Hotărârea nr. 756/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare Piaţa Cetate - hala de legume din municipiul Oradea„

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare Piața Cetate - hala de legume din municipiul Oradea,,

Analizând Raportul de specialitate nr. 271571/22.11.201, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare Piața Cetate - hala de legume din municipiul Oradea”

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, d din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „“Modernizare Piața Cetate- hala de legume din municipiul Oradea„, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre, cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :...........................................SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției :                          570.459 lei / 132.727 euro (inclusiv TVA)

din care C+M:                                    509.755lei / 118.603 euro (inclusiv TVA)

(pret Sept.2011: 1 euro = 4,298 lei)

CAPACITĂȚI:

Hala de legume reabilitată

Placaje ceramice

Vopsitorii

Uși PVC

Rețele electrice de iluminat

Iluminat

Sistem paratrăsnet

Rețele de alimentare cu apă

Rețele de canalizare


1790,84 mp

448 mp

364 mp

25 mp

2150 ml

58buc-Corpuri deiluminat

1 buc

260 ml

220 ml


Durata de realizare a investiției :                                                            2 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din surse proprii SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA. Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

 • -   se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 29 noiembrie 2011

  Nr. 756


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

410019 Oradea, jud. Bihor str. Mihai Eminescu nr.25 Telefon: 0359 411 151 Fax:

z^TRIUM □□SElt^SQ


0259 418 600 Mobil: 0751 175 974 E-mail:office@atriumproject.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

TITLUL PROIECTULUI: MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume

Beneficiar: SC Administratia Domeniului Public SA Oradea

ORADEA

2011

(1)Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții;

9    7

Modernizare piata Cetate-hala legume.

2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Piata Cetate Oradea Cf :153645 topo ;3582/15 str.Piata Independentei nr.21-Oradea.

3. Titularul investiției;

9        7

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, str.P-ta Independentei nr.21 Oradea.

4. Beneficiarul investiției;

9        7

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, str.P-ta Independentei nr.21 Oradea.

5. Elaboratorul studiului.

S.C. ATRIUM PROJECT S.R.L. Oradea

Str. Mihai Eminescu nr.25

J05/4692/1994

(2)Informații generale privind proiectul

I.Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Denumirea solicitantului:

SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

Certificat de înregistrare Fiscala:

7997507

Adresa sediului solicitantului:

Oradea, str.P-ta Independentei nr.21

Reprezentant legal:

Andrica Liviu

E-mail:

rapas@rdsor.ro

 • 2. Descrierea investiției:

f

 • a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

Imobilul studiat, in suprafata construita (masurata) de 1 790,84 mp, se afla situat in localitatea Oradea pe strada Piata Cetatii numarul 4 si este in proprietatea Statului Roman, respectiv sub administrarea S.C. A.D.P. S.A. Oradea, conform extras CF nr. 153645.

Destinatia actuala a cladirii este de comercializare produse agroalimentare, si alte produse.

 • b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

a. scenariul 1. Sistem de pardoseli elicopterizat cu strat de uzura pe bază de corindon, agregate minerale de mare rezistență și un liant hidraulic îmbunătățit cu aditivi reactivi, conceput special pentru a îmbunătăți aspectul punând în evidență culoarea și asigurând o rezistență excelentă la uzură. Rata de execuție a investitiei este de 570,459 mii lei/luna.

b. scenariul 2. Sistem de pardoseli pe baza de rasini epoxidice sau materiale polimerice, bicomponente, care la inceput se afla in stare lichida, apoi in baza unei reactii chimice a celor doua component, se transforma intr-un material solid. Rata de executie a investitiei va fi identica ca in scenariul 1 dar in partea de exploatare este cu 15% mai scumpa.

 • c)Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

 • 3. date tehnice ale investiției:

f

 • a)zona și amplasamentul;

Situat la numai 13 km de granita de vest a Romaniei, municipiul Oradea, resedinta administrativa a judetului Bihor, ocupa o pozitie central-europeana privilegiata, constituind un important nod de comunicatii, aflat la distanta sensibil egala de capitalele regiunii: Bucuresti (651 km), Viena (518 km), Praga si la numai cateva ore pe sosea de Budapesta. Latitudinea nordica de 47 03' si longitudinea estica de 21 55' plaseaza Oradea pe cursul Crisului Repede intr-o zona deluroasa aflata in prelungrea Muntilor Apuseni.

Relieful: La altitudinea de 126 m deasupra nivelului marii, Oradea se gaseste la deschiderea vaii Crisului Repede spre campie, intr-o zona de contact intre prelungirile Muntilor Apuseni si Campia Banato-Crisana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei si Dealurile Gepisului), catre cel de campie.

Clima: Clima orasului este determinata de vanturile din Vest, fiind asadar o clima temperat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,4 C, pentru luna iulie media nedepasind 21 C, in timp ce in ianuarie se inregistreaza o medie de -1,4 C. Precipitatiile inregistreaza o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de campie similara. Sezonul ploios repartizate pe parcursul anului.

 • b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Terenul este in proprietatea Statului Roman, respectiv sub administrarea S.C. A.D.P. S.A. Oradea, conform extras CF nr. 153645.

 • c)Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafata totala a terenului este de 14761 mp. Terenul se afla in intravilanul localitatii Oradea.

Astfel, rezulta urmatoarele suprafete si indici:

- suprafata teren = 14761 mp.

- suprafata construita existenta studiata = 1790.84 mp.

- suprafata construita desfasurata existenta studiata = 1790.84 mp.

 • d)Studii de teren:

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

DATE GENERALE DE CUNOAȘTERE

GEOMORFOLOGIC, amplasamentul studiat este situat in cadrul Câmpiei de Vest, la nivelul terasei a I-a, a râului Crisul Repede, pe malul stâng al acestuia, intr-o zona plana si orizontala.

GEOLOGIC, zona aparține structurii majore depresionare a Câmpiei Pannonice, in care succesiunea geologica este data de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene, de culoare cenusie-vinetie, peste care se dispun discordant formațiuni recente de vârsta pleistocen-cuaternara. Lucrările executate au interceptat in acest caz nivelul terasei a II-a a râului Crisul Repede, in care s-a întâlnit nisip argilos si pietriș de rau rulat si bine sortat.

HIDROGEOLOGIC, apele subterane cu nivel liber sunt cantonate in nisipurile cu petrisuri aluvionare. Nivelul apelor freatice este cunoscut in zona sub adâncimea de -4,00m. In perioadele bogate in precipitații apa urca aproape de -3,00m

HIDROLOGIC, apele de suprafața din zona sunt tributare bazinului hidrografic al râului Crisul Repede.

CLIMATOLOGIC, vremea este determinata de vânturile din Vest, fiind așadar o clima temperat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,4 C, pentru luna iulie media nedepasind 21 C, in timp ce in ianuarie se înregistrează o medie de -1,4 C. Precipitațiile înregistrează o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de câmpie similara.

CERCETAREA GEOTEHNICA SI STRATIFJCATIA TERENULUI Pentru obținerea datelor necesare întocmirii studiului s-au executat trei foraje geotehnice F1-F3, cu instalație acționată mecanic tip CONTROLS, in scopul determinării caracteristicilor geotehnice si a succesiunii litostratigrafice.

S-au executat deasemenea trei sondaje geotehnice S1}S2 si S3, pentru spargerea platformei betonate si îndepărtarea umpluturilor.

Caracteristicile geotehnice ale pământurilor au fost determinate in laborator pe probele tulburate (in pungi) si netulburate (in stanțe), prelevate din foraje, rezultatele fiind prezentate in fisele centralizatoare.

Rezultatele investigațiilor de teren si de laborator oferă date cu privire la: -geologia si geomorfologia perimetrului -identificarea succesiunii litostratigrafice

-stabilirea caracteristicilor geotehnice ale straielor in vederea determinării posibilităților de execuție a unor construcții.

-identificarea riscurilor naturale care pot afecta stabilitatea terenurilor din perimetrele studiate.

-nivelul apelor subterane

Lucrările geotehnice de teren amplasate conform planului de situație anexat la studiu, analizele de laborator si observațiile directe asupra amplasamentului, au pus in evidenta următoarea succesiune litostratigrafica:

-intre reperul 0,00m, situat la nivelul terenului sistematizat si -0,80m, s-a in-talnit platforma betonata si umpluturi neomogene.

