Hotărârea nr. 749/2011

privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.12. 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.12. 2011

Analizând raportul de specialitate nr. 273758 din data de 25 noiembrie 2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.12. 2011,

Ținând cont de adresa AnRsC nr. 4033341/18.11.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.a), lit.d), alin. (3) lit.c) alin.(6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă practicarea, începând cu 01.12.2011, de către SC Electrocentrale Oradea SA pentru agenții economici racordați la rețeaua primară și agenții economici racordați la punctele termice ale altor agenți economici a prețului total reglementat al energiei termice de 261,69 lei/gcal, cu excepția operatorilor autorizați de ANRSC pentru prestarea activității de distribuție a energiei termice în sistem centralizat.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 749


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila