Hotărârea nr. 752/2011

privind asocierea Municipiului Oradea cu Comuna Sânmartin şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică ,,TERMOREGIO”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind asocierea Municipiului Oradea cu Comuna Sânmartin și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică ,,TERMOREGIO”

Analizând raportul de specialitate nr.274053/28.11.2011 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu -Delegări de Gestiune prin care s-a propus asocierea Municipiului cu Comuna Sânmartin și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică ,,TERMOREGIO” ,

Ținând cont de prevederile:

 • Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

 • HG 855/2008 pentru aprobarea Actului Constitutiv cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,

 • Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică,

 • OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 11, art. 124, art. 36. alin. 2, lit. a, c, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 7, lit.a și art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 a administrației publice locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Oradea cu Comuna Sânmartin în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO, persoană juridică română, de drept privat și cu statut de utilitate publică prin efectul legii în scopul gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat pe raza celor două unități administrativ teritoriale.

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO, în forma prevăzută în Anexa 1(Actul Adițional) și a Statutului acesteia în forma prevăzută în Anexa nr. 2(Statut) la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă participarea Municipiului Oradea la patrimoniul inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO cu suma de 400 (patrusute) lei.

Art.4 Se desemnează dl ILIE BOLOJAN, Primar al Municipiului Oradea, cetățean român, născut la data de 17.03.1969 la Vadu Crișului, domiciliat în Oradea, Piața Cetatii nr.28, scara A, apart.1, posesor al C.I. seria XH, nr.000125, eliberată de SCLEP Oradea la data de 14.03.2008 ca reprezentant in Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO

Art.5 Se împuternicește dl ILIE BOLOJAN, Primar al Municipiului Oradea, cetățean român, născut la data de 17.03.1969 la Vadu Crisului, domiciliat în Oradea, Piata Cetatii nr.28, scara A, apart.1, posesor al C.I. seria XH, nr.000125, eliberată de SCLEP Oradea la data de 14.03.2008, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Oradea, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO anexate prezentei hotărâri.

Art.6 Se dă în folosință gratuită imobilul situat in P-ta Unirii nr. 1 camera 111 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO cu destinația de sediu pentru asociație, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens.

Art.7 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO va avea sediul în Oradea, P-ta Unirii nr. 1 camera 111 și va avea un patrimoniu inițial de 800(optsute) de lei, câte 400 de lei pentru fiecare membru.

Art.8. Se împuternicește dl Husăsan Sorin, cetățean român, născut la data de 18.12.1967 in orașul Beiuș, domiciliat în Oradea, str. Lunga, nr. 14, posesor al C.I. seria XH nr. 228958, eliberată de SCLEP Oradea la data de 15.10.2002 să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Oradea.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează dl Ilie Bolojan, primar al Municipiului Oradea, dl jurist Husăsan Sorin și Direcția Economică

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

•   Directia Juridica

•  Comuna Sânmartin

 • •   Dl Husăsan Sorin

 • •   Se publică in M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 752


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

ANEXA Nr. 2

STATUTUL

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO

 • 1. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Piata Unirii

nr. 1-3, Județul Bihor, cod 410100, reprezentat de domnul Primar Ilie Bolojan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. ... din....................;

 • 2. Comuna Sînmartin, prin Consiliul Local al Comunei Sînmartin, cu sediul în Sînmartin str.

Principală nr.105, Județul Bihor, cod 417495, reprezentat de LUCIAN POPUȘ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ... nr.......din ...

b

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO(denumită în continuare Asociația), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.

CAPITOLUL I

Denumirea, sediul și durata Asociației

Art. 1 - Denumirea Asociației este ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOREGIO, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. din        , eliberată de

Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art. 2 - (1) Sediul Asociației este în România, Municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1, Etaj 1, camera 111, Judetul Bihor.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației sau a Consiliului Director, conform prezentului Statut.

Art. 3 - Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4 - (1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).

 • (2)Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii denumit în continuare Contract de delegare atribuit operatorului, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare si ale legilor speciale aplicabile.

(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art. 5 - (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a) să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului;

 • b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • d) să elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și regulamentul Serviciului;

 • e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a Contractului de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorului, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) să încheie Contractul de delegare cu operatorul, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) să monitorizeze executarea Contractului de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operator (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

 • h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor atribuțiile legate de Serviciu conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Patrimoniul Asociației

Art. 6 - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 800 Lei, constituit din contribuția în numerar și/sau în natură a asociaților, după cum urmează:

 • a. Municipiul Oradea - 400 Lei;

 • b. Comuna Sînmartin - 400 Lei;

 • (3) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public al asociatului Municipiul Oradea, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:

- imobilul pentru stabilirea Sediul Asociației este în România, P-ta Unirii nr 1, camera 111, localitatea Oradea, Judetul Bihor, conform HCL nr. ...și a contractului de comodat nr.........

Art. 7 - Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

Art. 8 - Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9 - Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

Asociații

Art. 10 - Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației;

Art. 11 - Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la 31 ianuarie a fiecărui an. Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul Statut la suma de 0,01 Lei/an/locuitor;

 • c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației.

Art. 12 - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din Contractul de Delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica Președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la Contractul de delegare(în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor acestuia, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației.

 • (4) În cazul în care un asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest Contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile contractului de delegare respectiv și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către Operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ.

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

Art. 13 - (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri, exprimat prin hotărâre a Consiliilor Locale și cu încheierea unui act adițional la prezentul Statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul Statutului. Noii membri au dreptul și obligația să atribuie gestiunea Serviciului Operatorului cu care Asociația a încheiat sau va încheia Contractul de Delegare în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local.

 • (2) În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia un Act Adițional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv ale Asociației la data aderării sale.

 • (4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.

CAPITOLUL V

Organele Asociației

 • A. Adunarea Generală a Asociației

Art. 14 - (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

 • (2) Reprezentanții membrilor în AGA sunt primarii unităților administrativ-teritoriale (UAT) asociate, pe întreaga perioadă a mandatelor de aleși locali.

 • (3) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației. Mandatul reprezentaților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea autorității locale competente.

 • (4) Hotărârile de numire/revocare/ înlocuire a reprezentanților vor fi transmise, în copie, asociaților și Președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15 - Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul Statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16 - (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut în exercitarea competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul Statut.

 • (2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a) stabilirea Strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor Comisiei de Cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a Comisiei de Cenzori;

 • f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 5.000 Euro;

 • h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

 • l) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

 • (3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 5 alin. (2) sunt cele pentru a căror exercitare unitățile administrativ-teritoriale membre, prin hotărâri ale consiliilor locale, conferă Asociației mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. - (1) În temeiul art. 16 alin. (3), Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

 • a) Strategia de dezvoltare;

 • b) Politica tarifară;

 • c) Contractul de delegare.

(2) În legătură cu acestea, asociații convin:

 • a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de Strategia de dezvoltare;

 • b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale Operatorului;

 • c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. În funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din contractul de delegare corespunzător;

 • d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);

 • e) în funcție de specificul Serviciului, de activitățile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat și de Strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Serviciului/activităților componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare;

 • f) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului/activităților componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu Operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același Contractul de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

 • g) Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin Contractul de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona Serviciul/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor Contractului de Delegare;

 • h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligațiilor care îi incumbă în temeiul Contractului de Delegare;

 • i) Asociația va exercita, în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 18 - Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19 - (1) Adunarea Generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin unul dintre asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului Statut.

 • (4) Ședințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței.

 • (6) Procesul-verbal este semnat de Președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ședință.

 • (7) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20 - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației.

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței Adunării Generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în prezentul Statut asociați implicați, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul ședinței Adunării Generale doar reprezentanții acestora.

 • (3) Pentru a fi valabile, toate hotărârile Adunării Generale a Asociației se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea asociaților/asociaților implicați prezenți.

 • (4) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei Adunări Generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art. 21. - (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) și art. 16 alin. (3) lit. a nu pot fi votate de reprezentanții asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

 • (2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul Statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Adunarea Generală a Asociației poate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

 • B. Consiliul Director

Art. 22. - (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 (doi) ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și Președinte al Consiliului Director.

 • (3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23. - (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 5000 Euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;

 • f) orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin. (2):

 • a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului, a Caietului de sarcini al Serviciului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale;

 • b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • c) medierea conflictelor dintre utilizatori și Operator, la cererea uneia dintre părți;

 • d) solicitarea de informații cu privire la nivelul și calitatea Serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • e) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii Serviciului.

Art. 24 - (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

(2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

c) un consilier juridic;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării Contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul Statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25 - (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director.

 • (3) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

 • C.Controlul financiar al Asociației

Art. 26 - (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formată din 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Comisia de Cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 272 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

CAPITOLUL VI

Dizolvarea și lichidarea

Art. 27 - Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 28 - Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 2, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop ( 6 luni).

Art. 29 - Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Art. 30 - (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 32 - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Statut a fost semnat în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale. ASOCIAȚII

 • 1. Municipiul Oradea __________________

Prin Primar Ilie Bolojan

[semnătura și ștampila]

 • 2. Comuna Sînmartin _____________________

Prin Primar Lucian Popuș

[semnătura și ștampila]

ANEXA Nr. 1

ACTUL CO NSTITUTI V

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru

serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO

I.       Asociații:

 • 1. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Piata Unirii nr. 2, Județul

Bihor, cod 410100, reprezentat de domnul Primar Ilie Bolojan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr...............din....................;

 • 2. Comuna Sînmartin, prin Consiliul Local al Comunei Sînmartin, cu sediul în Sînmartin str. Principală

nr.105, Județul Bihor, cod 417495, reprezentat de LUCIAN POPUȘ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ... nr.......din ...

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOREGIO (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

 • II.    Denumirea

Denumirea Asociației este ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TERMOREGIO, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. din , eliberată de Ministerul Justiției.

 • III.    Sediul

 • (1) Sediul Asociației este în România, P-ta Unirii nr 1, camera 111, localitatea Oradea, Judetul Bihor, conform HCL nr. .și a contractului de comodat nr...

 • (2) Schimbarea sediului si/sau deschiderea de filiale va putea fi hotarâta de Adunarea Generala a Asociatiei cu obligatia declararii la grefa instantei competente în a cărei circumscripție teritorială se află noul sediu, în scopul înregistrarii acestei mentiuni in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

3) Asociatia va putea hotari schimbarea sediului pe parcursul desfasurarii activitatii acesteia, cu respectarea formelor de publicitate legal impuse.

 • IV.    Durata

Asociația este constituită si îsi desfasoara activitatea în scopul si obiectivele stabilite pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Oradea.

 • V.     Voința de asociere. Scopul Asociației

 • (1) Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației TERMOREGIO constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza Strategiei de dezvoltare a acestuia.

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată care se va realiza în baza Contractului de delegare a gestiunii, atribuit operatorului conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

 • VI.    Patrimoniul inițial

(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 800 Lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, dupa cum urmeaza:

-Municipiul Oradea - 400 Lei;

-Comuna Sînmartin - 400 Lei.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației include și dreptul de folosință gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparținând domeniului public și/sau privat al asociaților, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:

- imobilul situat in Oradea, Pta Unirii, camera 111, aflat in patrimoniul public al Municipiului Oradea (conform Cartii Funciare anexate), in baza Contractului de Comodat incheiat pentru o perioadă de 2 ani.

 • (3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației.

 • (4) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

VII.   Primele organe de conducere, administrare și control

 • A. Conducerea Asociației

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei Adunări Generale:

- dl Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea numit de Consiliul Local al Municipiului Oradea;

- dl Lucian Popus, numit de Consiliul Local al Comunei Sînmartin;

Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

 • B. Administrarea Asociației

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de Adunarea Generală pe o perioada de 2 ani.

Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

 • ■ ...............................................- președintele Asociației;

 • ■                                                                                                                         * .........................................................................5

■ .........................................................................

 • C. Controlul financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de Cenzori formată din 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai Comisiei de Cenzori a Asociației sunt:

-.............(nume, prenume, cetatenie, data nașterii, domiciliu, titular al CI, Nr..seria,, eliberata de la data de)

 • VIII.   Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește dl. consilier

juridic Husăsan Sorin, domiciliat în Oradea, titular al C.I., seria nr.          , eliberat de SPCLEP Oradea la

data de .

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII:

 • 1. Municipiul ORADEA

Prin Primar ILIE BOLOJAN

[semnătura și ștampila]

 • 2. Comuna Sînmartin Prin Primar Lucian Popuș [semnătura și ștampila]