-Stratul (1), situat intre -0,80m si -1,1 Om, este constituit din argila cafenie, cu plasticitate foarte mare după Ip, plastic vârtos după Ic, neuniform după diagrama de distribuție granulometrica.

Acest strat de argila cafenie, prezintă următoarele caracteristici fizico - macanice, determinate in laborator:

Greutatea volumica / =19,25 Kn/mc

Indicele porilore = 0,52 Umiditatea naturala w = 22,38 Gradul de umiditate Sr >0,92 Limita superioara de plasticitate WL = 59,63 Limita inferioara de plasticitate WP- 19,97 Indicele de consistenta Ic = O,94 Indicele de plasticitate   IP = 39,66

Modulul de deformatie edometrica M2-3 =12550 kPa Unghiul frecării interioare <j> = 16° Coeziunea specifica c = 34 kPa

Tasarea specifica la 200 kPa £2= 1,30 ....1,75 %

-Stratul (2), situat intre -l,10m si -2,80™., este constituit din nisip argilos cenușiu - cafeniu, mediu indesat.

Stratul (3), situat intre -2,80 si sub -3,60m, este constituit din pietriș prafos si nisip , mediu indesat.

Obs. Nivelul freatic este situate la nivelul formațiunilor detritice, intalnite in zona sub adâncimea de —4,00m.

Fisele geotehnice ale forajelor FI, F2 si F3, sunt prezentate in anexele 2,3 si 4 impreuna cu buletinele de analiza ale probelor determinate in laborator. Acestea pun in evidenta omogenitatea stratigrafica a terenului de fundare aferent construcției proiectate.

CONSTATĂRI, CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

In urma analizării rezultatelor obținute prin executarea forajului, a prelevării de probe si a încercărilor de laborator, rezulta următoarele constatări, concluzii si recomandări cu privire la terenul de fundare si a soluțiilor de fundare :

Terenul pe care va fi amplasata construcția are o dispunere plana si orizontala.

Pământurile interceptate sunt in prima sa parte umpluturi de materiale neomogene, urmate de formațiuni de vârsta recenta pleistocen-cuaternara, specifice depozitelor de terase aluvionare, reprezentate prin argila, nisip argilos si pietriș prafos si nisip.

Apele subterane de suprafața sunt cunoscute in zona la adâncimea de -3,00m cantonate in formațiuni detritice specifice depozitelor de lunca.

Formațiunea de argila cafenie, plastic vartoasa, intalnita la nivelul stratului

 • (1) pe intervalul -0,80m si -l,10m, este un teren cu condiții bune de fundare.

Preș. conv. de baza=276 kPa.

Modulul de deformatie edometrica: M2-3=12550 kPa (compresibilitate medie) Unghiul de frecare interioara si coeziunea: 0 =16°, c=34 kPa

Formațiunea de nisip argilos cenușiu cafeniu, intalnit la nivelul stratului

 • (2) pe intervalul ~l,10msi-2,80m, esteun teren cu condiții medii de fundare.

Preș. conv. de baza=21O kPa.

Formațiunea de pietriș prafos si nisip, intalnit la nivelul stratului (3) pe intervalul -2,80msi sub -3,60m, este un teren cu condiții bune de fundare.

Preș. conv. de baza=420 kPa.

Presiunile convenționale de bază au fost calculate pentru fundații având lățimea tălpii: B=l,OOm si adâncimea de fundare, fata de cota nivelului sistematizat Df-2,00m,

Valorile vor fi corectate corespunzător, conform STAS 3300/2 - 85/ANEXA B, după relația:

P.conv = P.conv+CB + CD in care:

P.conv. = presiunea convenționala de baza calculata conform STAS 3300/2085

CB = corecția de latime (kPa)

CD = corecția de adâncime (kPa)

Corecția de latime CB pentru B < 5m, se calculează cu relația:

Kl =0,05 coeficient pentru pământuri coezive si nisipuri prăfoase

B = lățimea fundației.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale, trebuie sa se respecte condițiile:

-la incercari centrice; p.ef< p. conv.

-la incercari cu excentricități după o singura direcție; p.ef. max < 1/2 p.conv.

-la incercari cu excentricități după ambele direcții; p.ef. max < 1/4 p.conv.

pef = presiunea medie verticala pe talpa de fundație, provenita din incarcari de calcul din gruparea fundamentala.

pef. max. = presiunea efectiva maxima pe talpa fundației, provenita din incarcari de calcul din gruparea fundamentala.

Având in vedere caracteristicile terenului din cuprinsul zonei active de fundare, caracteristicile construcției proiectate, se fac următoarelor considerații si recomandări:

-terenul apt de fundare va fi considerat stratul(î), constituit din argila plastic vartoasa.

-sistemul de fundare poate fi de tipul fundațiilor izolate rigide din bloc si cuzinet, unde cuzinetul realizat din beton armat are rolul de a prelua si repariiza încărcările din stâlp către blocul de fundare.

-adâncimea de fundare optima va fi adoptata in proiectul de rezistenta in funcție de caracteristicile constructive si funcționale ale clădirii

-se recomanda alegerea unei adâncimi minime de fundare : Df.l=-0,80m.(de la cota terenului natural.)

-sub fundațiile proiectate, pentru evitarea unor tasari diferențiate se recomanda amenajrea unui pat de piatra sparta cu o grosime de 0,30m, compactat in doua straturi succesive.

-lucrările de săpaturi, sprijiniri, umpluturi, eventual equismente directe, se vor executa cu respectarea normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrări (pi 69-83,Ts) Seismicitatea zonei, conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, condițiile locale ale terenului studiat este caracterizata prin: - valorile perioadei de colt Tc=O, 7sec;

-accelerația terenului pentru proiectare (componenta orizontala a mișcării terenului) ag=0,12g

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054/77, este de -0,80 m.

Fenomenul de inghet-dezghet produce degradarea terenului pana la aceasta adâncime cu micșorarea capacității portante.

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074/2002: "Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare". Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai imporianti sunt condițiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legați de structura si de vecinătățile acestora. Conform NP 074/2007, lucrarea se încadrează in: categoria geo-tehnica 1, risc geotehnic redus. Totalpuncte=7, din care: -condiții de teren - terenuri bune - punctaj(2) -apa subterana -fara aqvismente -punctaj(l)

- clasificarea construcției după clasa de importanta - normala - punctaj(3) -vecinătăți - fara riscuri - punctaj(l)

-pentru zona seismica - ag=O, 12g punctaj(O)

Din punct de vedere al rezistentei la săpare (Indicator de Deviz TS/1981} pământurile se încadrează astfel:

-Săpătura manuala - TEREN TARE

Săpătura mecanica - TEREN CATEGORIA a Ii-a

Daca in urma executării săpaturilor se vor constata nepotriviri fata de cele menționate in prezentul referat, acestea vor fi aduse in timp util la cunoștința proiectantului cat si elaboratorului studiului geotehnic. Toate lucrările circuitului zero (săparea fundațiilor, turnarea tălpilor si elevațiilor) se vor executa fără întrerupere si într-un timp cât mai scurt. în cazul în care la cota de fundare indicată apar umpluturi locale sau strate plastic moi, nedepistate prin lucrările de prospectare executate, acestea se vor excava integral, iar fundațiile se vor încastra minim 20 cm în stratul indicat pentru fundare. După executarea săpaturilor pentru realizarea fundațiilor este obligatorie întocmirea procesului verbal de verificare a cotei de fundare si a naturii terenului, de către reprezentantul beneficiarului, al proiectantului si al elaboratorului acestuistudiu geotehnic.

Rezultatele prezentului studiu pot fi folosite doar in cadrul acestui proiect. Pentru alte interpretări, se va cere acordul expres al autorului.

e)caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive

de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Regimul de înaltime existent este «P», având cota nivelului ±0.00 la o diferenta de nivel de -0,05 m fata de cota terenului amenajat din zona intrarii principale in imobil.

Structura constructiva a imobilului este din zidarie de caramida plina presata cu l = 68 cm, 50 cm si 30 cm, sarpanta mixta din lemn si metal, invelitoare din tabla si partial din tigla de argila. Cladirea dispune de pardoseli de beton si asfalt, tamplarie metalica si lemn, insta-latie de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare menajera. Hala are o deschidere pe latura scurta de 20 m, iar pe latura lunga de 83,09 m, respectiv 75,54 m.

Functiuni:

Accesul principal in imobil se face prin partea de est a cladirii. Hala mai dispune de trei accese secundare: doua in partea sudica, iar unul in partea nordica a cladirii, prin intermediul unui gang. Hala se acceseseaza direct din curte prin intermediul unor usi metalice duble.

Din hala se pot accesa mai multe spatii comerciale, birouri si depozite, situate perime-tral.

Indicatori tehnici:

PARTER:

Hala legume - Su = 1 581.72 mp

Hol acces lateral - Su = 27.59 mp

Spatiu 1 - Su = 3.49 mp

Spatiu 2 - Su = 7.14 mp

Spatiu 3 - Su = 9.55 mp

Spatiu 4 - Su = 16,65 mp

Suprafata teren = 14 761 mp;

Suprafata construita existenta (studiata) = 1 790.84 mp;

Suprafata utila existenta (studiata) = 1 609.31 mp;

H. streasina = 5,56 m;

H. coama = 10.38 m; 10.08 m.

f)situația existentă a utilităților și analiza de consum:

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

9

Instalații electrice de forță

Tabloul electric principal al acestei hale este TGD. Alimentarea cu energie electrica a acestui tablou electric este realizată prin cabluri de tip CYAbY 4x95mmp+MYF50mmp.

Din tabloul electric TGD se vor alimenta cu energie electrica panourile electrice ale consumatorilor existenti in hala folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x6mmp.

Instalații electrice interioare de iluminat si prize hala legume

Instalatia electrica de iluminat general al halei se va realiza aparent, folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5mmp montate pe jgheabul metalic. Instalatia electrica de iluminat din hala de productie se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu halogenuri metalice 250W.

Instalatia electrica de prize se va realiza folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5mmp.

Pentru dimensionarea circuitelor de lumină și prize s-au respectat prevederile Normativului I7/2002.

Instalații electrice de iluminat de siguranță

Instalația de iluminat de siguranță prevăzută în acest proiect va fi de tip 3b și se realizează cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mmp.

Corpurile de iluminat de siguranță utilizate vor fi de tip 2x8W, se aprind la dispariția tensiunii de rețea 220V, 50Hz (iluminat de siguranță cu regim de funcționare nepermanent), și sunt echipate cu acumulatori Ni-Cd, cu LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor, grad de protecție IP42, prevăzute cu folie adezivă pentru inscripționarea dispersorului astfel încât sa indice sensul de evacuare.

Instalația de paratrasnet

S-a ales o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA. Elementul de captare va fi montat pe un catarg telescopic din trei tronsoane l=6.5m conform planselor prezentului proiect. Este prevazuta o coborare aparent pe cladire din platbanda cupru stanat 30x2mm pana la piesa de separatie.

Coborârea instalatiei de paratrasnet se va lega la priza de pământare artificială (Rp<1 ohm).

Instalații de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere

Se va masura priza de pamant existenta, iar daca valoarea prizei de pamant este mai mare decat valoarea normata 1ohm(priza de pamant este comuna pentru paratrasnet si pentru instalatia electrica), se va completa cu platbanda 40x4, electrozi pana cand valoarea prizei de pamant va fi sub 1 ohm. Legatura dintre electrozi si platbanda se va realiza prin sudare si se va proteja impotriva coroziunii prin vopsirea cu un strat de vopsea anticoroziva si acoperire cu un strat de bitum. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie Rpp<1 Ohm,indiferent de conditiile atmosferice si de umiditatea solului.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR SANIATRE

9

Descrierea instalațiilor

Apa rece pentru consum menajer va fi asigurata printr-un racord ( prin intermediul unui camin de vane proiectat ) din reteaua existenta de apa rece.

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare - spalatoare - s-a propus a se realiza din conducte de polipropilena - PPR..

Pe racordul de “intrare” al apei reci se va monta cate un filtru de apa cu autocuratire, cu cartus filtrant.

Conductele principale de distributie vor fi montate ingropat pana la punctele de consum.

Din distributie se “formeaza” coloanele de apa rece, executate din teava PPR pt. instalatii sanitare , se vor poza ingropat in perete sau aparent acolo unde montajul ingropat nu se poate realiza.

Conductele de apa rece, prevazute in montaj ingropat in slit perete sau mascat in plinta se vor izola cu tub izolant Pe - DWS 4 - 5 mm grosime - pt. a preintampina formarea condensului pe suprafata exterioara a conductelor.

Solutia realizarii canalizarii interioare consta intr-o canalizare distincta , de la fiecare punct de consum , acestea fiind racordate la canalizarea existenta din incinta.

Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare si colectore orizontal se vor executa din tuburi si racorduri speciale din polipropilena ignifuga, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc.

Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PVC cu imbinare cu mufe si garnituri de cauciuc.Tuburile de canalizare si piesele de legatura montate in legaturi la obiectele sanitare vor fi de culoare gri (pentru interior) - PVC-KA, iar cele montate in exterior se vor prevedea de culoare portocalie - PVC - KG.

In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, s-au avut in vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune exploatari.

Breviar de calcul

Dimensionarea conductelor s - a facut pe baza prescriptiilor STAS 1478 in functie de suma echivalentilor de debit al fiecarui obiect sanitar precum si cu ajutorul tabelelor , nomogramelor si diagramelor etc... aferente.

Astfel au rezultat :

3) debitul de calcul apa rece             Qar = 1,03 l/s = 3,70 mc/h

C) RETELE DE CANALIZARE DIN INCINTA

Conductele de canalizare menajera ( PVC-U ) de la coloanele principale , se vor conduce la un camin nou proiectat , de unde se va lega la canalizarea existenta din incinta.

In proiectare s-au respectat prevederile NTSM si PSI in vigoare , urmand ca si Constructorul in executie si Beneficiarul in exploatare sa respecte prevederile acestor norme in vigoare la data respectiva.

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Nu este cazul.

4.durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

9

Denumirea obiectivului

LUNA

SUMA

1

01. ARHITECTURA

294,335.730 lei

02. INSTALAȚII ELECTRICE

86,944.890 lei din care

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

75634.41 lei

PRIZA DE PAMANT SI PARATRAZNET

11310.48 lei

INSTALATII SANITARE

19,785.530 lei

(3)Costurile estimative ale investiției

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de ch eligibile si neeligibile.

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI (cf HG 28/2008)

VALORI ELIGIBILE

MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume, Oradea.

in lei/Euro la cursul de 4,2980 RON/Euro din data de 26.09.2011

4,2980

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara )

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

cheltuili

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

Partea I

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. Obținere teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2. Amenajare teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3. Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotall

0.00C

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,00

3.1. Studii de teren (studii geologice, sondaje).

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3. Proiectare si si indinerie (incl. SF, verif. Doc. avize)

4.033

0.938

0.968

5.001

1.164

3.4. Organizare licitatii de achizitie publica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5. Consultanta, asistenta tehnica, supraveghere pe parcursul executiei

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6. Asistenta tehnica (dirigintie de santier)

4.011

0.933

0.963

4.973

1.157

Subtotal 3

8.044

1.87

1.930

9.974

2.321

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

401.066

93.271

96.256

497.322

115.710

4.2. Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3. Utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4. Utilaje fara montaj si echip de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5. Dotari

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,6 Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 4

401.066

93.271

96.256

497.322

115.710

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1.

Organizare de santier, din care

10.027

2.332

2.406

12.433

2.893

5.1.1. Lucrari de constructii

10.027

2.332

2.406

12.433

2.893

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

40.911

9.514

9.816

50.730

11.803

Subtotal 5

50.938

11.846

12.228

63.163

14.696

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatire personal de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2. Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

460.047

106.988

168.926

570.459

132.727

din care C+M

411.09-

95.647

98.662

509.755

118.603

 • (4)Analiza cost-beneficiu:

1.identificarea   investiției și definirea obiectivelor, inclusiv

specificarea perioadei de referință;

 • 2.analiza opțiunilor1);

 • 3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 4.analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 5.analiza de senzitivitate;

 • 6.analiza de risc.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Consiliu Local al Municipiului Oradea = 100 %

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție - 10

9

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare - 2

 • (7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 570.459 mii lei

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = 4.2980 lei),

din care:

 • - construcții-montaj (C+M) - 509.755 mii lei

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I - 570.459 mii lei

 • 3. durata de realizare (luni) - 1 luna

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice)

  Betoane

  mc - 230,

  Plase sudate

  kg - 3620,

  Placaje ceramice

  mp - 448,

  Vopsitorii

  mp - 364,

  Usi PVC

  mp - 25,

  Cabluri electrice

  ml - 2150,

  Corpuri de iluminat

  buc - 58,

  Sistem paratrasnet

  buc - 1,

  Conducte alemntare apa

  ml - 260,

  Conducte canalizare

  ml - 220,

  Camine si capace

  buc - 3.

