Hotărârea nr. 750/2011

privind aprobarea modificării şi ajustării tarifelor practicate de

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării și ajustării tarifelor practicate de

S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare - epurare, pe teritoriul municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr. 272742 din data de 24.11.2011 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ajustarea tarifelor practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare - epurare pe teritoriul municipiului Oradea,

Ținând cont de adresa nr. 36114/18.11.2011 prin care S.C. Compania de Apa Oradea S.A. solicită aprobarea majorării prețurilor și tarifelor la serviciile publice de furnizare apă și canalizare

Luând în considerare prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36, alin (2), lit.a), lit.d), alin. (3) lit.c) alin.6, lit. a), pct. 14 și art. 45, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pe teritoriul municipiului Oradea, practicate de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, astfel;

lei/mc

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Tarife in vigoare de la 01 iulie 2011

Tarife stabilite conform Contractului de finantare

fara TVA

cu TVA

fara TVA

cu TVA

c0

ci

c2=ci*1,24

c3

c4=c3*1,24

APA POTABILA

Populație si alti utilizatori

2,77

3,43

2,86

3,55

CANAL-EPURARE

Populație si alti utilizatori

1,15

1,43

1,20

1,49

Canal pluvial -

0,38

0,47

0,38

0,47

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  ADI APAREGIO

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •  S.C. Compania de apă Oradea S.A.,

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 750                                                                 SECRETAR

Ionel Vila