Hotărârea nr. 741/2011

privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare str. Porumbelului” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 629 mp teren şi construcţii cu suprafaţa construită de 221 mp identificate cu nr. cadastrale 17090, 5776 şi 19009 înscrise în C.F. nr. 88899, C.F.NDF nr. 6006 şi respectiv C.F. nr. 152570 Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare str.

Porumbelului” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 629 mp teren și construcții cu suprafața construită de 221 mp identificate cu nr. cadastrale 17090, 5776 și 19009 înscrise în C.F. nr. 88899, C.F.NDF nr. 6006 și respectiv C.F. nr. 152570 Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60177 din 16.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local Oradea aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Modernizare str. Porumbelului” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de lucrarea de interes public local, cu suprafața totală de 629 mp, reprezentând teren și construcții (suprafața construită 221 mp) identificate cu nr. cadastrale 17090, 5776 și 19009înscrise în C.F. nr. 88899, C.F.NDF nr. 6006 și respectiv C.F. nr. 152570 Oradea, proprietatea unor persoane fizice,

Realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat, este necesar pentru sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului, realizarea unui confort pentru participanții la trafic (autovehicule și pietoni), mărirea siguranței circulației, îmbunătățirea mediului prin reducerea noxelor și a poluării sonore, un aspect plăcut și îngrijit,

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale; documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b), lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă coridorul de expropriere format din Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pentru lucrarea de utilitate publică de interes local : “Modernizare str. Porumbelului” - Municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 66375 /26.10.2011 - Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor cu suprafața totală de 629 mp, teren și construcții (suprafața construită 221 mp) identificate cu nr. cadastrale 17090, 5776 și 19009 înscrise în C.F.nr. 88899, C.F.NDF nr. 6006 și respectiv C.F.nr. 152570 Oradea, aflate în proprietatea persoanelor menționate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă lista - Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre, cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat la art.1 din prezenta Hotărâre și respectiv valoarea individuală a despăgubirilor.

Art.4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietatea imobiliară teren înscris în C.F. 88899 Oradea, nr. cad. 17090, situată în Oradea str. Porumbelului nr. 4.

Art.5. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietatea imobiliară teren înscris în C.F. NDF 6006 Oradea, nr. cad. 5, situată în Oradea str. Porumbelului nr. 9.

Art.6. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietățile imobiliare, reprezentând teren cu construcții înscrise în C.F.152570 Oradea având nr. cadastral 19009, situate în Oradea str. Porumbelului nr. 7A.

Art.7. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 775.630 Lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor imobilelor supuse exproprierii, cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.8. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilelor expropriate, conform Planurilor de situație de la art. 1 și art. 2 din prezenta Hotărâre, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinația drum și locuri de parcare.

Art.9. Se mandatează Dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere si înregistrarea la CF a acestora și a documentației necesare operării acestora, pentru imobilele din coridorul de expropriere aprobat la art.1, precum și pentru exproprierea proprietarilor menționați în tabelul din anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Oradea.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Prefectul Județului Bihor

- Primarul municipiului Oradea

  • - Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

- Serviciul Financiar Contabil.

- Serviciul Terenuri

  • - Direcția Tehnică

  • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

  • - OCPI Bihor, Serviciul Carte Funciară

- Dl. Suciu Dumitru prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  • - Dl. Mateiu Mihaiu și d-na Mateiu Maria prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  • - Dl. Precup Dimitrie și d-na Precup Floare prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 741


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi ,,pentru” 2 voturi „abținere”


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Imobiliara Oradea

Anexa nr. 2 la H.C.L. 741/2011

Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supuse expropierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții "Modernizare str. Porumbelului - Municpiul Oradea,,

Nr. crt.

Proprietar

Nr.Cadastral

Nr. C.F.

Suprafata din CF -mp-

Suprafata afectată -mp-

Observații:

Suprafața rămasă neexpropriată - mp -

Valoarea despăgubirii - Lei -

1.

Suciu Dumitru

17090

88899 Oradea

179

129

TEREN

50

51.390

2.

Mateiu Mihaiu și soția Mateiu Maria

5776

NDF 6006 Oradea

186

186

TEREN

0

74.080

3.

Precup Dimitrie și soția Precup Floare

19009

6244NDF Oradea

314

314

TEREN

0

125.080

S.C. 221

S.C. C1 - 27

CONSTRUCT II

0

525.080

S.C. C2 - 32

0

S.C. C3 - 76

0

S.C. C2-7

0

S.C. C2 - 79

0

TOTAL

629 mp - teren 221 mp - construcții

50

775.630

Cristian Marcel Beltechi


Porsztner Bela Csaba


Marioara Roșan


Moldovan Radu


Carmen Letea


Director General


Director General Adj.


Șef Birou Juridic


Serviciu Cadastru


Șef Serviciu Terenuri