Hotărârea nr. 751/2011

privind aprobarea unor măsuri pentru achiziţia a patru garnituri de tramvaie urbane second-hand şi a unei remorci de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru achiziția a patru garnituri de tramvaie urbane second-hand și a unei remorci de tramvai second-hand de către SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr.267785/ 24.11.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune,

Ținând cont de Hotărârile Consiliului de Administrație al SC Oradea Transport Local SA nr. 27/16.11.2011 și 28/16.11.2011, de Raportul privind solicitarea achiziției de tramvaie nr. 15351/21.11.2011, înregistrat la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 273.182/24.11.2011.

În conformitate cu prevederile:

  • •  Art. 252 lit a din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii,

  • •   art. 113, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin 2 lit. a, b, alin.3 lit.c, alin.4 lit. a și art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă achiziția de către SC Oradea Transport Local a 4 garnituri de tramvaie second-hand și a unei remorci de tramvai second-hand prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare.

Art. 2. Se aprobă documentația de atribuire privind achiziția de tramvaie second-hand conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează SC Oradea Transport Local SA pentru derularea negocierilor in vederea achiziției celor 4 garnituri de tramvaie second-hand si a unei remorci de tramvai second-hand identificate prin Raportul privind solicitarea achiziției de tramvaie nr. 15351/21.11.2011 - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, in limita sumei maxime de 60.000 eur, sumă la care se vor adăuga cheltuielile de transport.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Directia Economica

- SC Oradea Transport Local SA.

- se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 751


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila