Hotărârea nr. 755/2011

rivind aprobarea achitării de către Clubul Sportiv Municipal Oradea din sumele alocate de la bugetul local a restanţelor acumulate pt. obligaţiile de plată datorate bugetului consolidat al statului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achitării de către Clubul Sportiv Municipal Oradea din sumele alocate de la bugetul local a restanțelor acumulate pt. obligațiile de plată datorate bugetului consolidat al statului.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 438 din 24.11.2011 prin care Clubul Sportiv Municipal Oradea propune aprobarea achitării de către Club din sumele alocate de la bugetul local a restanțelor acumulate pt. obligațiile de plată datorate bugetului consolidat al statului pentru sumele achitate din veniturile proprii ale clubului.

Luând în considerare:

  • -   Hotărârea Consiliului Local nr.91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2011,

  • -   prevederile art. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

  • -   prevederile OG 30/2011 privind modificarea si completarea Legii 571/2003 Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. a), și alin.6 lit.a) pct.6 și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă achitarea de către Clubul Sportiv Municipal Oradea din sumele alocate de la bugetul local a restanțelor acumulate pt. obligațiile de plată datorate bugetului consolidat al statului aderente sumelor achitate din veniturile proprii ale clubului.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Clubul Sportiv Municipal Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 755


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila