Hotărârea nr. 740/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Porumbelului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea revocării pct. 6 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 430/28.06.2011 privind exproprierea construcției edificate de SC Racosim SRL pe terenul identificat cu nr. cadastral 7057 Oradea și aprobarea răscumpărării imobilului de la dl. Racolța Vasile la valoarea de 38.900 Euro ce a fost propusă cu titlu de despăgubire

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60181 din 17.11.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea revocării măsurii de expropriere pentru efectuarea răscumpărării imobilului compus din spațiu comercial cu suprafața construită de 88,18 mp și terasa în suprafață de 126,30 mp edificate pe terenul identificat cu nr. cadastral 7057 Oradea deținut de dl. Racolța Vasile,

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 430/28.06.2011 s-a aprobat realizarea obiectivului de investiții “Complex

Welness-Termal Nymphaea”,

Conform Planului de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 37.1799/2011, reprezentând coridorul de expropriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 430/28.06.2011, imobilul edificat pe nr. cadastral 7057 Oradea deținut de dl. Racolța Vasile, este afectat de lucrarea de utilitate publică de interes local mai sus menționată,

Prin Convenția nr. 60148 din data de 16.11.2011, dl. Racolța Vasile a consimțim la acceptarea răscumpărării imobilului compus din spațiu comercial cu suprafața construită de 88,18 mp și terasa în suprafață de 126,30 mp edificate pe terenul identificat cu nr. cadastral 7057 Oradea la valoarea de 38.900 Euro și încetarea prin acordul părților a Contractului de concesiune nr. 929 din 22.02.2005,

Luând în considerare Convenția nr. 60148 / 16.11.2011,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se revocă punctul 6 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 430/28.06.2011 - Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supuse exproprierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de investiții “Complex Welness-Termal Nymphaea”.

Art.2. Se dă acordul pentru răscumpărarea imobilului de la dl. Racolța Vasile compus din spațiu comercial cu suprafața construită de 88,18 mp și terasa în suprafață de 126,30 mp edificate pe terenul identificat cu nr. cadastral 7057 Oradea și încetarea prin acordul părților a Contractului de concesiune nr. 929 din 22.02.2005.

Art.3. Se aprobă prețul de răscumpărare în sumă totală de 38.900 Euro ( 37.700 euro pentru spațiul comercial cu suprafața construită de 88,18 mp și 1.200 euro terasa în suprafață de 126,30 mp) stabilită prin raportul de evaluare însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 430/28.06.2011 .

Art.4. Imobilul constând din teren identificat cu nr. cadastral 7057 înscris în CF 160026 Oradea va fi predat la Municipiul Oradea - Administrația Imobiliară Oradea, liber de construcții, acestea fiind demolate de către Racolța Vasile pe propria sa cheltuială, până la data de 31.12.2011.

Art.5. Cu data prezentei Hotărâri orice alte prevederi contrare se revocă.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   A.I.O. - Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Racolța Vasile prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florica Cherecheș

Oradea, 17 noiembrie 2011

Nr. 740


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi ,,pentru” 2 voturi „abținere”