terasei a II-a a râului Crisul Repede, in care s-a întâlnit nisip argilos si pietriș de rau rulat si bine sortat.

HIDROGEOLOGIC, apele subterane cu nivel liber sunt cantonate in nisipurile cu petrisuri aluvionare. Nivelul apelor freatice este cunoscut in zona sub adâncimea de -4,00m. In perioadele bogate in precipitații apa urca aproape de -3,00m

HIDROLOGIC, apele de suprafața din zona sunt tributare bazinului hidrografic

al râului Crisul Repede.

CLIMATOLOGIC, vremea este determinata de vânturile din Vest, fiind așadar

o clima temperat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,4 C, pentru luna iulie media nedepasind 21 C, in timp ce in ianuarie se înregistrează o medie de -1,4 C. Precipitațiile înregistrează o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de câmpie similara.

CERCETAREA GEOTEHNICA SI STRATIFJCATIA TERENULUI

Pentru obținerea datelor necesare întocmirii studiului s-au executat trei foraje geotehnice F1-F3, cu instalație acționată mecanic tip CONTROLS, in scopul determinării caracteristicilor geotehnice si a succesiunii litostratigrafice.

S-au executat deasemenea trei sondaje geotehnice S1,S2 si S3, pentru spargerea platformei betonate si îndepărtarea umpluturilor.

Caracteristicile geotehnice ale pământurilor au fost determinate in laborator pe probele tulburate (in pungi) si netulburate (in stanțe), prelevate din foraje, rezultatele fiind prezentate in fisele centralizatoare.

Rezultatele investigațiilor de teren si de laborator oferă date cu privire la:

-geologia si geomorfologia perimetrului

-identificarea succesiunii litostratigrafice

-stabilirea caracteristicilor geotehnice ale straielor in vederea

determinării posibilităților de execuție a unor construcții.

-identificarea riscurilor naturale care pot afecta stabilitatea terenurilor din perimetrele studiate.

-nivelul apelor subterane

Lucrările geotehnice de teren amplasate conform planului de situație anexat

la studiu, analizele de laborator si observațiile directe asupra amplasamentului, au pus in evidenta următoarea succesiune litostratigrafica:

-intre reperul 0,00m, situat la nivelul terenului sistematizat si -0,80m, s-a intalnit platforma betonata si umpluturi neomogene.

-Stratul (1), situat intre -0,80m si -1,1 Om, este constituit din argila cafenie, cu plasticitate foarte mare după Ip, plastic vârtos după Ic, neuniform după diagrama de distribuție granulometrica.

Acest strat de argila cafenie, prezintă următoarele caracteristici fizico - macanice, determinate in laborator:

Greutatea volumica / =19,25 Kn/mc Indicele porilor e = 0,52 Umiditatea naturala w = 22,38 Gradul de umiditate Sr >0,92 Limita superioara de plasticitate WL = 59,63 Limita inferioara de plasticitate WP- 19,97 Indicele de consistenta Ic = O,94 Indicele de plasticitate   IP = 39,66

Modulul de deformatie edometrica M2-3 =12550 kPa

Unghiul frecării interioare <j> = 16°

Coeziunea specifica c = 34 kPa

Tasarea specifica la 200 kPa £2= 1,30 ....1,75 %

-Stratul (2), situat intre -l,10m si -2,80™., este constituit din nisip argilos cenușiu - cafeniu, mediu indesat.

Stratul (3), situat intre -2,80 si sub -3,60m, este constituit din pietriș prafos si nisip , mediu indesat.

Obs. Nivelul freatic este situate la nivelul formațiunilor detritice, intalnite in zona sub adâncimea de —4,00m.

Fisele geotehnice ale forajelor FI, F2 si F3, sunt prezentate in anexele 2,3 si 4 impreuna cu buletinele de analiza ale probelor determinate in laborator. Acestea pun in evidenta omogenitatea stratigrafica a terenului de fundare aferent construcției proiectate.

CONSTATĂRI, CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

In urma analizării rezultatelor obținute prin executarea forajului, a prelevării de probe si a încercărilor de laborator, rezulta următoarele constatări, concluzii si recomandări cu privire la terenul de fundare si a soluțiilor de fundare :

Terenul pe care va fi amplasata construcția are o dispunere plana si orizontala.

