Hotărârea nr. 748/2011

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2011 privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a preţului total reglementat al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară începând cu 01.10.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2011 privind aprobarea practicării de către SC

Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.10.2011

Analizând raportul de specialitate nr. 273752 din data de 25.11.2011, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2011 privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.10.2011

Având în vedere:

  • - adresa Instituției Prefectului Bihor nr. 9499/11.11.2011

  • - adresa ANRSC nr. 4033341/18.11.2011

Ținând cont de prevederile art. 5 și 6 din OG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor

operatori economici,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 621/2011 privind aprobarea practicării de către SC Electrocentrale Oradea SA a prețului total reglementat al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară începând cu 01.10.2011.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o SC Electrocentrale Oradea SA

o Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 748


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi ,,pentru”, 1 vot „abținere”.