Hotărârea nr. 746/2011

privind revocarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2011 privind majorarea preţului de facturare al energiei termice furnizată populaţiei în municipiul Oradea începând din 01.10.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2011 privind majorarea prețului de facturare al energiei termice furnizată populației în municipiul Oradea începând din 01.10.2011

Analizând raportul de specialitate nr. 273746 din data de 25.11.2011, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune revocarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2011 privind majorarea prețului de facturare al energiei termice furnizată populației în municipiul Oradea începând din 01.10.2011

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Bihor nr. 9499/11.11.2011,

Ținând cont de prevederile art. 5 și 6 din OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul

unor operatori economici,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 615/2011 privind majorarea prețului de facturare al energiei termice furnizată populației în municipiul Oradea începând din 01.10.2011.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică

o SC Electrocentrale Oradea SA

oSe publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 29 noiembrie 2011

Nr. 746


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi ,,pentru” 2 voturi „abținere”