 • 5.alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul.

 • (8)Avize și acorduri de principiu

 • 1.avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

9        7

Nu este cazul.

 • 2.certificatul de urbanism - nr 1946 din 13.07.2011

 • 3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

 • 4. acordul de mediu;

 • 5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

 • 1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

 • 2. plan general (1: 2000 - 1:500);

 • 3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

410019 Oradea, jud. Bihor str. Mihai Eminescu nr.25 Telefon: 0359 411 151 Fax:

z^TRIUM □□SElt^SQ


0259 418 600 Mobil: 0751 175 974 E-mail:office@atriumproject.ro

DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

J

TITLUL PROIECTULUI: MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume

Beneficiar: SC Administratia Domeniului Public SA Oradea

ORADEA

2011

MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume

1. Date generale:

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

9

Modernizare piata Cetate-hala legume.

1.2. Amplasamentul:

Piata Cetate Oradea Cf :153645 topo ;3582/15 str.Piata Independentei nr.21-Oradea.

1.3. Titularul investiției:

9

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, str.P-ta Independentei nr.21 Oradea.

1.4. Beneficiarul investiției:

9

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, str.P-ta Independentei nr.21 Oradea.

1.5. Elaboratorul studiului:

S.C. ATRIUM PROJECT S.R.L. Oradea

Str. Mihai Eminescu nr.25

J05/4692/1994

2. Descrierea investiției:

9

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Denumirea solicitantului:

SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

Certificat de înregistrare Fiscala:

7997507

Adresa sediului solicitantului:

Oradea, str.P-ta Independentei nr.21

Reprezentant legal:

Andrica Liviu

E-mail:

rapas@rdsor.ro

Situația existentă a obiectivului de investiții:

9                                                                                                                                        9

2.1. Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii:

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

Cladire cu destinatia de comercializare legume, avand structura de rezistenta din zidarie de caramida, sarpanta mixta din lemn si metal cu deschidere de 20,00 m, invelitoare din tabla si partial din tigla de argila.

Cladirea dispune de pardoseli de beton si asfalt, tamplarie metalica, instalatie de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare menajera.

2.1.3. Valoarea de inventar a constructiei: 45.000 lei.

2.1.4. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz: Nu este cazul.

2.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

2.2.1. Prezentarea a cel putin doua optiuni

a. scenariul 1. Sistem de pardoseli elicopterizat cu strat de uzura pe bază de corindon, agregate minerale de mare rezistență și un liant hidraulic îmbunătățit cu aditivi reactivi, conceput special pentru a îmbunătăți aspectul punând în evidență culoarea și asigurând o rezistență excelentă la uzură. Rata de execuție a investitiei este de 570,459 mii lei/luna.

b. scenariul 2. Sistem de pardoseli pe baza de rasini epoxidice sau materiale polimerice, bicomponente, care la inceput se afla in stare lichida, apoi in baza unei reactii chimice a celor doua component, se transforma intr-un material solid. Rata de executie a investitiei va fi identica ca in scenariul 1 dar in partea de exploatare este cu 15% mai scumpa.

2.2.1. Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

Nu este cazul.

3. Date tehnice ale investitiei

3.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza:

Prin tema de proiectare se propun urmatoarele modificari si transformari la constructia existenta:

Lucrarea are ca scop asigurarea conditiilor minime necesare pentru comercializarea legumelor si fructelor proaspete, a unor produse agroalimentare in conformitate cu reglementarile in hala de lugume existenta.

Se solicita proiectarea lucrarilor de reparatii capitale , precum si o noua refunctionalizare (sectorizare) a spatiului din interiorul halei de legume existente.

Regimul de înaltime existent este «P», având cota nivelului ±0.00 la o diferenta de nivel de -0,05 m fata de cota terenului amenajat din zona intrarii principale in imobil.

Structura constructiva a imobilului este din zidarie de caramida plina presata cu l = 68 cm, 50 cm si 30 cm, sarpanta mixta din lemn si metal, invelitoare din tabla si partial din tigla de argila. Cladirea dispune de pardoseli de beton si asfalt, tamplarie metalica si lemn, instalatie de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare menajera. Hala are o deschidere pe latura scurta de 20 m, iar pe latura lunga de 83,09 m, respectiv 75,54 m.

Functiuni:

Accesul principal in imobil se face prin partea de est a cladirii. Hala mai dispune de trei accese secundare: doua in partea sudica, iar unul in partea nordica a cladirii, prin intermediul unui gang. Hala se accesese-aza direct din curte prin intermediul unor usi metalice duble.

Din hala se pot accesa mai multe spatii comerciale, birouri si depozite, situate perimetral.

Indicatori tehnici:

PARTER:

Hala legume - Su = 1 581.72 mp

Hol acces lateral - Su = 27.59 mp

Spatiu 1 - Su = 3.49 mp

Spatiu 2 - Su = 7.14 mp

Spatiu 3 - Su = 9.55 mp

Spatiu 4 - Su = 16,65 mp

Suprafata teren = 14 761 mp;

Suprafata construita existenta (studiata) = 1 790.84 mp;

Suprafata utila existenta (studiata) = 1 609.31 mp;

H. streasina = 5,56 m;

H. coama = 10.38 m; 10.08 m.

Finisaje:

Finisajele interioare vor fi alcatuite din:

Placaje cu gresie pe pardoselile urmatoarelor spatii: casa scarii, spatiile comeciale cu cele aferente acestora, bai, grupuri sanitare, bucatarii si holuri.

Placaje cu faianta, partial, pe peretii halii si a gangului de acces lateral, pana la inaltimea de 2 m

Vopsea lavabila de interior pe peretii si tavane.

Usi de acces cu geam termopan, din tamplarie de P.V.C. culoare alba.

Ferestre metalice si din lemn vopsite.

Pardosea de ciment elicopterizat, rezistenta la trafic intens.

UTILITATI SI DOTARI DE INTERES SANITAR:

Modul se asigurare si distribuire a apei potabile:

Apa potabila se va obtine prin racord la reteaua de distributie a apei potabila existenta pe parcela studiata.

Modul de asigurare a microclimatului:

Iluminatul se asigura natural prin ferestrele existente in incapere si artificial prin instalatiile electrice de iluminat.

Ventilatia este asigurata natural prin neetanseitatea tamplariei.

Canalizarea apelor uzate:

Canalizarea apelor uzate se va executa prin racord la reteaua de canalizare existenta pe parcela studiata.

Modul de rezolvare a colectarii si neutralizarii reziduurilor menajere:

Deseurile menajere in cantitati mici cca. 1mc/luna se vor colecta zilnic in cosuri de gunoi (prevazuti cu saci de polietilena) si se vor goli de cate ori va fi necesar in container , acestea din urma vor fi ridicate de catre o societate de salubritate, pe baza de contract.

3.2. Descrierea, dupa caz , a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile consolidate/ reabilitate/ reparate:

Lucrarea are ca scop pastrarea destinației actuale,si asigurarea condițiilor minime necesare comerțului cu produse agroalimentare.

Beneficiarul solicita proiectarea lucrarilor de reparatii, ce nu afecteaza structura de rezistenta a cladirii (reparatii nestructurale), precum si o noua refunctionalizare (sectorizare) a spatiului din interiorul halei. Se vor realiza lucrari de constructii care constau in :

-inlocuirea pardoselii existente cu o pardoseala de ciment elicopterizata, rezistenta la trafic intens pe suprafata de aprox. 1 610 mp;

-reapartii la tencuieli interioare;

-inlocuirea tamplariei metalice existente cu tamplarie de PVC (usi acces);

-realizarea de zugraveli si vopsitorii;

-inlocuirea retelei interioare de alimentare cu energie electrica (iluminat, forta) conform noilor cerinte si refunctionalizari interioare a halei;

-inlocuirea retelei de alimentare cu apa conform refunctionalizarii;

-inlocuirea canalizarii menajere interioare si dimensionarea conform cerințelor.

3.3 Consumuri de utilitati:

a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare:

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

9

Instalații electrice de forță

9                                                                9

Tabloul electric principal al acestei hale este TGD. Alimentarea cu energie electrica a acestui tablou electric este realizată prin cabluri de tip CYAbY 4x95mmp+MYF50mmp.

Din tabloul electric TGD se vor alimenta cu energie electrica panourile electrice ale consumatorilor existenti in hala folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x6mmp.

Instalații electrice interioare de iluminat si prize hala legume

Instalatia electrica de iluminat general al halei se va realiza aparent, folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5mmp montate pe jgheabul metalic. Instalatia electrica de iluminat din hala de productie se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu halogenuri metalice 250W.

Instalatia electrica de prize se va realiza folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5mmp.

Pentru dimensionarea circuitelor de lumină și prize s-au respectat prevederile Normativului I7/2002.

Instalații electrice de iluminat de siguranță

Instalația de iluminat de siguranță prevăzută în acest proiect va fi de tip 3b și se realizează cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mmp.

Corpurile de iluminat de siguranță utilizate vor fi de tip 2x8W, se aprind la dispariția tensiunii de rețea 220V, 50Hz (iluminat de siguranță cu regim de funcționare nepermanent), și sunt echipate cu acumulatori Ni-Cd, cu LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor, grad de protecție IP42, prevăzute cu folie adezivă pentru inscripționarea dispersorului astfel încât sa indice sensul de evacuare.

Instalația de paratrasnet

S-a ales o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA. Elementul de captare va fi montat pe un catarg telescopic din trei tronsoane l=6.5m conform planselor prezentului proiect. Este prevazuta o coborare aparent pe cladire din platbanda cupru stanat 30x2mm pana la piesa de separatie.

Coborârea instalatiei de paratrasnet se va lega la priza de pământare artificială (Rp<1 ohm).

Instalații de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere

Se va masura priza de pamant existenta, iar daca valoarea prizei de pamant este mai mare decat valoarea normata 1ohm(priza de pamant este comuna pentru paratrasnet si pentru instalatia electrica), se va completa cu platbanda 40x4, electrozi pana cand valoarea prizei de pamant va fi sub 1 ohm. Legatura dintre electrozi si platbanda se va realiza prin sudare si se va proteja impotriva coroziunii prin vopsirea cu un strat de vopsea anticoroziva si acoperire cu un strat de bitum. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie Rpp<1 Ohm,indiferent de conditiile atmosferice si de umiditatea solului.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR SANIATRE

f

Descrierea instalațiilor

Apa rece pentru consum menajer va fi asigurata printr-un racord ( prin intermediul unui camin de vane proiectat ) din reteaua existenta de apa rece.

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare - spalatoare - s-a propus a se realiza din conducte de polipropilena - PPR..

Pe racordul de “intrare” al apei reci se va monta cate un filtru de apa cu autocuratire, cu cartus filtrant.

Conductele principale de distributie vor fi montate ingropat pana la punctele de consum.

Din distributie se “formeaza” coloanele de apa rece, executate din teava PPR pt. instalatii sanitare , se vor poza ingropat in perete sau aparent acolo unde montajul ingropat nu se poate realiza.

Conductele de apa rece, prevazute in montaj ingropat in slit perete sau mascat in plinta se vor izola cu tub izolant PE - DWS 4 - 5 mm grosime - pt. a preintampina formarea condensului pe suprafața exterioara a conductelor.

Solutia realizarii canalizarii interioare consta intr-o canalizare distincta , de la fiecare punct de consum , acestea fiind racordate la canalizarea existenta din incinta.

Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare si colectore orizontal se vor executa din tuburi si racorduri speciale din polipropilena ignifuga, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc. Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PVC cu imbinare cu mufe si garnituri de cauciuc.Tuburile de canalizare si piesele de legatura montate in legaturi la obiectele sanitare vor fi de culoare gri (pentru interior) - PVC-KA, iar cele montate in exterior se vor prevedea de culoare portocalie - PVC - KG. In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, s-au avut in vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune exploatari.

Breviar de calcul

Dimensionarea conductelor s - a facut pe baza prescriptiilor STAS 1478 in functie de suma echivalentilor de debit al fiecarui obiect sanitar precum si cu ajutorul tabelelor , nomogramelor si diagramelor etc... aferente.

Astfel au rezultat :

3) debitul de calcul apa rece                     Qar = 1,03 l/s = 3,70 mc/h

C) RETELE DE CANALIZARE DIN INCINTA

Conductele de canalizare menajera ( PVC-U ) de la coloanele principale , se vor conduce la un camin nou proiectat , de unde se va lega la canalizarea existenta din incinta.

In proiectare s-au respectat prevederile NTSM si PSI in vigoare , urmand ca si Constructorul in executie si Beneficiarul in exploatare sa respecte prevederile acestor norme in vigoare la data respectiva.

b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati:

4. Durata de realizare si etapele principale:

Graficul de realizare a investitiei (mii lei):

Denumirea obiectivului

LUNA

SUMA

1

01. ARHITECTURA

294,335.730 lei

02. INSTALAȚII ELECTRICE

86,944.890 lei din care

|INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE 75634.41 lei

Priza de pamant si paratraznet |11310.48 lei

INSTALATII SANITARE


19,785.530 lei


5. Costurile estimative ale investitiei:

5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de ch eligibile si neeligibile.

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI (cf HG 28/2008)

VALORI ELIGIBILE

MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume, Oradea.

in lei/Euro la cursul de 4,3000 RON/Euro din data de 26.09.2011

4,30

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara )

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

cheltuili

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

Partea I

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. Obținere teren

0.00C

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

1.2. Amenajare teren

0.00C

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

1.3. Amenajări pentru protecția mediului

0.00C

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

Subtotall

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

0.00C

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

Subtotal 2

0.00C

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

0,0C

3.1. Studii de teren (studii geologice, sondaje).

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

3.3. Proiectare si si indinerie (incl. SF, verif. Doc. avize)

4.C33

C.938

C.968

5.CC1

1.163

3.4. Organizare licitatii de achizitie publica

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

3.5. Consultanta, asistenta tehnica, supraveghere pe parcursul executiei

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

3.6. Asistenta tehnica (dirigintie de santier)

4.C11

C.933

C.963

4.973

1.157

Subtotal 3

8.044

1.871

1.930

9.974

2.320

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

4C1.C66

93.271

96.256

497.322

115.66

4.2. Montaj utilaje tehnologice

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

4.3. Utilaje tehnologice

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

4.4. Utilaje fara montaj si echip de transport

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

4.5. Dotari

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

4,6 Active necorporale

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

Subtotal 4

401.066

93.271

96.256

497.322

115.66

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1.

Organizare de santier, din care

10.027

2.332

2.406

12.433

2.891

5.1.1. Lucrari de constructii

1C.C27

2.332

2.4C6

12.433

2.891

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

40.911

9.514

9.816

50.730

11.798

Subtotal 5

50.938

11.846

12.22'

63.163

14.689

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatire personal de exploatare

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

6.2. Probe tehnologice si teste

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

C.CCC

Subtotal 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

460.047

106.988

168.926

570.459

132.66'

din care C+M

411.09-

95.603

98.662

509.75'

118.548

 • 5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei:

Luna 1 -   570.459 mii lei

 • 6. Indicatori de apreciere a eficientei economice

Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valozarea de inventar a constructiei.

 • 7. Sursele de finantare a investitiei.

 • 8. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

Numar de locuri de munca create in faza de executie a constructiilor = 10 Numar de locuri de munca create in faza de operare                      = 2

 • 9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

  • 9.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 570.459

- constructii- montaj (C+M) - 509.755

 • 9.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M).

 • 9.3. Durata de realizare (luni) - 1 luna.

 • 9.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice).

Hala legume (1581,72 mp),

Spatiu 1 (3,49 mp),

Spatiu 2 (7.14 mp),

Spatiu 3 (19.55 mp),

Spatiu 4 (16,65 mp)

 • 9.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

 • 10. Avize si acorduri de principiu:

  • 10.1. Certificatul de urbanism - nr. 1946 din 13.07.2011

  • 10.2. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

  • 10.3. acordul de mediu;

  • 10.4. alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.

410019 Oradea, jud. Bihor str. Mihai Eminescu nr.25 Telefon: 0359 411 151 Fax:

z^TRIUM □□SElt^SQ


0259 418 600 Mobil: 0751 175 974 E-mail:office@atriumproject.ro

STUDIU DE FEZABILITATE

TITLUL PROIECTULUI: MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume

Beneficiar: SC Administratia Domeniului Public SA Oradea

ORADEA

2011

(1)Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții;

9    7

Modernizare piata Cetate-hala legume.

