Hotărârea nr. 754/2011

privind modificarea Actului Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA în vederea transformării societăţii în operator regional al SACET

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Actului Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA în vederea transformării societății

în operator regional al SACET

Analizând raportul de specialitate nr. 274048/28.11.2011 întocmit de Direcția Economică , Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus acceptarea Comunei Sânmartin ca acționar la SC Electrocentrale Oradea SA și majorarea capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA prin emisiunea unei acțiuni, la valoarea nominală de 1000 lei, care va fi subscrisă prin aport în numerar de către Comuna Sânmartin,

Ținând cont de prevederile art. 14, alin. 1, lit. a, alin. 4, art. 38, art. 49 alin 9 din Actul Constitutiv actualizat al SC Electrocentrale Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3 lit. c și art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 a administrației publice, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA în sensul:

  • •  acceptării Comunei Sânmartin ca acționar al SC Electrocentrale Oradea SA

  • •  majorării capitalului social al SC Electrocentrale Oradea SA cu 1.000 lei reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni

  • •   majorarea se va realiza prin emisiunea unei acțiuni, la valoarea nominală, care va fi subscrisă prin aport în numerar de către Comuna Sânmartin

Art.2. Valabilitatea prezentei hotărâri este condiționată de existența hotărârii de consiliu local a Comunei Sânmartin prin care aceasta aprobă subscrierea unei acțiuni la valoarea nominală de 1.000 lei in vederea dobândirii calității de acționar la SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează AGA SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Directia Juridica

SC Electrocentrale Oradea SA

Comuna Sânmartin

Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 754


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru.”