Pământurile interceptate sunt in prima sa parte umpluturi de materiale neomogene, urmate de formațiuni de vârsta recenta pleistocen-cuaternara, specifice depozitelor de terase aluvionare, reprezentate prin argila, nisip argilos si pietriș prafos si nisip.

Apele subterane de suprafața sunt cunoscute in zona la adâncimea de -3,00m cantonate in formațiuni detritice specifice depozitelor de lunca.

Formațiunea de argila cafenie, plastic vartoasa, intalnita la nivelul stratului (l)pe intervalul -0,80m si -l,10m, este un teren cu condiții bune de fundare.

Preș. conv. de baza=276 kPa.

Modulul de deformatie edometrica: M2-3=12550 kPa (compresibilitate medie) Unghiul de frecare interioara si coeziunea: 0 =16°, c=34 kPa

Formațiunea de nisip argilos cenușiu cafeniu, intalnit la nivelul stratului (2) pe intervalul ~l,10msi-2,80m, esteun teren cu condiții medii de fundare.

Preș. conv. de baza=21O kPa.

Formațiunea de pietriș prafos si nisip, intalnit la nivelul stratului (3) pe intervalul -2,80msi sub -3,60m, este un teren cu condiții bune de fundare. Preș. conv. de baza=420 kPa.

Presiunile convenționale de bază au fost calculate pentru fundații având lățimea tălpii: B=l,OOm si adâncimea de fundare, fata de cota nivelului sistematizat Df-2,00m,

Valorile vor fi corectate corespunzător, conform STAS 3300/2 - 85/ANEXA B, după relația: P.conv = P.conv+CB + CD in care:

P.conv. = presiunea convenționala de baza calculata conform STAS 3300/2085

CB = corecția de latime (kPa)

CD = corecția de adâncime (kPa)

Corecția de latime CB pentru B < 5m, se calculează cu relația:

Kl =0,05 coeficient pentru pământuri coezive si nisipuri prăfoase

B = lățimea fundației.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale, trebuie sa se respecte condițiile:

-la incercari centrice; p.ef< p. conv.

-la incercari cu excentricități după o singura direcție; p.ef. max < 1/2 p.conv. -la incercari cu excentricități după ambele direcții; p.ef. max < 1/4 p.conv. pef = presiunea medie verticala pe talpa de fundație, provenita din incarcari de calcul din gruparea fundamentala.

pef. max. = presiunea efectiva maxima pe talpa fundației, provenita din incarcari de calcul din gruparea fundamentala.

Având in vedere caracteristicile terenului din cuprinsul zonei active de fundare, caracteristicile construcției proiectate, se fac următoarelor considerații si recomandări: -terenul apt de fundare va fi considerat stratul(î), constituit din argila plastic vartoasa. -sistemul de fundare poate fi de tipul fundațiilor izolate rigide din bloc si cuzinet, unde cuzinetul realizat din beton armat are rolul de a prelua si repariiza încărcările din stâlp către blocul de fundare.

-adâncimea de fundare optima va fi adoptata in proiectul de rezistenta in funcție de caracteristicile constructive si funcționale ale clădirii

-se recomanda alegerea unei adâncimi minime de fundare : Df.l=-0,80m.(de la cota terenului natural.)

-sub fundațiile proiectate, pentru evitarea unor tasari diferențiate se recomanda amenajrea unui pat de piatra sparta cu o grosime de 0,30m, compactat in doua straturi succesive.

-lucrările de săpaturi, sprijiniri, umpluturi, eventual equismente directe, se vor executa cu respectarea normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrări (pi 69-83,Ts)

Seismicitatea zonei, conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, condițiile locale ale terenului studiat este caracterizata prin: - valorile perioadei de colt Tc=O, 7sec;

-accelerația terenului pentru proiectare (componenta orizontala a mișcării terenului) ag=0,12g

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054/77, este de -0,80 m.

Fenomenul de inghet-dezghet produce degradarea terenului pana la aceasta adâncime cu micșorarea capacității portante.

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074/2002:

"Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare". Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai imporianti sunt condițiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legați de structura si de vecinătățile acestora.

Conform NP 074/2007, lucrarea se încadrează in: categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus. Totalpuncte=7, din care: -condiții de teren -terenuri bune - punctaj(2) -apa subterana -fara aqvismente -punctaj(l)

- clasificarea construcției după clasa de importanta - normala - punctaj(3)

-vecinătăți - fara riscuri - punctaj(l)

-pentru zona seismica - ag=O, 12g punctaj(O)

Din punct de vedere al rezistentei la săpare (Indicator de Deviz TS/1981) pământurile se încadrează astfel:

-Săpătura manuala - TEREN TARE

Săpătura mecanica - TEREN CATEGORIA a Ii-a

Daca in urma executării săpaturilor se vor constata nepotriviri fata de cele menționate in prezentul referat, acestea vor fi aduse in timp util la cunoștința proiectantului cat si elaboratorului studiului geotehnic.

Toate lucrările circuitului zero (săparea fundațiilor, turnarea tălpilor si elevațiilor) se vor executa fără întrerupere si într-un timp cât mai scurt. în cazul în care la cota de fundare indicată apar umpluturi locale sau strate plastic moi, nedepistate prin lucrările de prospectare executate, acestea se vor excava integral, iar fundațiile se vor încastra minim 20 cm în stratul indicat pentru fundare.

După executarea săpaturilor pentru realizarea fundațiilor este obligatorie întocmirea procesului verbal de verificare a cotei de fundare si a naturii terenului, de către reprezentantul beneficiarului, al proiectantului si al elaboratorului acestuistudiu geotehnic.

Rezultatele prezentului studiu pot fi folosite doar in cadrul acestui proiect. Pentru alte interpretări, se va cere acordul expres al autorului.

 • e)caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Structura metalica boltita:

Suprastructura construcției este realizată din cadre metalice formate din stâlpi confecționați din țeavă metalică circulară cu diametre de 194x5mm; 152x5mm. Grinzi metalice cu zăbrele (tălpi, montanți, diagonale) vor fi confecționate tot din țevi metalice circulare cu diametrul de 5x4mm; 42x4mm. Panele vor fi realizate din profile metalice UNP80 dispuse la 1.00m distață poriectată în plan, un față de cealaltă. Atat fermele metalice transversale cu zabrele cat si arcele transversale curente vor avea raza exterioara de 4,36 m. Structura de tip nou este propusa pe doua din cele trei zone studiate, si anume: zona A, cuprinsa intre hala de legume si copertina veche, intre axele 1 si 10 respectiv A si H', cu o suprafata de 1980 mp;

zona B, cuprinsa intre corpul C10 si copertina veche, intre axele 11 si 16 respectiv J si L, cu o suprafata de 341 mp.

- Structura metalica in doua ape:

Pe zona C, propusa in vecinatatea copertinei vechi (in partea de sud a acesteia), intre axele 17 si 29, respectiv axa M, cu o suprafata de 176 mp, se pastreaza (la cererea beneficiarului), forma si caracteristicile copertinei invecinate (existente), cu o suprafata de 176 mp.

Suprastructura construcției este realizată din cadre metalice formate din stâlpi confecționați din țeavă metalică circulară cu diametre de 194x5mm; 152x5mm. Grinzi metalice cu zăbrele (tălpi, montanți, diagonale) vor fi confecționate tot din țevi metalice circulare cu diametrul de 5x4mm; 42x4mm. Panele vor fi realizate din profile metalice UNP80 dispuse la 1.00m distață poriectată în plan, un față de cealaltă.

Se vor realiza lucrari de constructii care constau in :

-desfacerea pardoseli existente pe zona implantarii fundatiilor izolate si a canalizarii apelor pluviale;

-refacerea pardoseli existente pe zona implantarii fundatiilor izolate si a canalizarii apelor pluviale dupa executarea acestora;

-montarea copertinelor metalice si a invelitorii acesteia;

-montarea burlanelor de colectare a apelor pluviale si racordarea la canalizarea pluviala existenta;

f)situația existentă a utilităților și analiza de consum:

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

9

Instalații electrice de forță

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat se va realiza din tablourile electrice TE-COPERTINA ZONA A si TE-COPERTINA ZONA B-C.

Alimentarea cu energie electrica a acestor tablouri electrice este realizată prin cabluri de tip CYAbY 5x16mmp pentru TE-COPERTINA ZONA A si prin cabluri de tip CYAbY 5x6m-mp pentru TE-COPERTINA ZONA B-C.

Instalații electrice de iluminat copertine

Instalatia electrica de iluminat copertine se va realiza aparent, folosindu-se cabluri de tip CYY-F 5x2.5mmp. Instalatia electrica de iluminat copertine din zona A si B se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu halogenuri metalice 250W, iar in zona C cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu halogenuri metalice 150W.

Pentru dimensionarea circuitelor de iluminat s-au respectat prevederile Normativului I7/2002.

Instalații de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere

Se va masura priza de pamant existenta, iar daca valoarea prizei de pamant este mai mare decat valoarea normata 4ohmi, se va completa cu platbanda 40x4, electrozi pana cand valoarea prizei de pamant va fi sub 4 ohmi. Legatura dintre electrozi si platbanda se va realiza prin sudare si se va proteja impotriva coroziunii prin vopsirea cu un strat de vopsea an-ticoroziva si acoperire cu un strat de bitum.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie Rpp<4 Ohmi,indiferent de conditiile atmosferice si de umiditatea solului.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR SANIATRE

9

Pentru colectarea apelor pluviale de pe copertine , s-au prevazut receptoare de terasa , prevazute cu parafrunzare. Conductele vor fi montate in interiorul stalpilor de sustinere a copertinelor.

Apele colectate astfel vor fi preluate de reteaua de canalizare , din PVC iar ulterior conduse la reteaua existenta din incinta.

Pentru o buna exploatare si intretinere , s-au prevazut camine de vizitare , executate din zidarie de caramida.

Dimensionarea conductelor s-a facut pe baza prevederilor STAS 1846 , 3051 , 2448 precum si prevederlor Normelor referitoare la acest gen de lucrari , in vigoare la data elaborarii prezentei documentatii.

NORME NTSM si PSI

In proiectare s-au respectat prevederile acestor norme , urmand ca si Constructorul in executie si Beneficiarul in exploatare sa respecte acestea , in vigoare la data respectiva.

RETELE DE CANALIZARE DIN INCINTA

Conductele de canalizare menajera ( PVC-U ) de la coloanele principale , se vor conduce la un camin nou proiectat , de unde se va lega la canalizarea existenta din incinta.

In proiectare s-au respectat prevederile NTSM si PSI in vigoare , urmand ca si Constructorul in executie si Beneficiarul in exploatare sa respecte prevederile acestor norme in vigoare la data respectiva.

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Nu este cazul.

4.durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

9

Denumirea obiectivului

LUNA

SUMA

1

2

3

01. REZISTENTA

408,433.420 lei

X

X

02. ARHITECTURA

104,365.450 lei din care

X

03.INSTALATII ELECTRICE

80,902.300 lei

X

04.RETELE CANALIZARE PLUVIALA

96,176.280 lei

X

X

(3)Costurile estimative ale investiției

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de ch eligibile si neeligibile.

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI (cf HG 28/2008)

VALORI ELIGIBILE

COPERTINA USOARA PIATA CETATE.

in lei/Euro la cursul de 4,3150 RON/Euro din data de 28.10.2011

4,315

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara )

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

cheltuili

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

Partea I

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. Obținere teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2. Amenajare teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3. Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotall

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1. Studii de teren (studii geologice, sondaje).

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3. Proiectare si si indinerie (incl. SF, verif. Doc. avize)

16.000

3.708

3.840

19.840

4.598

3.4. Organizare licitatii de achizitie publica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5. Consultanta, asistenta tehnica, supraveghere pe parcursul executiei

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6. Asistenta tehnica (dirigintie de santier)

6.899

1.599

1.656

8.554

1.982

Subtotal 3

22.899

5.307

5.496

28.394

6.580

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

689.877

159.879

165.570

855.447

198.250

4.2. Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3. Utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4. Utilaje fara montaj si echip de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5. Dotari

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,6 Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 4

689.877

159.879

165.570

855.447

198.250

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1.