2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Piata Cetate Oradea Cf :153645 topo ;3582/15 str.Piata Independentei nr.21-Oradea.

3. Titularul investiției;

9        7

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, str.P-ta Independentei nr.21 Oradea.

4. Beneficiarul investiției;

9        7

SC Administratia Domeniului Public SA Oradea, str.P-ta Independentei nr.21 Oradea.

5. Elaboratorul studiului.

S.C. ATRIUM PROJECT S.R.L. Oradea

Str. Mihai Eminescu nr.25

J05/4692/1994

(2)Informații generale privind proiectul

I.Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Denumirea solicitantului:

SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

Certificat de înregistrare Fiscala:

7997507

Adresa sediului solicitantului:

Oradea, str.P-ta Independentei nr.21

Reprezentant legal:

Andrica Liviu

E-mail:

rapas@rdsor.ro

 • 2. Descrierea investiției:

f

 • a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

Imobilul studiat, in suprafata construita (masurata) de 1 790,84 mp, se afla situat in localitatea Oradea pe strada Piata Cetatii numarul 4 si este in proprietatea Statului Roman, respectiv sub administrarea S.C. A.D.P. S.A. Oradea, conform extras CF nr. 153645.

Destinatia actuala a cladirii este de comercializare produse agroalimentare, si alte produse.

 • b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

a. scenariul 1. Sistem de pardoseli elicopterizat cu strat de uzura pe bază de corindon, agregate minerale de mare rezistență și un liant hidraulic îmbunătățit cu aditivi reactivi, conceput special pentru a îmbunătăți aspectul punând în evidență culoarea și asigurând o rezistență excelentă la uzură. Rata de execuție a investitiei este de 570,459 mii lei/luna.

b. scenariul 2. Sistem de pardoseli pe baza de rasini epoxidice sau materiale polimerice, bicomponente, care la inceput se afla in stare lichida, apoi in baza unei reactii chimice a celor doua component, se transforma intr-un material solid. Rata de executie a investitiei va fi identica ca in scenariul 1 dar in partea de exploatare este cu 15% mai scumpa.

 • c)Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

 • 3. date tehnice ale investiției:

f

a)zona și amplasamentul;

Situat la numai 13 km de granita de vest a Romaniei, municipiul Oradea, resedinta administrativa a judetului Bihor, ocupa o pozitie central-europeana privilegiata, constituind un important nod de comunicatii, aflat la distanta sensibil egala de capitalele regiunii: Bucuresti (651 km), Viena (518 km), Praga si la numai cateva ore pe sosea de Budapesta. Latitudinea nordica de 47 03' si longitudinea estica de 21 55' plaseaza Oradea pe cursul Crisului Repede intr-o zona deluroasa aflata in prelungrea Muntilor Apuseni.

Relieful: La altitudinea de 126 m deasupra nivelului marii, Oradea se gaseste la deschiderea vaii Crisului Repede spre campie, intr-o zona de contact intre prelungirile Muntilor Apuseni si Campia Banato-Crisana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei si Dealurile Gepisului), catre cel de campie.

Clima: Clima orasului este determinata de vanturile din Vest, fiind asadar o clima temperat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,4 C, pentru luna iulie media nedepasind 21 C, in timp ce in ianuarie se inregistreaza o medie de -1,4 C. Precipitatiile inregistreaza o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de campie similara. Sezonul ploios repartizate pe parcursul anului.

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

Terenul este in proprietatea Statului Roman, respectiv sub administrarea S.C. A.D.P. S.A. Oradea, conform extras CF nr. 153645.

 • c)Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

Suprafata totala a terenului este de 14761 mp. Terenul se afla in intravilanul localitatii Oradea.

Astfel, rezulta urmatoarele suprafete si indici:

- suprafata teren = 14761 mp.

- suprafata construita existenta studiata = 1790.84 mp.

- suprafata construita desfasurata existenta studiata = 1790.84 mp.

 • d)Studii de teren:

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

DATE GENERALE DE CUNOAȘTERE

GEOMORFOLOGIC, amplasamentul studiat este situat in cadrul Câmpiei de Vest, la nivelul terasei a I-a, a râului Crisul Repede, pe malul stâng al acestuia, intr-o zona plana si orizontala.

GEOLOGIC, zona aparține structurii majore depresionare a Câmpiei Pannonice, in care succesiunea geologica este data de complexul argilelor si nisipurilor pannoniene, de culoare cenusie-vinetie, peste care se dispun discordant formațiuni recente de vârsta pleistocen-cuaternara. Lucrările executate au interceptat in acest caz nivelul terasei a II-a a râului Crisul Repede, in care s-a întâlnit nisip argilos si pietriș de rau rulat si bine sortat.

HIDROGEOLOGIC, apele subterane cu nivel liber sunt cantonate in nisipurile cu petrisuri aluvionare. Nivelul apelor freatice este cunoscut in zona sub adâncimea de -4,00m. In perioadele bogate in precipitații apa urca aproape de -3,00m

HIDROLOGIC, apele de suprafața din zona sunt tributare bazinului hidrografic al râului Crisul Repede.

CLIMATOLOGIC, vremea este determinata de vânturile din Vest, fiind așadar o clima temperat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10,4 C, pentru luna iulie media nedepasind 21 C, in timp ce in ianuarie se înregistrează o medie de -1,4 C. Precipitațiile înregistrează o medie anuala de 585,4 mm, destul de ridicata pentru o zona de câmpie similara.

CERCETAREA GEOTEHNICA SI STRATIFJCATIA TERENULUI Pentru obținerea datelor necesare întocmirii studiului s-au executat trei foraje geotehnice F1-F3, cu instalație acționată mecanic tip CONTROLS, in scopul determinării caracteristicilor geotehnice si a succesiunii litostratigrafice.

S-au executat deasemenea trei sondaje geotehnice S1}S2 si S3, pentru spargerea platformei betonate si îndepărtarea umpluturilor.

Caracteristicile geotehnice ale pământurilor au fost determinate in laborator pe probele tulburate (in pungi) si netulburate (in stanțe), prelevate din foraje, rezultatele fiind prezentate in fisele centralizatoare.

Rezultatele investigațiilor de teren si de laborator oferă date cu privire la: -geologia si geomorfologia perimetrului -identificarea succesiunii litostratigrafice

-stabilirea caracteristicilor geotehnice ale straielor in vederea determinării posibilităților de execuție a unor construcții.

-identificarea riscurilor naturale care pot afecta stabilitatea terenurilor din perimetrele studiate.

-nivelul apelor subterane

Lucrările geotehnice de teren amplasate conform planului de situație anexat la studiu, analizele de laborator si observațiile directe asupra amplasamentului, au pus in evidenta următoarea succesiune litostratigrafica:

-intre reperul 0,00m, situat la nivelul terenului sistematizat si -0,80m, s-a in-talnit platforma betonata si umpluturi neomogene.

-Stratul (1), situat intre -0,80m si -1,1 Om, este constituit din argila cafenie, cu plasticitate foarte mare după Ip, plastic vârtos după Ic, neuniform după diagrama de distribuție granulometrica.

Acest strat de argila cafenie, prezintă următoarele caracteristici fizico - macanice, determinate in laborator:

Greutatea volumica / =19,25 Kn/mc

Indicele porilore = 0,52 Umiditatea naturala w = 22,38 Gradul de umiditate Sr >0,92 Limita superioara de plasticitate WL = 59,63 Limita inferioara de plasticitate WP- 19,97 Indicele de consistenta Ic = O,94 Indicele de plasticitate   IP = 39,66

Modulul de deformatie edometrica M2-3 =12550 kPa Unghiul frecării interioare <j> = 16° Coeziunea specifica c = 34 kPa

Tasarea specifica la 200 kPa £2= 1,30 ....1,75 %

-Stratul (2), situat intre -l,10m si -2,80™., este constituit din nisip argilos cenușiu - cafeniu, mediu indesat.

Stratul (3), situat intre -2,80 si sub -3,60m, este constituit din pietriș prafos si nisip , mediu indesat.

Obs. Nivelul freatic este situate la nivelul formațiunilor detritice, intalnite in zona sub adâncimea de —4,00m.

Fisele geotehnice ale forajelor FI, F2 si F3, sunt prezentate in anexele 2,3 si 4 impreuna cu buletinele de analiza ale probelor determinate in laborator. Acestea pun in evidenta omogenitatea stratigrafica a terenului de fundare aferent construcției proiectate.

CONSTATĂRI, CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

In urma analizării rezultatelor obținute prin executarea forajului, a prelevării de probe si a încercărilor de laborator, rezulta următoarele constatări, concluzii si recomandări cu privire la terenul de fundare si a soluțiilor de fundare :

Terenul pe care va fi amplasata construcți a are o dispunere plana si orizontala.

Pământurile interceptate sunt in prima sa parte umpluturi de materiale neomogene, urmate de formațiuni de vârsta recenta pleistocen-cuaternara, specifice depozitelor de terase aluvionare, reprezentate prin argila, nisip argilos si pietriș prafos si nisip.

Apele subterane de suprafața sunt cunoscute in zona la adâncimea de -3,00m cantonate in formațiuni detritice specifice depozitelor de lunca.

Formațiunea de argila cafenie, plastic vartoasa, intalnita la nivelul stratului

 • (1) pe intervalul -0,80m si -l,10m, este un teren cu condiții bune de fundare.

Preș. conv. de baza=276 kPa.

Modulul de deformatie edometrica: M2-3=12550 kPa (compresibilitate medie) Unghiul de frecare interioara si coeziunea: 0 =16°, c=34 kPa

Formațiunea de nisip argilos cenușiu cafeniu, intalnit la nivelul stratului

 • (2) pe intervalul ~l,10msi-2,80m, esteun teren cu condiții medii de fundare.

Preș. conv. de baza=21O kPa.

Formațiunea de pietriș prafos si nisip, intalnit la nivelul stratului (3) pe intervalul -2,80msi sub -3,60m, este un teren cu condiții bune de fundare.

Preș. conv. de baza=420 kPa.

Presiunile convenționale de bază au fost calculate pentru fundații având lățimea tălpii: B=l,OOm si adâncimea de fundare, fata de cota nivelului sistematizat Df-2,00m,

Valorile vor fi corectate corespunzător, conform STAS 3300/2 - 85/ANEXA B, după relația:

P.conv = P.conv+CB + CD in care:

P.conv. = presiunea convenționala de baza calculata conform STAS 3300/2085

CB = corecția de latime (kPa)

CD = corecția de adâncime (kPa)

Corecția de latime CB pentru B < 5m, se calculează cu relația:

Kl =0,05 coeficient pentru pământuri coezive si nisipuri prăfoase

B = lățimea fundației.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale, trebuie sa se respecte condițiile:

-la incercari centrice; p.ef< p. conv.

-la incercari cu excentricități după o singura direcție; p.ef. max < 1/2 p.conv.

-la incercari cu excentricități după ambele direcții; p.ef. max < 1/4 p.conv.

pef = presiunea medie verticala pe talpa de fundație, provenita din incarcari de calcul din gruparea fundamentala.

pef. max. = presiunea efectiva maxima pe talpa fundației, provenita din incarcari de calcul din gruparea fundamentala.

Având in vedere caracteristicile terenului din cuprinsul zonei active de fundare, caracteristicile construcției proiectate, se fac următoarelor considerații si recomandări:

-terenul apt de fundare va fi considerat stratul(î), constituit din argila plastic vartoasa.

-sistemul de fundare poate fi de tipul fundațiilor izolate rigide din bloc si cuzinet, unde cuzinetul realizat din beton armat are rolul de a prelua si repariiza încărcările din stâlp către blocul de fundare.

-adâncimea de fundare optima va fi adoptata in proiectul de rezistenta in funcție de caracteristicile constructive si funcționale ale clădirii

-se recomanda alegerea unei adâncimi minime de fundare : Df.l=-0,80m.(de la cota terenului natural.)

-sub fundațiile proiectate, pentru evitarea unor tasari diferențiate se recomanda amenajrea unui pat de piatra sparta cu o grosime de 0,30m, compactat in doua straturi succesive.

-lucrările de săpaturi, sprijiniri, umpluturi, eventual equismente directe, se vor executa cu respectarea normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrări (pi 69-83,Ts) Seismicitatea zonei, conform codului de proiectare seismica P100-1/2006, condițiile locale ale terenului studiat este caracterizata prin: - valorile perioadei de colt Tc=O, 7sec;

-accelerația terenului pentru proiectare (componenta orizontala a mișcării terenului) ag=0,12g

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054/77, este de -0,80 m.

Fenomenul de inghet-dezghet produce degradarea terenului pana la aceasta adâncime cu micșorarea capacității portante.

Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP074/2002: "Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare". Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei construcții. Riscul geotehnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai imporianti sunt condițiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legați de structura si de vecinătățile acestora. Conform NP 074/2007, lucrarea se încadrează in: categoria geo-tehnica 1, risc geotehnic redus. Totalpuncte=7, din care: -condiții de teren - terenuri bune - punctaj(2) -apa subterana -fara aqvismente -punctaj(l)

- clasificarea construcției după clasa de importanta - normala - punctaj(3) -vecinătăți - fara riscuri - punctaj(l)

-pentru zona seismica - ag=O, 12g punctaj(O)

Din punct de vedere al rezistentei la săpare (Indicator de Deviz TS/1981} pământurile se încadrează astfel:

-Săpătura manuala - TEREN TARE

Săpătura mecanica - TEREN CATEGORIA a Ii-a

Daca in urma executării săpaturilor se vor constata nepotriviri fata de cele menționate in prezentul referat, acestea vor fi aduse in timp util la cunoștința proiectantului cat si elaboratorului studiului geotehnic. Toate lucrările circuitului zero (săparea fundațiilor, turnarea tălpilor si elevațiilor) se vor executa fără întrerupere si într-un timp cât mai scurt. în cazul în care la cota de fundare indicată apar umpluturi locale sau strate plastic moi, nedepistate prin lucrările de prospectare executate, acestea se vor excava integral, iar fundațiile se vor încastra minim 20 cm în stratul indicat pentru fundare. După executarea săpaturilor pentru realizarea fundațiilor este obligatorie întocmirea procesului verbal de verificare a cotei de fundare si a naturii terenului, de către reprezentantul beneficiarului, al proiectantului si al elaboratorului acestuistudiu geotehnic.

Rezultatele prezentului studiu pot fi folosite doar in cadrul acestui proiect. Pentru alte interpretări, se va cere acordul expres al autorului.

e)caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive

de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Regimul de înaltime existent este «P», având cota nivelului ±0.00 la o diferenta de nivel de -0,05 m fata de cota terenului amenajat din zona intrarii principale in imobil.

Structura constructiva a imobilului este din zidarie de caramida plina presata cu l = 68 cm, 50 cm si 30 cm, sarpanta mixta din lemn si metal, invelitoare din tabla si partial din tigla de argila. Cladirea dispune de pardoseli de beton si asfalt, tamplarie metalica si lemn, insta-latie de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare menajera. Hala are o deschidere pe latura scurta de 20 m, iar pe latura lunga de 83,09 m, respectiv 75,54 m.

Functiuni:

Accesul principal in imobil se face prin partea de est a cladirii. Hala mai dispune de trei accese secundare: doua in partea sudica, iar unul in partea nordica a cladirii, prin intermediul unui gang. Hala se acceseseaza direct din curte prin intermediul unor usi metalice duble.

Din hala se pot accesa mai multe spatii comerciale, birouri si depozite, situate perime-tral.

Indicatori tehnici:

PARTER:

Hala legume - Su = 1 581.72 mp

Hol acces lateral - Su = 27.59 mp

Spatiu 1 - Su = 3.49 mp

Spatiu 2 - Su = 7.14 mp

Spatiu 3 - Su = 9.55 mp

Spatiu 4 - Su = 16,65 mp

Suprafata teren = 14 761 mp;

Suprafata construita existenta (studiata) = 1 790.84 mp;

Suprafata utila existenta (studiata) = 1 609.31 mp;

H. streasina = 5,56 m;

H. coama = 10.38 m; 10.08 m.

f)situația existentă a utilităților și analiza de consum:

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE

9

Instalații electrice de forță

Tabloul electric principal al acestei hale este TGD. Alimentarea cu energie electrica a acestui tablou electric este realizată prin cabluri de tip CYAbY 4x95mmp+MYF50mmp.

Din tabloul electric TGD se vor alimenta cu energie electrica panourile electrice ale consumatorilor existenti in hala folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x6mmp.

Instalații electrice interioare de iluminat si prize hala legume

Instalatia electrica de iluminat general al halei se va realiza aparent, folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5mmp montate pe jgheabul metalic. Instalatia electrica de iluminat din hala de productie se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu halogenuri metalice 250W.

Instalatia electrica de prize se va realiza folosindu-se cabluri de tip CYY-F 3x2.5mmp.

Pentru dimensionarea circuitelor de lumină și prize s-au respectat prevederile Normativului I7/2002.

Instalații electrice de iluminat de siguranță

Instalația de iluminat de siguranță prevăzută în acest proiect va fi de tip 3b și se realizează cu cablu de tip CYY-F 3x1.5mmp.

Corpurile de iluminat de siguranță utilizate vor fi de tip 2x8W, se aprind la dispariția tensiunii de rețea 220V, 50Hz (iluminat de siguranță cu regim de funcționare nepermanent), și sunt echipate cu acumulatori Ni-Cd, cu LED pentru semnalizarea încărcării acumulatorilor, grad de protecție IP42, prevăzute cu folie adezivă pentru inscripționarea dispersorului astfel încât sa indice sensul de evacuare.

Instalația de paratrasnet

S-a ales o instalație de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA. Elementul de captare va fi montat pe un catarg telescopic din trei tronsoane l=6.5m conform planselor prezentului proiect. Este prevazuta o coborare aparent pe cladire din platbanda cupru stanat 30x2mm pana la piesa de separatie.

Coborârea instalatiei de paratrasnet se va lega la priza de pământare artificială (Rp<1 ohm).

Instalații de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere

Se va masura priza de pamant existenta, iar daca valoarea prizei de pamant este mai mare decat valoarea normata 1ohm(priza de pamant este comuna pentru paratrasnet si pentru instalatia electrica), se va completa cu platbanda 40x4, electrozi pana cand valoarea prizei de pamant va fi sub 1 ohm. Legatura dintre electrozi si platbanda se va realiza prin sudare si se va proteja impotriva coroziunii prin vopsirea cu un strat de vopsea anticoroziva si acoperire cu un strat de bitum. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va trebui sa fie Rpp<1 Ohm,indiferent de conditiile atmosferice si de umiditatea solului.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR SANIATRE

9

Descrierea instalațiilor

Apa rece pentru consum menajer va fi asigurata printr-un racord ( prin intermediul unui camin de vane proiectat ) din reteaua existenta de apa rece.

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare - spalatoare - s-a propus a se realiza din conducte de polipropilena - PPR..

Pe racordul de “intrare” al apei reci se va monta cate un filtru de apa cu autocuratire, cu cartus filtrant.

Conductele principale de distributie vor fi montate ingropat pana la punctele de consum.

Din distributie se “formeaza” coloanele de apa rece, executate din teava PPR pt. instalatii sanitare , se vor poza ingropat in perete sau aparent acolo unde montajul ingropat nu se poate realiza.

Conductele de apa rece, prevazute in montaj ingropat in slit perete sau mascat in plinta se vor izola cu tub izolant Pe - DWS 4 - 5 mm grosime - pt. a preintampina formarea condensului pe suprafata exterioara a conductelor.

Solutia realizarii canalizarii interioare consta intr-o canalizare distincta , de la fiecare punct de consum , acestea fiind racordate la canalizarea existenta din incinta.

Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare si colectore orizontal se vor executa din tuburi si racorduri speciale din polipropilena ignifuga, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc.

Instalatia interioara de canalizare se va executa din conducte de PVC cu imbinare cu mufe si garnituri de cauciuc.Tuburile de canalizare si piesele de legatura montate in legaturi la obiectele sanitare vor fi de culoare gri (pentru interior) - PVC-KA, iar cele montate in exterior se vor prevedea de culoare portocalie - PVC - KG.

In proiectarea intregului ansamblu al instalatiilor sanitare interioare si exterioare, s-au avut in vedere, pe langa realizarea parametrilor de control si a cerintelor estetice si asigurarea unei bune exploatari.

Breviar de calcul

Dimensionarea conductelor s - a facut pe baza prescriptiilor STAS 1478 in functie de suma echivalentilor de debit al fiecarui obiect sanitar precum si cu ajutorul tabelelor , nomogramelor si diagramelor etc... aferente.

Astfel au rezultat :

4) debitul de calcul apa rece             Qar = 1,03 l/s = 3,70 mc/h

C) RETELE DE CANALIZARE DIN INCINTA

Conductele de canalizare menajera ( PVC-U ) de la coloanele principale , se vor conduce la un camin nou proiectat , de unde se va lega la canalizarea existenta din incinta.

In proiectare s-au respectat prevederile NTSM si PSI in vigoare , urmand ca si Constructorul in executie si Beneficiarul in exploatare sa respecte prevederile acestor norme in vigoare la data respectiva.

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Nu este cazul.

4.durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

9

Denumirea obiectivului

LUNA

SUMA

1

01. ARHITECTURA

294,335.730 lei

02. INSTALAȚII ELECTRICE

86,944.890 lei din care

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

75634.41 lei

PRIZA DE PAMANT SI PARATRAZNET

11310.48 lei

INSTALATII SANITARE

19,785.530 lei

(3)Costurile estimative ale investiției

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de ch eligibile si neeligibile.

DEVIZ GENERAL AL INVESTITIEI (cf HG 28/2008)

VALORI ELIGIBILE

MODERNIZARE PIATA CETATE-hala legume, Oradea.

in lei/Euro la cursul de 4,2980 RON/Euro din data de 26.09.2011

4,2980

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara )

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

cheltuili

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

Partea I

Capitolul 1- Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. Obținere teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2. Amenajare teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3. Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotall

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,0C

3.1. Studii de teren (studii geologice, sondaje).

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2. Obtinere avize, acorduri, autorizatii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3. Proiectare si si indinerie (incl. SF, verif. Doc. avize)

4.033

0.938

0.968

5.001

1.164

3.4. Organizare licitatii de achizitie publica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5. Consultanta, asistenta tehnica, supraveghere pe parcursul executiei

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6. Asistenta tehnica (dirigintie de santier)

4.011

0.933

0.963

4.973

1.157

Subtotal 3

8.044

1.87

1.930

9.974

2.321

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

401.066

93.271

96.256

497.322

115.710

4.2. Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3. Utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4. Utilaje fara montaj si echip de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5. Dotari

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,6 Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 4

401.066

93.271

96.256

497.322

115.710

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1.

Organizare de santier, din care

10.027

2.332

2.406

12.43-

2.893

5.1.1. Lucrari de constructii

10.027

2.332

2.406

12.433

2.893

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finantare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10%

40.911

9.514

9.813

50.730

11.803

Subtotal 5

50.936

11.846

12.22'

63.163

14.696

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1. Pregatire personal de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2. Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Subtotal 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

460.047

106.986

168.926

570.453

132.727

din care C+M

411.093

95.647

98.662

509.755

118.603

 • (4)Analiza cost-beneficiu:

1.identificarea   investiției și definirea obiectivelor, inclusiv

specificarea perioadei de referință;

 • 2.analiza opțiunilor1);

 • 3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 4.analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 5.analiza de senzitivitate;

 • 6.analiza de risc.

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Consiliu Local al Municipiului Oradea = 100 %

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție - 10

9

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare - 2

 • (7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 570.459 mii lei

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = 4.2980 lei),

din care:

 • - construcții-montaj (C+M) - 509.755 mii lei

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I - 570.459 mii lei

 • 3. durata de realizare (luni) - 1 luna

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice)

  Betoane

  mc - 230,

  Plase sudate

  kg - 3620,

  Placaje ceramice

  mp - 448,

  Vopsitorii

  mp - 364,

  Usi PVC

  mp - 25,

  Cabluri electrice

  ml - 2150,

  Corpuri de iluminat

  buc - 58,

  Sistem paratrasnet

  buc - 1,

  Conducte alemntare apa

  ml - 260,

  Conducte canalizare

  ml - 220,

  Camine si capace

  buc - 3.

 • 5.alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul.

 • (8)Avize și acorduri de principiu

 • 1.avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

9        7

Nu este cazul.

 • 2.certificatul de urbanism - nr 1946 din 13.07.2011

 • 3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

 • 4. acordul de mediu;

 • 5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

 • 1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

 • 2. plan general (1: 2000 - 1:500);

 • 3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.