Organizare de santier, din care

17.247

3.997

4.139

21.386

4.956

5.1.1. Lucrari de constructii

17.247

3.997

4.139

21.386

4.956

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

71.278

16.519

17.107

88.384

20.483

Subtotal 5

88.525

20.516

21.246

109.770

25.439

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatire personal de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2. Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

801.300

185.701

192.312

993.612

230.269

din care C+M

707.124

163.876

169.710

876.834

203.206

 • (4)Analiza cost-beneficiu:

1.identificarea   investiției și definirea obiectivelor, inclusiv

specificarea perioadei de referință;

 • 2.analiza opțiunilor1);

 • 3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 4.analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 5.analiza de senzitivitate;

 • 6.analiza de risc.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea = 100 %

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție - 10

f

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare - 2

(7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 993.612 mii lei

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = 4.3150 lei),

din care:

- construcții-montaj (C+M) - 876.834 mii lei

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I - 876.834 mii lei

3. durata de realizare (luni) - 3 luni

Luna 1 - 17,278.00 mii lei (organizare

de santier) + 252,304.85 mii lei = 273,690.85;

Luna 2 - 252,304.85 mii lei;

Luna 3 - 185,267.75 mii lei.

Nota: sumele nu contin T.V.A.

4. capacități (în unități fizice și valorice)

Arhitectura

 • - placa ondulata armata cu fibra de sticla semitransparenta PAS = 2,834.91 mp;

 • - jghiaburi din tabla zincata de 0,5mm,confectionate pe santier semirotunde cu d=15cm = 424 ml;

 • - parafrunzar =103 buc.

Electrice

 • - banda zinc.40x4mm mont.in teren tare = 65 ml ;

 • - electrod din teava de otel de doi toli si jumatate pentru legarea la pamint in teren tare = 24 ml;

 • - doza derivatie pt.cabluri = 80 buc;

 • - cablu pentru energie electrica, pt racordarea tabloul electric = 140 ml;

 • - cablu energie,sectiune <4mmp = 1100 ml;

 • - tub PVC 63 = 80 ml;

 • - tub 18mm(inc. accesorii fixare cabluri) = 300 ml;

 • - corp de iluminat,halogenuri metalice (inclusiv accesorii montaj) 250 W = 61 buc;

 • - corp de iluminat,halogenuri metalice (inclusiv accesorii montaj) 150 W = 12 buc;

 • - tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat cu greutatea<150kg = 2 buc.

Retea canalizare pluviala

 • - teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare cu d= 75mm = 620 ml;

 • - coturi pvc-u,pentru canalizare, cu d= 75 mm = 110 buc;

 • - coturi pvc-u,pentru canalizare, cu d= 110 mm = 40 buc;

 • - ramificatii simple pvc-u pentru canalizare cu d=110 mm = 30 buc;

 • - ramificatii simple pvc-u pentru canalizare cu d=125 mm = 25 buc;

 • - reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare, avand d110- 75 mm = 102 buc;

 • - capac si rama = 14 buc;

 • - camin vizit. stas 2448-73 cu hc=2 m si sect. rectang. din zid. caramida pentru canale circulare dn 200 = 13 buc;

 • - beton de ciment B 150 = 23,90 mc;

 • - mortar de zidarie M 100 = 18,02 mc;

 • - camin vizit. stas 2448-73 cu hc=2 m si sect. rectang. din zid. caramida pentru canale circulare dn 300 = 1 buc;

 • - umplutura in sant la conducte de alimentare cu apa si canalizare cu balast= 140 mc;

 • - balast stabilizat cu ciment= 20.06 mc;

 • - beton asfaltic BA 16 = 18.80 to.

Rezistenta

 • - placa metalica inglobata (P 1), (P2) si (P3) = 7 007 kg;

 • - stilp metalic D = 194x5 , G = 72,1 kg/buc = 7 638 kg;

 • - piesa metal.gata confectionata rigidizare stalpi 450x450x10 = 3 367 kg;

 • - element compus - teava circulara D=51x4 = 10 245 kg ;

 • - element compus - teava circulara D=30x3 = 4 396 kg;

 • - element compus - teava circulara D=51x4 = 3 800 kg;

 • - pana UNP 80 = 17 005 kg;

 • - pana UNP120 = 3 661 kg;

 • - surub inalta rezistenta ip M 16x 50 = 432 buc;

 • - piulita inalta rezistenta M 16 33 = 432 buc;

 • - saiba ip M 16 OL 37 = 864 buc.

5.alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul.

(8)Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

9        7

Nu este cazul.

2. certificatul de urbanism - nr 1947 din 13.07.2011

3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

4. acordul de mediu;

 • 5.alte avize și acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

 • 1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

 • 2. plan general (1: 2000 - 1:500);

 • 3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.